HOW IT IS 31

Varför kom hon inte. Jag hade väntat i 500 år. Jag hade suttit bredvid en stor stenklippa i skuggan.Hon var min själ, jag kunde inte gå någonstans utan henne. första gången vi kysstes hade jag känt orgasmens vågor stiga, det hade inte tagit mer än tre dagar för oss att ta upp ormen till huvudet, det räckte att vi tittade på varandra för att orgasmen skulle komma, och när hon åkte till Amerika, bara vi tänkte på varandra, blåste orgasmen upp till det åttonde centrumet, men plötsligt var det tomt, jag kunde inte känna henne längre, var fanns hon, och livet var meningslöst, jag hade levt tillsammans med henne och Gud i en slags helig förening,jag hade trott det skulle vara i evighet, men plötsligt var hon borta, och jag kände en outgrundlig sorg, jag kunde faktiskt sitta och gråta timmar i sträck i min ensamhet bredvid stenklippan,när hon låg i gräset bredvid mig saknade jag ingenting, för hela världen försvann, och när vi kysstes blundade jag, det kändes som om vi färdades genom hela vintergatan, ja, faktiskt rent fysiskt som om vi flög,jag var lycklig och fri,det kom en annan kvinna hit, hon sa att hon älskade mig, men jag kunde inte känna det, hon kysste mig på kinden, men jag ville bara gråta, och hon lämnade mig, jag såg hennes röda kjol försvinna in bland träden nere i dalen, jag visste att jag kunde bli 5000 år gammal, jag hade alltså tiden på min sida, och det var ingenting jag ville ha i världen, jag kände ingen längtan, jag drack en liter komjöjlk om dagen, det var allt, fast ibland åt jag frukt också, jag tyckte om att tänka,jag kunde sitta dagar i sträck och tänka,utan att direkt vara medveten om min omgivning, det räckte att jag satt i skuggan för att jag skulle vara tillfredsställd, jag var inte riktigt säker, men jag trodde att jag var 545 år gammal, jag hade slutat fira min födelsedag, jag var inte heller säker på om det var i maj eller i april jag hade blivit född, men det spelade ingen roll, jag var säker på att hon skulle komma tillbaka en dag, min själ, jag var beredd att vänta, Gud var tyst, då jag försökte prata med honom, jag kände att han undvek mig, men det var inte tomt, han var där, men på något sätt frös han ut mig , jag tänkte på historien om Job,var det samma sak jag gick igenom, men jag hade redan lidit 500 år, hur länge varade det för Job, det handlade väl om att alla önskningar skulle skulle slockna, kundalini-eldens önskningar, men när hon var här hade jag inga önskningar, min enda önskan var henne, när mamma dog, jag grät inte, hur många gånger hade jag inte försökt få henne att prata sant, men det fanns alltid något hon döljde genom något slags ljugande, hon ville inte ge upp sin makt, sin distans till mig, jag kände mig en aning förvirrad, för jag fick aldrig reda på hur hon egentligen var innerst inne, vem hon egentligen var, fast jag försökte få henne att öppna sig , men hon visade sig aldrig som den hon egentligen var, men när jag träffade Maria, hon gav mig allt första natten, jag kände mig som en Kung på morgonen, jag var älskad, jag var fri att kliva ur min rädsla för att bli förnekad, jag var 18 år, jag hade mött min själ, vi hade älskat med varandra i 5 timmar, det hade varit som en rymdresa, jag var trött, men avspänd, Maria surrade i mitt huvud då jag satt i bilen på väg hem, världen hade försvunnit, jag tänkte på Maria, hon var nu världen, och när jag satt tillsammans med mina vänner längtade jag efter henne, men hon försvann, jag vet inte varför, jag kände mig oerhört sorgsen, det handlade väl om att kunna utvecklas, jag skulle finna en ny form för min själ, men först skulle jag manglas en tid av världens maktfullkomliga auktoriteter, testas ifall deras falska visioner fortfarande hade makt över mig eller om jag var fri som fisken Matsya i vattnet, men vem hade nått Matsyas tillstånd, inte Jesus eller Socrates eller Apollonius, inte heller Krishna eller Rama, för Matsya var en totalt befriad varelse, han var faktiskt hundra procent sitt eget medvetande, det betydde att Matsya hade nått en fullständig kärleksrelation till världen, hans aggression och kamp-lust var helt borta, skulle jag bli som Matsya, var det därför jag satt ensam här? jag kände att jag skulle aldrig orka det, för att bli av med min kamp-instinkt, det skulle ta mig bortom all mänsklig förtvivlan, jag skulle inte orka det, för det skulle handla om att dö flera gånger om dagen, jag bad Gud att få slippa bli den första Matsya människan på jorden, men varför kunde inte själen ta bort min sista kamp-instinkt, min sista stora rädsla, jag hade ingen Guru som Rama, han hade inte bara Vasishta men också Laksmana, hans bror, jag hade bara mig själv att rådfråga, jag var säker på att själen skulle komma tillbaka, men i en ny form, men inte en Sita, Radha, eller Rukmani, med eller utan kropp, det spelade ingen roll, jag väntade inte på någon kvinna i världen, men på känslan, den där fantastiska känslan som kunde ta mig till Matsya-tillståndet, utan något lidande.

