HOW IT IS 29

Det är ett heligt uppror vi ska göra, för varje uppror på varje centrum är heligt, och vårt uppror på det andra centrumet, det så kallade sex centrumet startar inom oss med uppror emot Kadafi och terrorismen, även om vi kanske inte alls kan känna det så finns vibrationer och utstrålning från Kadafi och terrorismen närvarande i vår egen vardagliga situation i atmosfären och täcker faktiskt hela jorden, penetrerar och stimulerar både vår kropp och personlighet, dels alltså genom kundalini-kraftens strålar och vibrationer, men också telepatiskt genom att vi registrerar i hjärnan Kadafis och terroristernas budskap fast kanske inte så medvetet, det är så dessa kundalini-demoner styr oss på andra centrumets nivå.

Terrorismens orsak är alltså sexuella blockeringar. Viljan att spränga och förstöra är därför en ut projicering av dessa inre blockeringa på världen för att därigenom försöka befria sin egen sexualitet. Därför är Sigmund Freud, terrorismens fader.

För det var han som startade ide`n om att blockerad sexualitet är orsaken till bland annat hysteriska neuroser, sedan kom Wilhelm Reich, lärjunge till Freud och menade att fri sexualitet är psykisk hälsa. För det var den första deklarationen terrorismen gjorde, de sa att de ville ha ett samhälle med fri sexualitet,

Fast ingen förstod att det var Vishnu som blockerade människans sexualitet, att det var hans sätt att ge oss ett naturligt celebat. för vår sexualitet ska egentligen ej ut på världen genom samlag på andra centrumets nivå men istället ska den tas upp till det sjätte centrumet, som alltså är våra ögon, där den kan upplevas som ett strålningsfenomen och en friktionen i hela kroppen.

En kärlekens kropp kommer då att börja fungera i oss ifall vår sexualitet tas upp till huvudet. Ormen på Shivas huvud är en symbol för den, också Faraos orm på hans huvudet.

Det andra centrumet ska alltså upp till huvudet, det är så vi ska göra vårt heliga uppror emot Kadafi och terrorismen.

Osho, som jag älskar att läsa, därför att han är så humanistisk, skriver inte om detta i sin underbara bok, “från sex till super-consciousness” som alla borde läsa, han säger, att då vi har sex mer än 30 minuter har vi lämnat den sexuella upplevelsen, för då handlar det inte längre om sex men om samadhi, alltså en andlig upplevelse. Han menar att sex kan transformeras till
andlighet, Han förespråkar därför “Tantran”, som betyder att leva ut sina önskningar, som lösning på den blockerade sexualiteten, som han menar är ett moraliskt fenomen, precis som både Reich and Freud sa.

Osho tänkte aldrig att det kunde var Gud, Vishnu, som blockerar vår sexualitet, för varför skulle alltså inte Gud kunna unna oss det nöjet att älska fysiskt en kort stund med varandra, då och då. Men Gud vill göra oss absoluta, det är alltid hans ide om människan, varför ska vi spilla tid på det relativa och tillfälliga, det är bättre att försöka skjuta upp det tillfälliga lilla nöjet en tid och rikta in oss på det absoluta och försöka ta upp ormen till huvudet.

Gud vet att vårt tänkande om sexualitet då kommer att förändras helt , därför att upplevelsen på sjätte centrumet av att ha tagit upp ormen till ögonen kommer att vara så fundamentalt i vårt väsen att vi kommer att få en helt ny världsbild som är totalt annorlunda än den vi skapar genom den friktions-betingade sexualiteten i vårt sexorgan, vi kommer att få en djup kärleks-
upplevelse av världen, vi kommer att kunna känna kärlek i hela kroppen, och då kommer äntligem fred till jorden, och våldet för alltid att begravas djupt ner i intet.

Men Kadafi och terroristerna,Bin Laden och Al-Qaeda, kan inte riktigt förstå att det inte är Amerika som blockerar mänsklighetens sexualitet, men Allah,som vill att Muslims ska lyfta sitt andra centrum till huvudet, men det Amerikanska relativa och falska värde-systemet ska falla i kaos i vårt tänkande, istället för att fylla oss med ett amerikanskt tävlings-ego, dränka våra känslor i det och alltid hylla vinnarna ska vi lyfta upp det vänliga samarbetet som vårt nya ego då vi får upp ormen till huvudet.

Men även Rumi, denna härliga kärleks-poet kan inte förklara hur vi ska finna den inre kärleken. Vissa tror att genom en kundalini-yoga är det möjligt att lyfta kundalini-ormen till huvudet. Dessa tekniska individer använder mantra istället för Gud, men de upplever bara en tillfällig ego-tripp, därför att ormen kan endast lyftas permanent av fågeln, inte av magiska mantra ljud. Aourobindo sa att Gud söker efter oss högt upp i höjden från det tionde centrumet, vi kan inte söka efter honom, för vi kan inte ens se honom, men han kommer till dem som förbereder sig för en uppstigning till ögonen.

Han kommer som fågel Fenix eller Garuda eller Horus eller som Den Heliga Anden. Vad vi kan göra?

