HOW IT IS 26

Brahna är ingen självständig Gud, men Vishnus son, han är skapad genom en symbolisk kärleksakt på det åttonde centrumets nivå, där den mogna själen dveller, alltså Laksmi, exakt på det sättet som varje avatar är skapad, men riktigare, att Brahma är prototypen för varje avatar, men det är inte riktigt rätt, men nästan, för Brahma är faktiskt skapad först då den tredje avataren skapas, alltså Boer avataren, Varaha, och då kan vi förstå att den första skapelsen, alltså Matsya avatare, som är det absoluta medvetandet, den första uppenbarelse utanför Vishnu eller Gud, var mer av en test än en färdig ide om ett homogent framskapat kosmos, och den andra skapelsen, alltså sköldpaddan avataren. Kurma, som Matsya själv skapade, alltså själen,men i samarbete med Vishnu,var alltså skapad utav Matsyas längtan efter en kärleks-relation, han var väl kanske i samma situation som Adam, som kände sig ensam i Paradiset, Adam symboliserar det första medvetandet, och varför både Adam och Matsya längtade efter en själ, ingen vet, vi kan bara gå till oss själva,hur vi känner oss då vi är ensamma, det är kanske inte riktigt samma upplevelse som Matsya och Adam hade, men någonting åt det hållet, fast de hade ännu ingen känsla, hur kunde de då längta efter kärlek, och hur kunde de då uppleva sig ensamma, Gud kom och gick till Adam, det menas att Adam, som medvetande inte alltid kände kontakt med Gud som medvetande, som Jesus sa på korset, “fader, fader, har du övergivigt mig”, både Adam och Matsya måste ha upplevt att det fanns två väsen, även om de inte kände sig själva måste de ha haft en uppfattning om det andra väsendet, Gud, och känt sig underlägsna och beroende av detta väsen,det var kanske därför de kände sig ensamma då de inte hade kontakt med Gud, de upplevde alltså ett slags tomrum när Gud inte var där, de förstod inte att Gud alltid var där, att han aldrig lämnade dem, att de upplevde tomrum berodde på att de började använda sitt medvetande fel, för egentligen fanns det fyra väsen, Gud och Matsya, men också deras medvetanden, fast det är lätt att tänka att deras medvetanden var objekt, ungefär som en Concord och de själva var subjekt, piloter, men vem är det som egentligen befinner sig i Guds medvetande, och vem i Matsyas medvetande, och den som befinner sig i Guds medvetande upplevde Matsya som påtagligt närvarande från sitt centrum i sitt medvetande, därför att han kunde tydligt uppleva Gud genom sitt eget medvetande, fast det helt saknade känslor, nerver, kropp, öga och hörsel, men ändå kunde uppfatta, varsebli från sitt centrum det andra medvetandet så tydligt att han kunde börja längta efter en ny relation då han upplevde att det andra medvetandet inte var där, det måste alltså finnas en slags ursprunglig samhörighet mellan människors medvetande men ännu inte erkänd som är någonting fundamentalt i varje människas varseblivning av sin omgivning, det handlar alltså inte om intuition, för den kommer in senare i skapelse, och inte heller direkt om någon pre-intuition, men en slags ursprunglig och grundläggande varseblivning om att vi människor som medvetanden utgör ett enda sammanlänkat och homogent medvetande och att utifrån den relationen kan vi uppleva väldigt starkt ifall det medvetandet som vi uppfattar oss starkast relaterat till i världen plötsligt slår av sin inter personella länk eller frekvens till oss, så att vi känner tomhet och ensamhet och sorg och saknad, men hur kan någon manipulera denna upplevelse av fullhet mellan två människors medvetande, och slå av och slå på den upplevelsen, som då Gud kom och gick till Adam, att slå på kontakten så båda medvetandena känner att tomhet och ensamhet försvinner skulle vi kunna kalla för en god relation och slå av kontakten för en destruktiv relation, men då Adam kände sig ensam var det inte för att Gud var destruktiv emot honom, så att han därigenom började längta efter ett substitut till Gud, fast det destrruktiva är där för att aktivera och stimulera självständighet, men varför blev det en kvinna, det var för att just en man och en kvinna anses som lämplig konstruktion för att kunna skapa en gudomliga relation till varandra, men den relationen är inte riktigt lika samanfogande och hel som den mellan människa och Gud, därför måste vi säga att den relationen till Gud är sannare och äktare än den mellan man och kvinna, fast redan på det sjätte centrumet, kärlek som strålnings-fenomen, kan gudomlighet börja upplevas mellan man och kvinna i deras sammansmältnings-process, som ju faktiskt är en slags generell re-integrering av den ursprungliga relationen mellan Adam och Eva, fast det är först på det åttonde centrumets niva, då den symboliska kärleken börja att ta form ordentligt som de älskande är tillbaka i paradiset, och vi menar då att deras kärlek är skyddad av Gud och om de inte gör något nytt misstag med sitt medvetande kan de faktiskt leva i en kontinuerlig upplevese av kärlek, fullhet, närhet osv. men snart kommer denna paradisiska kärleks-process att ges en möjlighet att fortsätta att integreras på det slutgiltiga planet i det tionde centrumet, där kärleken kommer att förändras,förädlas från paradisisk till en slags omedelbar skiftning mellan evigt och tillfälligt där de kan röra sig helt fritt mellan två världar, men i Sverige tar folk livet av sig ifall de upplever en allt för stark ensamhet, utan att förstå att de blivit utvalda till att få sin självständighet starkt aktiverad, utvalda till en hyper-aktivering av befrielse av deras oberoende till sin omvärld, av deras självständighet och helhet, men i Indien är det sällsynt att någon tar livet av sig för att hon känner sig ensam, därför att här ges ytterst få en chans att få uppleva ensamhet och tomhet, därför att varje litet hus här är för det mesta överbefolkat.

