HOW IT IS 28

Eric Neumann, lärjunge till Carl Gustav Jung och en av de största filosoferna någonsin sedan Platons tid, kallade det för centroversion, att befinna sig mellan den yttre och inre världen med sin personlighet eller med sin tanke, och han menade att centroversionen skulle kunna vara hjälten i oss som då skulle kunna befria medvetandet från inre omedvetet liv och från yttre hot och förstörelse, och han kallade sin utvecklingsmodell av den mänskliga personligheten för hjälte-kampen: han har alltså en trialektisk modell, men han kallar den inte för Fadern, Sonen och Den Heliga Anden eller för Vishnu, Brahma och Laksmi, eller för Osiris, Isis och Horus, men för ego som är den yttre världen och för självet som är den inre världen och den som rör sig mellan dessa två världar skulle alltså vara centroversionen eller Hjälten, alltså Sonen, Horus, Brahma skulle då vara hjälten. och den inre världen, då Vishnu, Osiris eller Fadern, (men också Shiva, det destruktiva, Satan eller djävulen, min klassificering) det intressanta här är att i den yttre världen som personifieras av en kvinnlig symbol, Laksmi, Isis eller Den Heliga Anden, har Neumann placerat ego , ifall du följer Neumanns ideer, kan du försöka se dig själv som hjälten som vill befria sig från den yttre världen, alltså den Amerikanska pseudo-ordningen, men också försöka väcka upp sin inre värld, (som är dels absolut, Vishnus celestiska kropp och dels relativ, Shivas kundalini kropp,) försöka göra den mera medveten, och när du går ensam ute i skogen och känner dig som hjälten för ditt eget liv, att hjälten nu är tänkaren i din egen inre världen, då ska du veta att du är inte den förste som gått så, men också Fredric Hölderlin, Sokrates. Herakleit, Paul Celan,Fjiodor Dostojewski, Sören Kierkegaard, Frans Josef Kafka, Jackson Pollock, Edvard Munch, Kadinsky, Jesus, Kodi Samy, Krishna, Erik Lindegren,Lars Noren, Hans Christian Rosenkors, Jacob Böme, Gunnar Ekelöf, Jan Fridegård, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Dan Andersson, Gustav Fröding, Mozart, Ravel, Albinoni, Asker Jorn, Apollonius av Tyana, Eric Neumann, Sigmund Freud, Rama, Platon, Hegel, Schiller, Kant, Paulus, Ernst Josefsson, Hill, Egil Rönne-Petersen, Roger Water, John Lennon, Mahatma Gandhi, Lao Tse, Buddha, Milarepa, Abraham Maslow, Ronald David Laing, Nelson Mandela, Monet, Van Gogh, Leonard Cohen, Selma Lagerlöf, Brodsky, Wiliam Faulkner, Marlon Brando, James Dean, Tommy Berggren, osv, har gått ut i naturen och fått sin inre värld öppnad sin inre dialog aktiverad, alla dessa sökare kan du se som bröder, dina vänner, du kan bekanta dig med dem genom vad de gjort och hur de levt, men du måste ändå leva ditt liv själv, fast då vi går ut i mörkret helt ensamma, även om vi har en stark intuition behöver vi några röster från världen, från böcker, från filmer eller CD`s som pratar eller sjunger för oss i våra tankar,så vi inte känner oss helt ensamma, men har några vänner med oss, även om vi kanske aldrig träffat dom i levande livet, så är de våra vänner, vi har själen med oss, och den naiva inspirationen, för att tänka är en lek, därför kan vi faktiskt uppleva skönhet då vi tänker, speciellt då vi tänker spontant, naturligt och utan ego, men du kan inte gå omkring som en luffare, då kommer polisen att haffa dig, och dom kommer att ställa underliga frågor, därför är det bäst att du inte syns så mycket, men å andra sidan kan du bli en riktig kämpe, en Prometheus, men då är chansen stor att de mördar dig, som de gjorde med Sokrates, John Lennon och Jesus, fast att bli som Rosenkorsets medlemmar totalt osynliga, tysta och anonyma i världen, du får välja själv, ifall du går rakt emot målet, alltså rakt emot den egentligen makten i världen, som Jesus gjorde då kommer du att få reda på hur det verkligen står till på jorden bakom ridåer och draperier, för de skåde-spelande, dubbelspelande och ondskefulla kundalini-demonerna kommer då att avslöja sig, vilka de faktiskt är bakom