HOW IT IS 4

Första centrumet, alltså, Muladhara, menas att vi lever till 100 procent i den utvändiga världen, maximalt konkreta, utan någon skillnad mellan vår insida och vår utsida, vi är då nästan som den tysta majoriteten som Finansminister Gunnar Sträng, i Sverige och Lyndon Johnsons vice president, Spiro Agnew i U.S.A kallade det, men Vishnu är beredd att ta oss upp till det tionde centrumet bortom allt-och-inget och då befinner vi oss till 0 procent i den utvändiga världen, men till 100 procent i den inre så kallade andliga världen, den abstrakta och osynliga världen, alltså handlar det om ett steg för steg bortdöende från den utvändiga världen med dess civilisation och olika samhälls-system, ett modigt dö bort från vårt ego, från den biologiska modern och fadern, till den ursprungliga fadern och modern, alltså Matsya och Kurma, anarkins fader och moder, istället för att dö som i en plötslig chock i en gammal säng i ett rum i ens eget hus eller på ett sjukhus och kanske födas pånytt, kan vi börjar dö som unga redan , lite grand varje dag och efter kanske 20 år har vi dött bort från den utvändiga världen och lever då helt i den inre världen, fast med den fysiska kroppen fortfarande vid liv, och när den fysiska kroppen dör lever vi vidare i den andliga inre kroppen i det tionde centrumets dimension i evighet och behöver aldrig mer återfödas, det är därför egypterna i Gamla Riket kallade sin tjocka bok om Osiris för ” konsten att dö”, det är en sorgsen process att skiljas från världen,att sträva emot,hänga kvar,klamra sig fast vid de lägre centrumen, vi känner separations-ångest, men vi måste packa våra enkla saker i en ryggsäck, och säga farväl till vår sociala situation,men vi behöver inte resa bort geografiskt, vi ska klättra uppåt, men vi behöver ett eget rum och en känsla av att få vara i fred, vi ska göra uppror emot det första kundalini -centrumet på Muladharas högra sida, alltså emot Amerikas president, vi börjar med att försöka finna Matsya inom oss, anarkins förste gud, kaosets gud därför att Matsya befinner sig i det ursprungliga vattnet, och att kunna stiga upp till nästa centrum, Kurma och kundalini-centrumets terroristorganisationer, vi hindras av Obama, därför måste vi först skapa kaos, och hur skapar vi kaos, vi måste lösa upp situationen, ifall vi känner oss fastklämda, kanske nästan katatona i våra kropps-rörelser, i Köpenhamn finns det en vacker park med stora tträd och massor med gräs och en liten konstgjord damm med svanar och gräsänder, jag gick dit så ofta som möjligt och matade svanar och gräsänder rmed små brödbitar jag hade handlat i ett bageri strax vid ingången till parken, det var ett behagligt kaos, skogar och parker är normalt neutrala platser dit vi kan gå och tänka mera avslappnat anarkistiskt, det är ej att fly, för den neutrala naturen hjälper oss att förstå vad som händer med oss, den kan vara vår Guru, en neutral och förstående Guru, som inte försöker sätta sig på vårt huvud, alltså ut ur kundalini-centrumet, den ordning Amerikas President gett oss,och in i naturen, det neutrala, för att klarna i tankarna och kolla upp känslan, och sedan in i Vishnus celestiska kropp, in i Matsyas medvetande, läsa t.ex. idioten av Fjodor Dostojewski eller kanske Joan Grants underbara böcker om gamla Egyptien, se Midnight Cowboy som var en bra upprorsfilm med bra musik, och t.ex. “dom kallar oss mods”, dokumentären om Kenta och Stoffe, men vi ska inte bli anti-sociala, driva omkring i samhället med kriminella ideer, den ordning vi har i världen, som är på Muladharas nivå, ska lösas upp, och fångas in av oss själva och tas upp till nästa centrum, det som lyfter oss ur den falska ordning som Amerika står för är alltså Sanningen, vi måste bli kritiska, vi måste bli mål-orienterade, vi kan t.ex. börja skriva dagbok och försöka undersöka meningen med vårt liv, för vi är själva systemets mening, vi måste försöka börja ta kommandot över vårt eget tänkande, inte följa mönster, rutiner, vanor och mekaniska tankar,

in english

First center, therefore, Muladhara, means that we are living at 100 percent to the outer world, the maximum concrete, without any difference between our inner and our outside, we are then almost like the silent majority as Minister of Finance Gunnar Sträng, in Sweden and Lyndon Johnson’s Vice President, Spiro Agnew in the U.S. called it, but Vishnu is ready to take us up to the tenth center beyond all-and-nothing, and when we are at 0 percent in the external world, but 100 percent in the inner so-called spiritual world, the abstract and invisible world, thus it is a step by step dying from the external world with its civilization and various social systems, a courageous dying by our ego, from the biological mother and father, to the original father and mother,thus Matsya and Kurma,father and mother of anarchy, instead of dying in a sudden shock in a old bed in a room of one’s own house or in a hospital and may be born again; can we begin to die as young already, a little each day and after maybe 20 years, we have died away from the external world and live as fully in the internal world, but with the physical body still alive, and when the physical body dies, we live on in the spiritual inner body in the tenth center in the dimension of eternity and you need never again be reborn, that is why the Egyptians in the old kingdom called their thick book about the Osiris for the “art of dying”, it is a sad process to be separated from the world, to strive against, hang, cling to fixed at the lower centers, we feel separation anxiety, but we must pack our simple things in a backpack and say goodbye to our social situation; but we do not go away geographically, we are going to climb up, but we need own room and a feeling of being in peace, we are going to rebel against the first Kundalini Muladharas Center on the right side, thus, against the America President, we are beginning to seek Matsya within us, the god of anarchy, god of chaos because Matsya is in the original water, and be able to ascend to the next center, Kurma and the kundalini-center terrorist organizations, we are constrained by Obama, so we must first create chaos, and how we create chaos, we must resolve the situation, if we know us trapped, perhaps almost catatonic in our bodily movements, in Copenhagen there is a beautiful park with big enhanced and lots of grass and a small artificial pond with swans and mallards, I went there as often as possible, and fed the swans and mallards by small pieces of bread I had bought in a bakery just at the entrance to the park, it was a pleasant chaos, forests and parks are normally neutral places where we can go and think more relaxed anarchic, there is no escape, for the neutral nature helps us to understand what happens to us,it can be our Guru,a neutral and sympathetic Guru,who does not try to sit on our head, thus out off the Kundalini Center, the order that America president gave us, and into the nature, the neutral, to become clearer in thoughts and check the feeling, and then enter the Vishnus celestial body,into the Matsya consciousness, such as read “the idiot” by Fyodor Dostojewski or maybe Joan Grant’s wonderful books about old Egyptian,see Midnight Cowboy,which was a great revolt film good music, and such “they call us mods”, a documentary film about Kent and Stoffe, but we must not become anti-social, running around in society with the criminal ideas,the arrangements we have in the world, which is on Muladharas level, should be dissolved, and captured by ourselves and taken to the next center, that which raises us from the false regime that America stands for is THE TRUTH, therefore, we must be critical, we must become goal-oriented, we can eg start writing diary and try to explore the meaning of our lives, for we are the system’s mening, we must try to begin to take command of our own thinking, not to follow patterns, practices, habits and mechanical thoughts,