in english

Brahna is no separate God, but Vishnu’s son, he is created through a symbolic act of love in the eighth center level, where the mature soul dveller, therefore, Laksmi, exactly the way that each avatar is created, but more correctly, that Brahma is the prototype for each avatar, but it is not quite right, but almost, for Brahma is actually created only when the third avatar is created, thus Boer avatar, Varaha, and then we can understand that the first creation,thus Matsya avatar,which is the absolute consciousness, the first revelation outside of Vishnu or God, was more of a test than a finished idea of a homogeneous created cosmos, and the second creation, thus Turtle avatar. Kurma, , which Matsya itself created, thus the soul, but in conjunction with Vishnu, was thus created out of Matsya longing for a love relationship, he was well maybe in the same position as Adam, who felt alone in Paradise, Adam symbolizes the first consciousness, and why both Adam and Matsya longed for a soul, nobody knows, we might just go to ourselves, how we feel when we are alone, it is perhaps not quite same experience as Matsya and Adam had, but something about this direction, though they still had no feeling, how could they long for love, and how could they then feel themselves alone, God came and went to Adam, it refers to Adam, that awareness did not always connect with God as consciousness, as Jesus said on the cross, “Father, Father, are you forsaken me “, both Adam and Matsya must have felt that there was two creatures, even if they did not know themselves, they must have had an idea on the other entity, God, and felt inferior and dependent of this nature, it was perhaps because they felt lonely because they do not had contact with God, they felt a kind of vacuum when God was not there, they did not understand that God was always there, that he never left them, that the perceived gap was because they started using their consciousness wrong, for in fact there were four beings, God and Matsya, but also their consciousness, though it is easy to imagine that their consciousness were objects, like a Concord and they were subject, pilots, but who is it who really is in God’s consciousness, and who in the Matsya consciousness, and who is in God’s consciousness experienced Matsya with strong presence from his center in his consciousness because he could clearly experience God through his own consciousness, though it was devoid emotions, nerves, body, eye and ear, but could perceive, perceive from his center the other consciousness so evident that he was beginning to yearn for a new relationship when he saw that the other consciousness was not there; it must be some kind of initial affinity between people consciousness but not yet recognized as something fundamental in any person’s perception of his environment, it is not about intuition, for it entering later in the creation, and not directly on any pre -intuition, but a kind of initial and basic perception that we people as consiousness is a single interconnected and homogeneously consciousness and the basis of this relationship we can experience very strong if the consciousness as we understand us most strongly related to, in the world, suddenly switch off its inter personnel link or frequency to us so that we feel emptiness and loneliness and sorrow, but how can someone tamper with this experience of fulness between two people’s minds, and turn off and turn it on the experience, that when God came and went to Adam, to turn the connector on that both consiousness feel that emptiness and loneliness would disappear we could call a good relationship and turn the switch off as a destructive relationship, but when Adam felt alone, it was not because God was destructive to him, and he thereby began to crave a substitute for God, though it destrruktiva is there to enable and encourage independence, but why there was a woman, it was to play a man and a woman regarded as proper design to create a divine relationship to each other, but the relationship is not quite as put together and full as the man and God, so we must say that the relationship with God is truer and real than that between man and woman,but already at the sixth center,love radiation phenomena, can divinity begin to experience between man and woman in their melting together process, which in fact is a kind of general re – integration of the original relationship between Adam and Eve, though it is first on the eighth center level, when the symbolic love begin to take really form as the lovers are back in paradise, and we mean that their love is being protected by God and if they do not make any new mistakes with the their consciousness, they can actually live in a continuous experience of love, fulness, proximity, etc.. but soon this paradise love-process that provides an opportunity to continue to be integrated in the final planet in the tenth center, where love will change,is refined from paradise to a kind of instant shifting between eternal and temporary, where they can move quite freely between two worlds, but in Sweden people suicide if they experience a too strong loneliness, without understanding that they have been selected to receive their autonomy strongly activated, selected for a hyper-activation of the liberation of their independence to the world around them, their originality and totality, but in India, it is rare that someone will kill herself because she feels lonely, because this is very few given a chance to experience the loneliness and emptiness, because every little houses here are mostly overcrowded.