sina colgat-leenden, glittrande blickar och duperande prat, men det verkar som att det faktiskt handlar om minst en “tetra-lektik”, att det är minst 4 komponenter , inte 3, som är den egentliga helheten, för jag upplever att det absoluta, som Adi Shankar försökte utreda men aldrig fick någon riktigt ordning på, inte direkt och omedelbart är orsak till det relativa, för det absoluta är Vishnu och finns som 10 centrum i oss, men det relativa som är Shiva i vår inre värld och består av 9 olika centrum, är de falska subjekten i oss och de falska objekten utanför oss, 9 olika ego-medvetanden, som är relaterade till 9 olika klasser av ego-objekt, som skapar vår ego-spänning, i vår pseudo-ordning som slingrar sig fram som en orm-elds-kraft, en kundalini-energi i tillvaron, onskans monster, men naturen är neutral, ego-objekten och naturen är helt skillda åt, den fysiska naturen skapar inga spänningar till oss, men fred, hela det fysiska universumet med galaxer och stjärnor är totalt neutralt, men människans spänning är mer än den mellan hennes ego-medvetande och hennes ego-objekt, men i första rummet är människans världsuppfattning begränsad till hennes ego-medvetande och de ego-objekt, både positiva och negativa,som hon vill ha och inte vill ha,det är alltså en värld som sträcker sig upp till det tredje centrumet, alltså magen, men ego når aldrig det fjärde centrumet, hjärtat och de tre kundalini-demoner som styr hennes värld är först Obama och den Amerikanska pseudo-ordningen, på nästa centrums nivå, alltså sexualiteten som befruktningsorgan, där alltså Kadafi och terroristerna styr och på det tredje centrumets nivå, alltså magen, där Ben Laden styr i kundalini-hierarkin, men för att komma upp till hjärtat måste vi ta kontakt med det absoluta i oss, det är inte självet, men olika inkarneringar av Gud, Vishnu, alltså Matsya, och Kurma och Varaha, och hur kontaktar vi Matsya, det medvetande som rör sig helt fritt i kaos, i oordning, finns Gud inkarnerad i Matsya, kan det absoluta inkarnera i det relativa,

in english

Eric Neumann, a disciple of Carl Gustav Jung and one of the greatest philosophers ever since Plato’s time, called it centro version, that stand between the outer and inner world with ones personality or ones thougt and he said that centro version could be the hero of us who would liberate the consciousness from unconscious inner life and from external threats and destruction, and he called his developmental model of human personality for the hero-fight: he has thus, a trialectic model, but he calls it not for Father, Son and Holy Spirit, or Vishnu, Brahma and Laksmi, or Osiris, Isis and Horus, but the ego which is the external world and self is the inner world and the moving between these two worlds together would thus be centro version or the hero, thus The Son, Horus, Brahma would be the hero. and the internal world, rhen Vishnu, Osiris, or Father, (but also Shiva, the destructive, Satan or the devil, my rating) the interesting here is that in the external world as personified by a female symbol, Laksmi, Isis, or the Holy Spirit, has Neumann placed the ego, if you follow Neumann’s ideas, you can try to see you yourself as the hero who wants to liberate himself from the external world, ie, the American pseudo-order, but also try to awaken their inner world, (which are both absolutely, Vishnu celestiska body and partly relative, Shivas Kundalini body) try to make it more aware, and when you go solo out in the woods and feel like the hero of your own life, the hero now a thinker in your own inner world, then you know that you are not the first who passed that way, but also Fredric Hölderlin, Socrates. Herakleit, Paul Celan, Fjiodor Dostojewski, Søren Kierkegaard, Franz Joseph Kafka, Jackson Pollock, Edvard Munch, Kadinsky, Jesus, Kodi Samy, Krishna, Erik Lindegren, Lars Noren, Hans Christian Rose Cross, Jacob Böme, Gunnar Ekelöf, Jan Fridegård, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Dan