HOW IT IS 233

Rent spontant verkar min roll i världen vara
att försöka förmedla ljusglimtar från en lite annorlunda vinkel
om hur det står till där ute i världen,

HOW IT IS,

det är väl kanske inte de vanliga nyheterna jag förmedlar som ni kan läsa om i tidningar
och se på teve,

för i går dog ännu en Nambottries som gjorde Puja emot mig just bakom
Gandhi Thevers hus tidigt
på morgonen,

och Raja berättade att de strödde pulver över honom
och han brann och blev aska på några minuter,
att Romerska kyrkan betalat 50 000 rs till honom
för en dags puja emot mig, för Raja
säger att han talade med honom om detta.

fast mina nyheter handlar om den andliga världen,
vad som egentligen händer där, och hur du ska kunna
nå LIBERATION från ny födelse,

alltså vilka handlingar som leder till full befrielse
av din jordiska personlighet,
din ande-själ

och vilka
handlingar som leder till djupare fångenskap av den,

igår var jag i Teni, för kopplings-skivan till Mahindra gick plötsligt sönder, alltså
just några kilometer innan Teni, men en stor långtrader drog in mig till en verkstad
i den lilla staden, och då mekanikerna frågade mig vad jag gjorde här i Tamil,
svarade jag att jag jobbade som internet-reporter, fast jag sa aldrig att jag förmedlar
fräsha nyheter från den andlig världen,

för jag har varit här 19 år i den här regionen av Tamil,
men ingen vet egentligen någonting väsentligt
om mig här bland allmänheten,
för jag besöker aldrig bröllop, feastivaler eller partyn,

så jag har aldrig introducerat mig ordentligt för folket,
men samtidigt vet de Brahminska prästerna,
faktiskt över hela Indien, har det sagts mig,
praktiskt taget allt om mig,

för de utför yantra-puja med mantra
flera gånger om dagen för att kolla min andliga position,

bland annat Saraswati samy i Kumbakonum,

och det vet exakt vilket chakra jag befinner mig i
och vad som händer med min personlighet,

så för dessa präster är jag faktiskt som en helt öppen bok
de kan läsa i,

fast bakpå min Mahindra står det faktiskt Garuda Ashram med röda bokstäver,
och ifall någon frågar mig vem som är Swamy på detta ashram svarar jag
att det är mitt ashram, att det inte finns någon Swamy där,

men det händer aldrig att någon frågar mig något om den andliga världen,

fast då Raja och jag snackar handlar det alltid om den andliga världen, för han får
direkt information från Brahminska präster om min andliga situation just nu
flera gånger om dagen,

alltså de senaste nyheterna om harald davidsson andliga luftfärd,

fast det låter kanske lite högfärdigt, men det är ej menat så,
men bara som en slags nyhetsförmedling om den andfliga världen,

att de Brahminska prästerna över Indien menar att mer än 1000 millioner
mantra präster över hela världen har fått sätta livet till
de senaste 18 åren,

genom plötslig back-fire på deras egen puja
då de utfört evil mantra puja emot mig, säger Raja,

kanske mer än 600 millioner kristna mantra präster
från Argentina, Kanada osv

och 300 millioner hindustiska mantra präster
över hela världen

och kanske 400 millioner buddistiska mantra präster
från Dalai Lamas arme

fast det är omöjligt att få exakta siffror

men även jude-utrotningen i Polen och Tyskland under andra världskriget
då så många judar gasades i hjäl av nazisterna
vet vi ej de exakta siffrorna,

för vissa källor säger 6 millioner judar
mördades av Hitlers banditer,
vissa andras källor säger att det var färre.

IN ENGLISH

Purely spontaneously seems my role in the world to be
to try to convey glimpses of light from a slightly different angle
about how things are out there in the world,

HOW IT IS,
it is perhaps not the usual news, I convey that you can read about in newspapers
and see on television,

for yesterday died another Nambottries who made Puja against me right behind
Gandhi Thevers house early
in the morning,
and Raja said they sprinkled powder over him
and he was on fire and became ash in minutes,
the Roman church paid 50 000 rs to him
for a day’s puja against me, for Raja
says he talked to him about this.

tough my news is about the spiritual world,
what is really happening there, and how you can
achieve liberation from a new birth,

Thus, which acts that lead to full liberation
of your earthly personality,
your spirit-soul
and what
acts that lead to deeper captivity of it,

Yesterday I was in Teni, the clutch disc to the Mahindra was suddenly broken, thus
just a few miles before Teni, but a great juggernaut brought me to a workshop
in the small town, and when the mechanic asked me what I did here in Tamil,
I replied that I was working as a Internet reporter, though I never said that I convey
fresh news from the spiritual world,

for I have been here for 19 years in this region of Tamil,
but no one really knows anything substantially
about me here among the public,
for I never visit the weddings, feastivals or parties,
so I’ve never introduced myself properly to the people,
but still the brahmin priests,
in fact all over India, it has been said to me,
practically know everything about me,

for they perform-yantra puja with mantra
several times a day to check out my spiritual position,

including Saraswati samy in Kumbakonum,

and they know exactly which chakra I find myself in
and what happens to my personality,

so for these priests, I am actually a completely open book
they can read,
tough back of my Mahindra is stands in fact Garuda Ashram in red letters,
and if anyone asks me who is the Swamy in this ashram I answer
it is my ashram, that there is no where Swamy there,

but it never happens that someone asks me something about the spiritual world,

but when Raja and I talk it’s always about the spiritual world, for he gets
direct information from the brahmin priests about my spiritual situation right now
several times a day,

Thus the latest news about harald davidsson spiritual air travel,
though it may sound a little haughty, but it is not meant as
that but only as a kind of news about the spiritual world ,

that the the brahmin priests of India says that more than 1000 million
mantra priests worldwide have been killed
the last 18 years,

by sudden back-fire on their own puja
when they have done evil mantra puja against me, says Raja,
perhaps more than 600 million Christians mantra priests
from Argentina, Canada etc.

and 300 million Hindu mantra priests
worldwide

and perhaps 400 million Buddhist mantra priests
from the Dalai Lama army

though it is impossible to obtain accurate figures
that but also the Jew-extermination in Poland and Germany during World War II
when so many Jews were gassed to death by the Nazis
we know not the exact figures,

for some sources says six million Jews was
murdered by Hitler’s thugs;
some other sources say it was fewer.