Vi måste försöka förändra vår personlighet, börja tänka i absoluta termer, inte jaga efter sex dagarna i ände, börja bygga upp en kärleksfull personlighet. Tro inte att Gud kommer till den som vill använda våld. Försök bli sann, för varje lögn snärjer oss fastare till den falska ordning som Amerika symboliserar, tar oss steg för steg bort från oss själva, splittrar oss,gör oss rastlösa och rotlösa, till främlingar för oss själva. Att våga vara god, att våga vara Gud i världen, Och ge av sig själv till ens omgivning. För Gud kommer alltid att vara den siste och lägste i världen. För han är här för din skull, inte för hans skull. Han är kärleken i världen. Och den är här för att ge.

Vi kan ha sex då vi känner att hon är vår själ. Då hon känner att han är hennes själ. Då vi känner att vårt hjärta bankar och slår, att det fjärde centrumet kallar på oss,att Naraisam,Lejon avataren är beredd att gå en kamp emot Vatikanen och Påven, för att befria vårt hjärta från Romerska kyrkans kundalini-demoner som dödade Jesus för 2000 år sedan och tog hans hjärta till Italien.

in english

It is a holy rebellion we shall do, for every rebellion in each center is sacred; and our rebellions on the second center, that so-called sex center starts within us to revolt against Kadafi and terrorism, even though we may not feel it that there are vibrations and radiation from Kadafi and terrorism present in our own everyday situation in the atmosphere and actually covers the entire earth, penetrates and stimulates both our body and personality, and partly thus through the Kundalini-powers radiations and vibrations, but also telepathically through that we register in the brain of Kadafis and the terrorists’ message, though perhaps not so conscious, that is how these Kundalini demons steering us on the other center level.

The cause of terrorism is thus sexual blockages.The will to blast and destroy is therefore an out projection of these inner blocks on the world in order to try to liberate their own sexuality. Therefore, Sigmund Freud is the father of terrorism.

For it was he who started the idea`s that blocked sexuality is the cause to among other things hysterical neurosis,then came Wilhelm Reich, a disciple of Freud and meant that free sexuality is mental health. For it was the first declaration the terrorism made, they said they wanted a society of free sexuality,

Though no one realized that it was Vishnu who blocked human sexuality, that it was his way of giving us a natural celibasy, our sexuality shall really not out at the world through sexual intercourse on second center level but instead shall be admitted to the sixth center, which are thus our eyes, where it can be experienced as a radiation phenomenon and a friction in whole body.

A love body will then begin to work in us if our sexuality is up to the head.The snake on Shiva’s head is a symbol of it,also Fharaoh snake on his head.

The second center is therefore up to the head, that is how we will do our sacred rebellion against Kadafi and terrorism.

Osho, who I love to read, because he is so humane,does not write about this in his wonderful book,”from sex to super-consciousness” that everyone should read, he says, that when we have sex more than 30 minutes we have left the sexual experience, because it is no longer about sex but about samadhi,Thus a spiritual experience. He believes that sex can be transformed into spirituality, He therefore advocates “Tantran”, which means to live out our desires, as a solution to the blocking of sexuality, which he believes is a moral phenomenon, as both Reich and Freud said.

Osho never thought that it could be God, Vishnu, which blocks our sexuality, why would not God be able to afford us the pleasure of physical love briefly with each other,now and then.But God wants to make us absolute, it is always his idea of man,why should we waste time on the relative and temporary, it is better to try to postpone the occasional small pleasure for some time and concentrating more on the absolute and try to take up the snake at the head.

God knows that our thinking about sexuality which will change completely, because that experience in sixth center of taking up the snake to the eyes will be so fundamentally in our nature that we will have a completely new worldview that is totally different than the one we create by the frictional induced sexuality in our sexorgan, we will have a deep love – experience of the world, we will be able to feel love in the whole body, and then finally peace will come to the earth, and violence forever be buried deep down into nothingness.

But Kadafi and terrorists, Bin Laden and Al-Qaeda,can not properly understand that it is not America that blocks human sexuality, but Allah; who want Muslims to lift their second center to their head, but the American relative and false value system to fall into chaos in our thinking, instead to fill us with an American racing-ego, drown our feelings in it and always celebrate the winners, we will raise the friendly cooperation of our new ego when we take up the snake to head.

But even Rumi, this beautiful love-poet can not explain how to find the inner love. Some believe that through a Kundalini yoga, it is possible to lift kundalini-snake into her head. These technical subjects using mantra instead of God, but they feel just a temporary ego-trip, because the snake can only be lifted permanently by the bird, not by the magic mantra sound. Aourobindo said that God searching after us high up in the height of the tenth center, we can do not look for him, for we can not even see him, but he comes to them which preparing for an ascent to the eyes.

He comes as a phoenix bird or Garuda, or Horus, or the Holy Spirit. What can we do?

We must try to change our personality, start thinking in absolute terms, not chasing after sex days of the end, begin to build a loving personality. Believe not that God comes to those who want to use violence. Try to be true, for each lies entangling us closer to the false system that America symbolizes , takes us step by step away from us, divide us, make us restless and rootless, to strangers to ourselves. Daring to be good, to dare to be God in world, and giving of oneself to one’s environment. For God will always be the last and lowest in the world.For he is here for your sake, not for his sake. He is love in the world. And it is here to give.

We can have sex when we feel that she is our soul. When she knows that he is her soul. Since we know that our heart’s banks and turn, that the fourth center call on us, that Naraisam, Lion avatar is ready to join a fight against The Vatican and the Pope, to liberate our hearts from the Roman Church Kundalini demons who killed Jesus 2000 years ago and took his heart to Italy.