HOW IT IS 5

Det är alltså 9 uppror vi ska göra innan vi når vårt mål, hundra procent abstrakt, osynlig och ensam, det är alltså inte vår fysiska kropp som ska bli osynlig, men vår personlighet, som alltså är helhetens centrum eller systemets mening, för genom den Amerikanska pseudo-ordningen som styr civilisationen och håller oss fjättrade till Muladhara är vår personlighe då inte mycket mer än ett frö, för de flesta människors personlighet skiljer sig inte mycket från deras fysiska kropp, de flesta är ganska neutrala, passiva och underkuvade av grupptrycket, den modell som Skinner skisserade, att människan är stimuli och respons är inte helt ogiltig på det första centrumet, att det inte finns någon nämnvärd personlighet mellan stimuli och respons, fast detta gäller främst i offentliga situationer, för när människan är tillsammans med sin familj är hon mera öppen lekfull och personlig, normalt rör sig de flesta av oss mellan första och tredje centrumet på anti-skapelsens hierarki och om vår utvecklig uppåt är en linjär proportionerliga process från centrum till centrum, att om vi befriar oss från den Amerikanska pseudo-ordningen, fått kontakt med själen, Kurma, i andra centrumet har vi alltså därmed en tjugo procentig abstrakt personlighet, som vi kan röra oss fritt med oberoende av det Amerika inspirerade samhällets tryck på oss, men så enkelt är det inte, för då vi gjort vårt uppror emot de amerikanska pseudo-värderingarna, förkastat dem, och börjat utvecklat nya värderinga, men utifrån vår själs väsen, värderingar knytna till kärlek, betyder inte detta att vårt uppror emot Obama måste vara hundra procentigt, det kanske inte ens är tio procentigt, eller ens en procentigt, vi faller alltså ner igen i Muladhara, och måste gör ett nytt uppror emot Obama, så håller det på, vi kan även göra ett uppror emot sathya Sai Baba, som är anti-guden på det nionde centrumets nivå, alltså en inkarnering av en demoniserad Shiva, och solen är det nionde centrumets substans, alltså stjärnan i vårt planetsystem, vi kan åka til Puttapathi och visa för människorna där vårt ogillande av Sai Baba, vi kan köpa en bok om honom, riva sönder den framför ögonen på hans beundrare, det skapar kaos, men du får en massa spänningar in i dig från hans beundrare, fast dessa spänningar löser du upp senare, och de blir då din egen kraft i din personlighet, men du kan inte kliva upp direkt till det tionde centrumet, men kommer omedelbart att tryckas ner i Muladharas botten av Sai Babas fans, fast upproret finns kvar i dig, du har gjort en sann handling, som aldrig kan förstöras, för den är absolut,och varje sann handling vi utför kommer helt säkert att registreras och integreras i Vishnus celestiska kropp, och medföra hjälp av Vishnu för din fortsatta uppstigning, du behöver alltså inte bygga något tempel eller kyrka eller mosque, eller mekaniskt upprepa olika böner, varje sann handling registreras i hans all-medvetande, plötsligt en dag när du ligger på sängen och bläddrar i dags tidningen känner du att spänningar i vänstra låret löser upp sig och en ny kraft röra sig sakta uppåt, det kanske handlar om 10 minuter, det är Vishnu som jobbar, men du kan förstås fråga honom t.ex. “snälla Vishnu, hjälp mig”, men du känner inget gensvar, för det är ej tid för din befrielse just då,

in english

It is therefore 9 spiritual rebellion we should do before we reach our goal, one hundred percent abstract, invisible and alone, it is not our physical bodie to become invisible, but our personality, which is thus the center of wholeness or the system’s mening because by the American pseudo-regime governing civilization and are us chained to the Muladhara is our personality then not much more than a seed, for most people’s personality is not much different from their physical body, most are fairly neutral, passive and subjugated by peer pressure, the model that Skinner outlined, that man is the stimuli and the response is not completely void of the first center, that there is no significant personality between stimuli and responses, though this particularly the case in public situations, when people are together with her family, she is more open, playful and personal, normally make up most of us between the first and third center of anti-creation hierarchy and about our developments up is a linear proportional process from center to center, that if we relieve ourselves from the American pseudo-order, made contact with the soul, Kurma, the second center,we heve therefore thus a twenty percent abstract personality, which we can move freely independent of the American-inspired community pressure on us, but so simple, it is not, because then we made our rebellion against the American pseudo – values, rejected them,and begin to develop new valuation, but based on our soul essence, values attach to love, this does not mean that our rebellion against Obama must be hundred percent, maybe not even ten percent, or even one percent, thus, we fall then down again in the Muladhara,and must make a new uprising against Obama, so keep it on,we can also make a rebellion against Sathya Sai Baba, who is anti-god on the ninth center level, thus an incarnation of a demonized Shiva, and the sun is the ninth center’s substance, then the star of our planetary system, we can go til Puttapathi and show the people there our disapproval of Sai Baba, we can buy a book on him, to tear it in the front of his admirers, it creates chaos, but you get a lot of tension in you by his admirers,though these tensions resolve up later, and they will then be your own force of your personality, but you can not climb directly to the tenth Center, but will immediately pressed into Muladharas bottom of Sai Baba’s fans, though the rebellion remain in you, you’ve made a true act that can never be destroyed, for it is absolute, and any true action we perform will certainly recorded and integrated into Vishnu celestial body, and bring the help of Vishnu to your continued ascent, you do not need to build a temple or church or mosque,or mechanically repeat the various prayers, every true act recorded in his all-consciousness,suddenly one day when you lie in bed and look through newspaper, do you feel that tension in the left thigh dissolves and a new impetus to move slowly upward, maybe about 10 minutes, it is Vishnu who work, but you can of course ask him such “Vishnu please, help me ‘, but you feel no response, because it is not time for your relief at that moment,