HOW IT IS 27

Alla uppror ska ske i icke-våld och i kärlek, det första upproret, det emot den amerikanska pseudo-ordningen,som den amerikanska presidenten står för som symbol, alltså Obama, du behöver inte åka till USA för det, därför att den amerikanska pseudo-ordningen genomsyrar alla jordiska civilisationer, Amerika är alltså det dominerande landet, därför är det svenska samhället en slags son till det Amerikanska samhället och Indien och de Asiatiska länderna en slags dotter till Amerika, fast Japan skulle inte hålla med om det, inte heller kanske Kina, fast Amerika är inget dåligt samhälle, det är det starkaste och kanske bästa, för hur skulle det annars kunna dominera världen, Tyskland under Hitlers ledning dominerade världen några år, det var en dålig ordning, därför föll den sönder snabbt, Amerika har dominerat världen i över 60 år, allt sedan andra världskrigets slut, det har överlevt både kommunismen och terrorismen och hållit den kinesiska errövrings-lusten passiv och är fortfarande ohotat som styrande centrum för den så kallade världs-ordningen, alltså på högra sidan om Muladhara, vi ska göra uppror emot denna ordningen, inte för att den är den dåligaste ordningen, men för att den är den starkaste och stabilaste, vi ska alltså inte försöka bygga upp en ny pseudo-ordning, vårt uppror är alltså inte ett politiskt, men vi vill skifta makten från Vita huset i Washington till Naga Sesa, Vishnus lilla flotte av ormar, vi vill att det goda ska börja styra världen, vi vill alltså ha ett maktskifte från det relativa till det absoluta, från Kundalini-kungarnas falskspelande styrelseskick till Vishnu-avatarernas rättfärdiga, dharmiska ordning, vi vill att kärlek ska börja styra världen, inte den aggressiva konkurrensen, vi vill att själen ska beredas en viktig plats i den sociala sfären, att den helt självklart ska få finnas med i det sociala mötet människor emellan, vi vill att den naiva inspirationen, alltså tänkandet för dess egen skull, för dess glädjes skull, för dess entusiasm skull, ska hållas som någonting heligt och mycket värdefullt för den mänskliga uppenbarelsens skull, i Kabbalha heter centrumet vi ska göra uppror emot Malkuth, och den första upprorts-handlingen betyder att skapa inre kaos, vi vänder oss alltså till en inre värld, men vi vet att den Amerikanska pseudo-ordningen redan finns indoktrinerade och socialiserad i oss, i vårt tänkande, i vårt kännande och i vårt handlande, men innan vi kan göra anarki av vår inre värld, måste vi ha funnit vår inre värld, alltså börjar det med att söka efter sig själv, sin inre värld, men det är något naturligt, det finns i alla att vara intresserad av sig själv, för den som inte är intresserad av sig själv, hur kan hon vara intresserad av andra, alltså vi söker efter oss själva därför att vi är intresserade av oss själva, men vi behöver inte ritualisera detta sökandet, göra det mekaniskt och rutinartat, genom att t.ex. börja meditera eller börja med yoga eller börja med att gå i psykoanalys, vi behöver heller inte göra en religion av det eller en psykologi eller en sociologi eller kalla det för andlighet, för att söka efter sig själv är faktiskt helt naturligt, det ska komma spontant och direkt, helst genom den naiva inspirationen, vi behöver inte inviga oss i Rosenkorsets filosofi för att söka efter oss själva, vi behöver inte heller läsa Bibeln, Vedas, Koranen eller Gilgameseposet för att börja söka efter vår så kallade intre värld, det räcker med att använda vårt tänkande, och för att aktivera vårt tänkande och göra det mera befriat från trycket i världen, konformitets-trycket, så är ensamhet det bästa sättet att komma igång med sökandet efter den inre världen, för när vi är ensamma börjar vi ofta prata med oss själva på insidan, vi startar en dialog med oss själva i våra tankar, den är kanske inte så formell och klar alltid, mera som en slags brain-storming, och denna brain-storming vi har med oss själva då vi är ensamma och ostörda är det enklaste och bästa sättet att upptäcka sig själv och sin inre värld, och få mera kunskap om sig själv, vad vi ytterligare kan göra är att skriva dagbok, inte bara om våra handlingar men också om våra tankar, men om du går ensam ute i naturen startar den här inre dialogen upp helt spontant och nya tankar och ideer kommer fram samtidigt som den här Amerikanska pseudo-ordning börjar lösas upp, men varför ska vi göra uppror, vi känner en djup sorg över att inte få uppleva en spontan kärlek i det sociala livet, men alltid få känna oss omgivena av aggression och tomhet, och då tänker vi, varför känner jag mig alltid ledsen då jag promenerar i Stockholms innerstad och ser alla dessa människor flimra förbi, för att atmosfären där är fri från kärlek, och jag känner spontant att jag vill gråta, och jag vill fråga alla dessa människor,”hur kunde det bli så här, att vi liksom tvingas leva i vår egen grav innan vi dött, för livet var en sådan fantastisk upplevelse den första tiden efter vår födelse,och vi såg ut som det nyfödda barnet på omslagsbilden till ‘att födas utan våld” av Frederic Leboyer,

