HOW IT IS 24

Det naivistiska draget i människans väsen som tydligt visar sig i det lilla barnets uppenbarelse och som sorgligt nog måste kvävas av kundalini-kungarnas grymma makt och vetenskaps-männenes fyrkantiga tankar då barnet växer in i det organiserade samhället och sugs upp av det sociala omänskliga maskineriet och görs mekaniskt och kontrollerbart av de styrande auktoriterna, så att mantra ritualisterna, som ytterst är den egentliga manipulerande makten kan få berusa sig på andra centrumets nivå, där Kadafi och terroristerna styr, av den naiva rena kraften som strömmar ut ur barnet genom mantras magiska försorg och fyller upp topp skicktet i kundalini-hierarkin med äkta lust så att deras stick-kontakt får full spänning på kundalini-nätets Sodom och Gomorra under några få minuter, istället för att användas som en värdefull kapacitet i människans personlighet för att göra samhället djupare, mänskligare och kärleksfullare, fast några få lyckas dock överleva den så kallade socialiserings-processen, speciellt de som tidigt individualiserar sig utan att för den skull bli schizofrena och har då tillgång till den naivistiska inspirationen inom sig själva, men de aktar sig för att exponera den allt för livligt till exempel i grupper där avundsjukan lätt får det barbariska att börja koka, den naivistiska inspirationen är på sätt och vis den heliga graal, som vi kan läsa om i de fina böckerna om alkemi, vars enkla illustrationer faktiskt är underbart naivistiska i sin egen stil, jag skulle önska att någon kunde samla ihop alla dessa underbara naivistiska bilder som finns i de alkemiska böckerna och ha en stor utställning på moderna museet i New York City, och Fredric Hölderlin,som de lyckades strypa helt till sist då han var bara 27 år gammal och slutade skriva, är kanske den poet där den naiva inspirationen lyser klarast och t.ex. i sin dikt “vid donaus källa” ….skriver..barnens avspända allvar……och säger till gudarna………men om ni älskar någon för mycket, ger han sig inte, förrän han blir en av er, därför, snälla ni, omge mig lätt……Paul Celan, däremot, byggde hela sitt poetiska skrivande på den gränslösa sorgen att han upplevde sig avskiljd från Gud och som han aldrig kunde assimilera, hans poesi är därför själens poesi och till sist tog sorgens vatten bort honom från den jordiska skådeplatsen, han dränkte sig, han orkade inte mer, men den naivistiska inspirationen och den mänskliga själen måste beredas plats i den sociala gemenskapen som kringgärdar varje individ inte bara i Hölderlins och Celans poesi för där hamnade dessa så att säga heliga kvaliteter, därför att både Hölderlin och Celan gjorde uppror emot den då rådande kundalini-hierarkin och trots kompakt motstånd från samhället ändå lyckades att levandegöra både själ och naiv inspiration, inte bara i sig själva men också i sina texter, Edvard Munchs första målningar, skriket, ångest osv, hade en oerhörd känslomässig kraft, frigjord genom sitt gigantiska uppror emot det trista och kantiga livet folk orkade producera på den tiden i början på 1900-talet i huvudstaden Oslos småborgliga instängda sociala värld, och som en slags expressiv anti-kraft öppnade hans bilder nästan chockartat den dolda förträngda världen av ångest och sorg, som ingen vill se, och det var ett genombrott för modernismen i norden, och i början sa dom att han var galen,men Munch höll sig lugn genom att konsumera mängder av alkohol varje dag, fast vi fick aldrig någon riktigt uppföljare till Edvard Munch i kalla norden, fast i grannlandet Danmark reste sig Asker Jorn med samma slags orginella kraft som Munch, men inte så själsligt djup och dynamisk som Munch,men Jorn hade också ett rikt och äkta flöde av den naiva inspirationen som gjode att han genom sitt unika uppror emot kundalini-krafterna i huvustaden Köpenhamn lyckades producera många helt nyskapande bilder,som på ett högst påtagligt sätt gav modernismen på 1950-talet och 60- talet ett nytt genombrott i konsten över hela världen medan Munch inte orkade få fram mer än en kort serie av liknande bilder, som ångest, med den mörka svarta färgen, den blodröda och den vitaktiga så kraftfullt sammansatta, när inte den naiva inspirationen är där och motiverar människan fylls hon av den kapitalistiska drömmen, att försöka bli rik i den yttre världen,

in english

The naive feature of human nature which is reflected in the small child revelation, which sadly have to choke kundalini-kings cruel power and scientists rectangular thoughts in which the child grows into organized society, and is sucked up by the Social inhumane machinery and are mechanically and controllable by the ruling authoritarian, so that mantra ritual performer,who ultimately is the real manipulative power can get drunk on second center level, where Kadafi and terrorists govern, of the naive pure power that flows out of the child through the magical mantras providing and fills the top layer in Kundalini hierarchy with genuine desire to their stick-contact may be full tension on Kundalini network Sodoms and Gomorrahs for a few minutes, instead of being used as a valuable capacity in human personality in order to make society more deeply, more humane and more loving, though few manage to survive, however, the so-called socialization process, especially those early individualizes itself without it being necessary to become schizophrenic and has then access to the naive inspiration within themselves, but they take care not to expose it too strongly, for example, in communities where envy easy get the barbaric to begin to boil, the naive inspiration is in some ways the Holy Grail, which we can read about in those fine books on alchemy, whose simple illustrations are actually wonderfully naive in their own style, I would wish that someone could collect all these wonderful pictures naivistic found in the alchemical books and have a large exhibition on modern Museum in New York City, and Fredric Hölderlin, which they managed to strangle completely the Finally, when he was only 27 years old and stopped writing, is perhaps the poet where the naive inspiration burns brightest and such in his poem “at the source of the Danube” writes…… children’s relaxed seriously … and says to the gods …….. but if you love someone too much, providing he does not, until he becomes one of you, therefore, please, surround me slightly ….. Paul Celan, however, was in all his poetic writing on the boundless grief that he felt himself cut off from God and that he could never assimilate, his poetry is the soul of poetry and finally took the sorrow water away him from the underground scene; he drowned himself, he could not be more, but the naive inspiration the human soul must be accommodated in the social community that surrounding each individual not only in Hölderlin and Celan poetry for which got them, so to speak sacred qualities, because both Hölderlin and Celan rebelled against the then prevailing kundalini-hierarchy, and despite compact resistance from society still managed to bring to life both naive inspiration and soul , not only in themselves but also in its texts, Edvard Munch first paintings, scream, anxiety, etc., had a tremendous emotional force, released by his gigantic rebellion against the dull and angular life people able to produce at that time in the early 1900s in capital city of Oslo petty bourgeoisie enclosed social world, and as a kind of expressive anti-force opened his images almost shocking the hidden repressed world of anxiety and sadness, which no one wants to see, and it was a breakthrough of modernism in the north, and in the beginning they said that he was crazy, but Munch stayed calm by consuming quantities of alcohol each day, although we never got any real sequel to Edward Munch in the cold north, settled in neighboring Denmark rose Asker Jorn with the same kind of orginella force as Munch, but not as soulful deep and dynamic as Munch, but Jorn also had a rich and authentic stream of the naive inspiration that made him through his unique rebellion against the forces of the kundalini in the capital Copenhagen managed production of many quite innovative images, as a powerful modernism gave way in the 1950s and 60s a new breakthrough in the art worldwide while Munch was unable to produce more than a short series of similar images, such as anxiety, with the dark black color, the blood-red and whitish so powerful compound, when not the naive inspiration is there and motivates people, she filled of the capitalist dream, trying to get rich in the external world,