in english

Why did she not turned up. I had waited 500 years. I had sat next to a large stone cliff in the shadow, she was my soul, I could not go anywhere without her. the first time we kissed, I felt orgasm waves rise, the had not taken more than three days for us to take up the snake om the head, it was enough that we looked at each other to orgasm would come, and when she went to America, only we thought of each other, blowing orgasm up to the eighth center, but suddenly it was empty, I could not feel her anymore, was was she, and life was meaningless, I had lived with her and God in a kind of sacred union, I had thought it would be forever, but suddenly she was gone, and I felt an unfathomable sadness, I could actually sit and cry for hours on end in my solitude beside the stone cliff, when she lay in the grass beside me, I missed nothing, the whole world disappeared, and when we kissed, I closed my eyes, it felt like we were traveling through the entire milky way, yes, actually physically as if we flew, I was happy and free, it came another woman here, she told me she loved me, but I could not know it, she kissed me on the cheek, but I just wanted to cry, and she left me, I saw her red skirt to disappear into the trees down in the valley, I knew I could be 5000 years old, I had thus time on my side, and there was nothing I wanted in the world, I felt no longing, I drank a liter cowmilk a day, that was all, though sometimes I also ate fruit, I liked to think, I could sit days in a row and think, without actually being aware of my surroundings, it was enough that I sat in the shade because I would be satisfied, I was not really sure; but I thought I was 545 years old, I had stopped celebrating my birthday, I was not sure if it was in May or in April, I had been born, but it did not matter, I was sure she would come back one day, my soul, I was prepared to wait, God was silent, then I tried to talk to him, I felt that he avoided me, but it was not empty, he was there, but somehow he froze me out, I was thinking the story of Job, was the same thing I went through, but I had already suffer 500 years, how long did it for Job, it was good to all desires would be extinguished, kundalini-fire desires, but when she was here, I had no desire, my only desire was to her, when Mom died, I did not cry, how many times I had not tried to get her speaking true, but there was always something she hide by some sort of lying, she did not want to give up her power, her distance from me,I felt a little confused, because I never know how she really was farthest in , who she really was, though I tried to get her to open up, but she never showed herself as she really was, but when I met Mary, she gave me all the first night, I felt as a King in the morning, I was loved, I was free to step out of my fear to be denied, I was 18 years, I had met my soul, we had loved with each other for 5 hours, it had been like a space trip, I was tired, but relaxed, Maria buzzing in my head when I sat in the car on the way home, world had disappeared, I thought of Maria, she was now the world, and when I sat together with my friends, I longed for her, but she disappeared, I do not know why, I felt incredibly sad, it was good to be able to develop myself, I would find a new form for my soul, but first I would roller a time of world’s dictatorial authorities, be tested if their false visions still had power over me or if I was free as Matsya the fish in the water; but who had reached the Matsya state, not Jesus or Socrates or Apollonius, nor Krishna or Rama, the Matsya was a totally liberated being, he was actually one hundred percent his own consciousness, it meant that Matsya had reached a total love relationship to the world, his aggression and battle-lust was completely gone, I would be like Matsya, it was because I was sitting here alone? but felt that I could never cope with that, in order to get rid of my struggle-instinct, it would take me beyond all human despair, I would not be able, for it would be about to die several times a day, I asked God not to have become the first Matsya man on Earth, but why would not the soul removing my last fight-instinct, my last big fear, I had no guru as Rama, he had not only Vasishta but also Laksmana, his brother, I had only myself to consult, I was sure that the soul would return, but in a new form, but not one Sita, Radha, and Rukmani, with or without a body, it dosen`t matter,I did not wait for any woman in the world, but in a emotion, that is, a wonderful feeling that could take me to the Matsya-State, without any suffering.