HOW IT IS 243

De kom från Gamla Riket i Egyptien, för de hade alla en gång tillhört den grupp av Horus-präster som jobbade med att harmonisera kontakten mellan Gud och människan och låta det goda skenet styra samhällslivet i Egyptien,

men denna gruppen hade så smått börjat att experimentera med black magic,för dessa präster upplevde att det var möjligt att också splittra människans kontakt med Gud, alltså dis-harmonisera henne med Gud,

genom att t.ex. plötsligt göra människan förvirrad om skillnaden mellan ont och gott, skillnaden mellan negativt och positivt, denna förvirring skulle ske plötsligt. överraskande, snabbt. intensivt och under en demaskerad hjärntvätt,

för omkring år 2000 f.k. började den gruppen som praktiserade black magic att gå totalt emot den övriga grupp av präster som ville harmonisera  kontakten mellan Gud och människan och en stor konflikt bröt ut bland prästerna och efter en tid lämnade Black magic gruppen Egyptien, de hade redan börjat systematiserat olika ljud, de hade utvecklat ett eget språk för dessa ljud som de kallade för Sanskrit och de olika orden kallade de för mantra,

de kom till Babylonien, de var ingen stor grupp, inte ens tusen personer med barn och hustrur,

de behandlades med en viss misstänksamhet av det Babyloniska prästerskapet,men de fick stanna där och kunde fortsätta att utveckla användning av olika mantra för att kunna kasta sin black magic skugga över folkets samhällsliv, men de försökte aldrig ta över makten från de Babyloniska prästerna, de höll sig lugna, för sig själva, levde ett segregerat samhällsliv, men de trivdes inte, för snart begav de sig iväg emot Indien,

de kom till Punjab, de bosatte sog först i Indus dalen, fast de visste inte då att Indien var Krishnas och Ramas land,för de hade sin egen guda-doktrin precis som Moses hade sin,

men de utvecklade aldrig någon ny religion som Moses och tillbad aldrig en speciell Gud, för de var inte intresserad av Gud,

de var intresserade av black magic,

de var alltså ute efter makt, för de ville försöka kontrollera människan genom olika fomer av mantra, de kom alltså till Punjab i norra Indien för kanske 3500 år sedan med en helt ny samhälls-form i sitt bagage,de var inte religösa längre, de hade gett upp sin religion om Horus och Osiris och hade nu utvecklats till sociologer,

för den bibel de snart skulle skriva var en slags sociologisk lag-bok, the law of Manu, och handlade om olika detaljregleringar av människornas liv för äktenskp, skillsmässor, dödsfall osv, men naturligtvis också om det kast-system som de utvecklade

de kallade sig för Brahminer, för de var Gudfs folk de högst stående i samhället, och alla andra kaster var under dessa brahminer,de tog snart över hela Indien, de jämkade ihop sitt praktiska rituella samhälls-system med det rådande religösa och politiska systemet,och skrev Vedas som inte är religion, men till största delen består av mantra ritualer och mantra pujas, en slags ny filosofisk sociologi,

vad dessa brahminska präster skapade var ett helt nytt över-jag (super-ego), de försökte alltså skära av människorna från deras naturliga nerv både till Gud och naturen, försökte göra människorna främmande för Gud och naturen för att därigenom lättare kunna kontrollera dem genom dessa olika former av konstgjorde mantra ritualer

och deras nya över-jag började snabbt fungera rent praktiskt genom alla dessa dagliga mantra ritualer som utfördes på de flesta tempel över hela Indien och därigenom kunde de skapa ett speciellt vibrations-fält som efter en tid fullständigt belägrade Indien bestånde av en vibrerande black magic värld som helt låg i de brahminska prästernas händer att utforma helt och hållet som de själva ville ha det,

de brahminska prästerna kunde alltså fullständigt kontrollera Indien redan för 3000 år sedan, därför att deras över-jag, command-mekanism,var både högre och djupare än det politiska över-jaget. och de kunde därför också kontrollera det politiska över-jaget, fast osynligt i bakgrunden, men genom yantra-puja var det grafiskt möjligt att avbilda vibrationerna som styrde människorna och då kunna observera att människorna faktiskt kände sig tvingade att följa mantra-vibrationenras command snarare än de politiska moraliska levnades-reglernas tvång,

så vi kan därför tala om 3 olika tvång som hindrar människans fria vilja, dels det brahminska black magic prästerliga super-ego,som djupast sätt faktiskt kontrollerar den Indiska kast människan, även idag och dels det politisk över-jaget, som också reglerar henne, fast mera ytligt, och till sist det som kan kallas för det bio-fysiska tvånget, att människan styrs av sina instinkter, reflexer och nerver, sinnes-kroppens instrumentella tvång,

fast det som egentligen skulle styra människans handlingar, göra henne till en medmänsklig människa,en god, vänlig och ädelmodig människa skulle alltså vara det som kallas för Dharma eller rättfärdighet,

som alltså är ett gudomligt samvete,

och det Braminska prästerna skapade genom sitt black magic vibrations-fält var alltså ett anti-dharma,

men en vacker morgon ska Lord Vishnu återigen komma tillbaka till jorden för att då totalt förinta det black magic mantra vibrations-fältet och på nytt resa upp Dharmat i människornas inre värld.