Andersson, Gustav Eroding, Mozart, Ravel, Albinoni, Asker Jorn, Apollonius of Tyana; Eric Neumann, Sigmund Freud, Rama, Plato, Hegel, Schiller, Kant, Paul; Ernst Josefsson, Hill, Egil Rønne-Petersen, Roger Waters, John Lennon, Mahatma Gandhi, Lao Tse,Buddha,Milarepa, Abraham Maslow, Ronald David Laing, Nelson Mandela, Monet, Van Gogh, Leonard Cohen, Selma Lagerlof, Brodsky, William Faulkner, Marlon Brando, James Dean, Tommy Berggren, etc., has been released into the wild and had their inner world opened, its internal dialogue enabled, all these viewfinder you can see as brothers, your friends, you can get acquainted with them through what they did and how they lived, but you still have to live your life yourself, but then we go out in the dark completely alone, even if we have a strong intuition, we need some voices from the world, from books, from movies or CD `s who speak or sing for us in our thoughts, so we do not feel completely alone, but have some friends with us, although we maybe they never met in real life, they are our friends, we have soul with us, and the naive inspiration, to think is a game, therefore we can actually experience the beauty when we think, especially when we think spontaneously, naturally and without ego, but you can not go around like a bum, which will police to grab you, and they will be asking strange questions, therefore, is it is best that you do not been seen much, but on the other hand, you can become a real fighter, a Prometheus, but the chances are high that they kill you, that they made by Socrates, John Lennon and Jesus, but to become Rose Cross members in total invisible, silent and anonymous in the world, you may choose, if you go straight towards the goal, thus, towards the actually power in the world, which Jesus did then you will know how things really are on the earth behind the curtains and draperies, for the actor-gambling and double-gaming Kundalini evil demons will show themselves, what they actually are behind their colgate-smiles, sparkling eyes and duped talk, but it seems that it is really about at least a “tetra-lectic”,it is at least 4 components, not 3, which is the real overall, because I feel the absolute, as Shankar Adi tried to investigate but never got any real track of, not directly and immediately is the cause of the relative, the absolute is Vishnu and is as 10 centers in us, but the relative who is Shiva in our inner world and consists of 9 different centers, are the false subjects in us and the false objects outside us, 9 different ego-consciousness, which is related to 9 different classes of ego-objects, which creates our ego-tension, in our pseudo-order that winds its way like a snake-fire-force, a Kundalini energy in life, a evil monster, but nature is neutral, ego-objects and nature is completely separated, the physical nature does not create tensions for us, but peace, throughout the physical universe with galaxies and stars are completely neutral, but the man’s tensions are greater than that between her ego-consciousness and her ego-objects, but in the first place is man’s worldview confined to her ego-consciousness and ego-items, both positive and negative, as she wants and does not want, so it is a world that stretches up to the third center, thus, your stomach, but the ego never reach the fourth center, heart and the three Kundalini demons that control her world are first Obama and the pseudo-American system, on the next level the center is sexuality as reproductive organ, which thus Kadafi and terrorists rule and the third center level, thus the stomach, where Ben Laden rules in the kundalini-hierarchy, but to come up to the heart, we must connect us with the absolute, it is not self, but different incarnations of God, Vishnu, thus Matsya, Kurma and Varaha, and how can we contact Matsya, the consciousness that is entirely free in chaos, in disorder, is God incarnate in the Matsya, can the Absolute incarnate in the relative,