HOW IT IS 30

Osho`s alla böcker som är en slags prat eller mjuk-data har som inriktning att försöka få människorna mera kärleksfullare och vänligare inställda till varandra för att därigenom kunna skapa en ny och bättre värld av kärlek. Men det han säger i sin underbara bok, from sex to super-consciousness, “I want to tell you that one who attains to meditation experience the same bliss around the clock which a couple experience in the moments of orgasm”, är inte sant, och han menar att alla andliga tekniker som har uppbringats sedan tidernas beynnelse, bland annat yoga, meditation osv, har alla som mål “the moments of orgasm”, det är faktiskt hela hans filosofi, varenda bok, varenda föredrag han höll så var det centrala ämnet, “the moments of orgasm”.

Och Kina som statistiskt är det land på jorden som är mest intresserad av sex menar i sin “Tao of love” att orgasmen ska skjutas upp, gång efter gång, vecka efter vecka, månad efter månad, och Wilhem Reich, denne tyske jude och marxist, som var en av Freuds främste lärjungar, och Bader-Meinhof-ligans husgud, och som då judeförföljelsen startade i Tyskland tog sig till Danmark och sen till Norge, där hans karatäranalys bildade skola för psykoanalytiker som Näsgaard, Rolf Rsmussen, Ola Raknes,och Egil Rönne-Petersen och som sedan tog sig till USA, där han behandlades av de amerikanska psykoanalytikerna som en kvackare och humbug och arresterades och dog av hjärtattack i ett amerikanskt fängelse, fast Jack Keruack, Norman Mailer och Ginsburg var oerhört influerade av honom.

Helt klart var Reich ett geni, inte bara för att han skapade ett helt nytt begrepp, alltså Orgasm-reflexen, men också för att han mycket naturligt vågade undersöka hela det sexuella spektrat utan att ha sin egen lust som motiv, hans orgasm-reflex kom att bli ett viktigt begrepp för hela den nya radikala psykoanalysen som försökte komma vidare ut ur Freuds labyrint, men också Osho är influerad av Reich. som faktiskt menade att alla psykiska störningar egentligen bottnade i en oförlöst orgasm-reflex, att den alltså var blockerad, hindrad och förträngd, och då handlade det alltså om att reparera denna naturliga orgsam-reflex, få den att börja fungera igen spontant, för att därigenom göra människan lycklig, och här kommer då Osho med sina alla andliga tekniker som han menar kan få oss att känna orgasm “around the clock”, Hur kan det vara möjligt? Det är vilseledande.

För att kunna framkalla en orgasm fodras normalt en sexuell friktion mellan en man och en kvinna. Men i den enskilda meditationen saknas den ena partnern. Det skulle då handla om en så kallad omedveten sadism, att den mediterande tränger in i omvärldens mjuka kroppar och suger i sig dessas lust.

Och mycket talar för att det ondas ursprung faktiskt kommer från sadistisk användning av andliga tekniker, speciellt den så kallade abstrakta kannibalismen, ifall omvärlden tillåts vara en fri marknad för en hänsynslös och grym exploatering av den omedvetna sadismen genom meditation, hata-yoga, kundalini-yoga, siddha-yoga och mantra puja, då kommer mänskligheten att leva i ett inre brinnande helvete dygnet runt utan annan nåd än en artificiell berusning,och är inte situationen idag på det sättet i världen.

Alla former av andliga tekniker leder faktiskt till ondska därför att medvetandet inte kommer från varat, men lusten kommer från tanken, och varje andlig eller psykologisk teknik menas att människan syndar emot sitt medvetande, att hon inte avvänder sitt medvetande fritt och spontant, men mekaniserar det tekniskt och rutinartat för att anpassa tänkandet till samhälls-livet, alltså till det sociala livet, den sociala amerikanska pseudo-ordningen,

Osho var aldrig riktigt medveten om att Gud finns i tanken, att det absoluta finns i tanken, att meditera ut sin spänning på omgivningen gör inte världen bättre, men att tänka ut sina goda tankar på världen kan göra världen lyckligare, varje ordning människan tvingas anpassa sig till betyder att hon förlorar den spontana och skapande kontakten med sitt eget medvetande och måste då mekaniserar sina tankar och sig själv för att kunna hålla sin spänning normaliserad i situationerna, fortsättning följer,

in english

Osho `s all books are a kind of talk or soft data that has been targeted to try to get people more loving and friendly attitude to each other to help create a new and better world of love. But what he says in his wonderful book, from sex to super-consciousness, “I want to tell you that one who attain to meditation experience the same bliss around the Which clock a couple experience in the moment of orgasm “is not true; and he believes that all spiritual techniques that have raised since the beginning of time including yoga, meditation, etc., all have the goal “The Moment of Orgasm” it is indeed his whole philosophy, every book, every lecture he gave so was the central theme, “The Moment of Orgasm.”

And China, which statistically is the country in the world who are most interested in sex says in their “Tao of Love” that the orgasm being postponed again and again, week after week, month after month, and Wilhelm Reich, this German Jew and Marxists, who was one of Freud’s chief disciples, and the Bader-Meinhof-league household god, and when Jewish persecution began in Germany went to Denmark and then to Norway, where his resistent-analysis formed school by psychoanalyst as Näsgaard, Rolf Rsmussen, Ola Raknäs and Egil Rønne-Petersen and then went to America, where he was treated by the U.S. psychoanalysts as a quack and humbug, and was arrested and died of heart attack in an American prison, though Jack Keruack, Norman Mailer and Ginsburg was tremendously influenced by him.

Clearly, Reich was a genius, not only because he created an entirely new concept, thus Orgasm-reflex, but also because he is naturally very daring examine the entire sexual spectrum without having his own lust as motive, his orgasm-reflex was to become an important concept for the whole of the new radical psychoanalysis who tried to advance out of Freud’s labyrinth, but also Osho is influenced by Reich. who actually believed that all mental disorders really bottomed in an unredeemed orgasm reflex, that was thus blocked, prevented and repressed, and then it is about to repair of this natural orgsam-reflex, get it to start functioning again, spontaneously, to thereby making the man happy, and here coming then Osho with his all spiritual techniques that he says can make us feel an orgasm “around the clock, “How can that be possible? It is misleading.

In order to induce an orgasm demand normally a sexual friction between a man and a woman. But in the individual meditation missing one partner. This would involve a so-called unconscious sadism, that the meditative penetrating into the outside world soft bodies and sucking their pleasure in itself.

And there are many indications that the origin of evil actually comes from the sadistic use of spiritual techniques, especially the so-called abstract cannibalism, if the world is allowed to be a free market in a ruthless and cruel exploitation of the unconscious sadism through meditation, hatha-yoga, kundalini yoga, siddha-yoga and mantra puja, when mankind will live in an inner hellfire around the clock with no other grace than an artificial intoxication, and is not the situation today in that way in the world.

All forms of spiritual techniques actually leads to wickedness, therefore, that the consciousness not come from being, but the lust comes from the thought, and every spiritual or psychological techniques meant that a man sins against his consciousness, that he not use his consciousness freely and spontaneously, but mechanized it technical and by routine in order to adapt to the thinking of society-life, thus to the social life, the social American pseudo-order,

Osho was never really aware that God is in the thought, that there is absolute in the thought, to meditate out one’s tension on the surroundings do not make the world better, but to think out ones good thoughts on the world can make the world a happier, each order man forced to adapt mean that she loses the spontaneous and creative touch with her own consciousness, and must then mechanized her thoughts and herself to keep her tension normally in the situations, continued follow,