in english

Any rebellion will take place in non-violence and love, the first rebellion, that against the American pseudo-order, which the American president stands as symbol for, thus Obama, you do not need to go the U.S. for it, because the American pseudo-order permeates all eartly civilizations; America is therefore the dominant country, that is why the Swedish society is a sort of son of the American society and India and the Asian countries, a sort of daughter to America, though Japan would not hold with it, perhaps not China nor, though America is not a bad society, it is the strongest and perhaps best, for how else would it be dominate the world, Germany during Hitler’s leadership-dominated world few years, it was a bad order, because it fell apart quickly, America has dominated the world for over 60 years, ever since the Second World War, it has survived both communism and terrorism, and kept the Chinese lust of capture passive and remains unchallenged as the governing center for the so-called world order, then on the right side of the Muladhara; we must rebel against this order, not because it is the most poor order, but because it is the strongest and most stable, we must therefore do not try to build a new pseudo-order, our rebellion is not a political, but we want to shift power from the White House in Washington to Naga Sesa, Vishnu small raft of snakes, we want the good to start controlling the world, we would therefore have a power shift from relative to absolute, from Kundalini – Kings false gaming governance to the Vishnu-avatars righteous, dharmic order, we want love begin to rule the world, not the aggressive competition, we want the soul to be prepared an important place in the social sphere, that it wholly obviously must be included in the social meeting people together, we want the naive inspiration, therefore, thought for its own sake, for the sake of joy, enthusiasm for its own sake, to be held as something sacred and valuable for the human revelation sake, in Kabbalha the Center we will revolt against is called Malkuth; and the first rebel action means to create internal chaos, we turn us thus, to an inner world, but we know that the American pseudo-order already indoctrinated and socialized in us, in our thinking, in our feelings and in our actions, but before we can make anarchy of our internal world, we must have found our inner world, thus it begins to search for oneself, ones inner world, but it is something natural, there are all to be interested in himself, for those who are not interested in himself, how can he be interested in others, so we are looking for ourselves because we are interested in ourselves, but we do not have to ritualized this quest, make it mechanical and routine formed, for example by begin to meditate or start with yoga and start to go in psychoanalysis, we need not do a religion of it or a psychology or sociology, or call it spirituality, to search for ourself is actually quite natural, it will come spontaneously and directly, preferably by the naive inspiration, we do not need to dedicate us in the Rose Cross philosophy to search for ourselves, we do not need to read the Bible, Vedas, Koran or Gilgameseposet to start looking after our so-called INTERNAL world, it is enough to use our thinking, and to turn our thinking and make it more liberated from the pressures of the world, conformance-pressure, so is loneliness, the best way to get started the search for the inner world, for when we are alone we often start to talk to ourselves on the inside, we start a dialogue with ourselves in our thoughts, it is perhaps not so formal and clear always, more as a kind of brain-storming, and this brain-storming we have with ourselves when we are alone and undisturbed is the easiest and best way to discover ourself and our inner world, and get more knowledge about ourself, what more we can do is to write a diary, not only our actions but also on our thoughts, but if you go solo outdoors in the nature begins this internal dialogue come up quite spontaneously and new thoughts and ideas will be presented in conjunction with this the American pseudo- order begins dissolve, but why should we revolt, we feel a deep sadness over that we cann`t experience a spontaneous love in social life, but always get to feel us surrounded of aggression and emptiness, and then we are thinking, why do I feel always sad when I walk in Stockholm city and see all these people flicker past, because the atmosphere there is free from love, and I feel spontaneously that I want to cry, and I want to ask all these people, “how could it be like this, we are somehow forced to live in our own grave before we die, for life was such an amazing experience the first time after our birth, and we looked like the newborn child of the cover image of ‘being born without violence “by Frederic Leboyer,