Men Mahatma Gandhi befriade aldrig Indien från det prästerliga super-ego,han befriade inte heller Indien från det politiska super-ego, men han skiftade det politiska super-egot från engelskmännens styre till Indiskt styre, för att kunna förstå med vilken kraft de brahminska prästerna fortfarande håller Indien i sitt järngrepp räcker det kanske att säga att idag ska det hållas tyst om kast-systemet,

men för den skull har det ej försvunnit,

för Raja säger att i den östra delen av staden bor det nästan bara Naikers och i den norra delen till stor del Nadar och i den västra delen bara Thevers osv, och alla dessa kaster fortsätter att undvika inter-kast-giftermål, därför är dessa indier långt borta från den globala människans uppenbarelse,

 

 

IN ENGLISH

 

  

They came from the Old Empire in Egypt, for they had all once belonged to the group of Horus priests who worked to harmonize the contact between God and man, and let the good light control society in Egypt,but this group had gradually started to experiment with black magic, for these priests felt that it was possible to also disrupt human contact with God, thus dis-harmonize her with
​​God
,by for example suddenly make people confused about the difference between good and evil, the difference between negative and positive, this confusion would occur suddenly. surprisingly, quickly. intensively and under a unmasked brainwashing,for the year 2000 f.k. began the group who practiced black magic to go totally against the other group of priests who wanted to harmonize the contact between God and man and a great controversy broke out among the priests and after a time the
Black Magic group left Egypt, they had already begun systematizing different sounds, they had developed their own language for these sounds which they called for Sanskrit and the various words for mantra,
 
they came to Babylon, they were not a large group, not even a thousand people with children and wives,they were treated with some suspicion by the Babylonian priesthood, but they got to stay there and could continue to develop the use of different mantra to throw their black magic shadow over people's social life, but they never tried to take over power from the Babylonian priests, stayed calm, for themselves, lived a segregated social life, but they did not like it, because soon they went away to India,they came to Punjab, they settled
first in the Indus Valley, although they did not know then that India was Krishna and Rama's country, for they had their own god doctrines just as Moses had his;
 
but they never developed any new religion as Moses and worshiped never a specific God, for they were not interested in God,they were interested in black magic,they were therefore looking after power, for they wanted to try to control people through various foms of mantra, they thus came to Punjab in northern India for perhaps 3500 years ago with an entirely new social form in their luggage, they were not religious anymore, they had given up their religion of Horus and Osiris, and had now grown to sociologists,for the Bible they would soon write was a kind of sociological law-book, The Law of Manu, and dealt with various detailed regulation of people's lives for marrige, divorce, death, etc., but of course, about the caste system which they developed

 
they called themselves Brahmins, for they they were Gods people the highest standing in society, and all other castes were lesser than the Brahmins, they soon took over India, they reconciled their practical ritual social system with the prevailing religious and political system, and wrote the Vedas which are not religious, but for the most part consists of mantra rituals and pujas mantra, a kind of new philosophical sociology,what these brahmin priests created was a brand new over-I (super-ego), thus they tried to cut off people from their natural nerve both to God and nature, trying to make people strangers to God and nature in order to more easily control them by these different forms of art made
​​mantra rituals

 
and their new over-I quickly began functioning in practice by all those daily mantra rituals performed in the majority of temples all over India and hence they could create a special vibratory field that after a time completely besieged India consisting of a vibrating black magic world wholly located in the brahmin priests' hands to develop fully as they wanted it;the brahmin priests could therefore fully control India already 3000 years ago, because their over-I, command-mechanism, were both higher and deeper than the political over-I. and therefore could also check the policy of-self, though invisibly in the background, but through yantras, puja, it was possible to graphically depict the vibrations that governed the people and then be able to observe that people actually felt compelled to follow the mantra vibration commands rather than the political morality of life-rules, coercion,

 
so we can talk about three different constraints that prevent human free will, partly the black magic brahmin priests' super-ego, which at the deepest way effectively controls the Indian caste human being, even today, and partly the political over-ego, which also governs her; tough more superficially, and lastly what can be called the bio-physical coercion, that man is driven by their instincts, reflexes and nerves, mind-body instrumental coercion,though what actually should determine human actions, and make her a more humane human being, a good, kind and generous human being would therefore be what is called Dharma or righteousness;which is thus a divine conscience,

 
and what Bramin priests created through their black magic of vibration field was thus an anti-dharma,but one fine morning shall Lord Vishnu once again come back to earth to totaly destroy the black magic mantra vibration field and re-erect the Dharma in the people's inner world.But Mahatma Gandhi never freed India from the clerical super-ego, he liberated neither India from the political super-ego, but he shifted the political super-ego from the English-men rule to the Indian government, in order to understand with what force the brahmin priests still hold India in their iron grip, it is sufficient perhaps to say that today it should be kept quiet about the caste system,

 
but for that reason it has not disappeared;for Raja says that the eastern part of the city is home to almost only Naikers and the northern part is largely Nadar and the west just Thevers etc., and all these castes continue to avoid inter-caste marriage, therefore, these Indians are far away from the global human revelation;