HOW IT IS 56

Allting förändrades i Oktober, jag hade tidigare sagt att Brahman var en ide från Brahmins präster, men plötsligt fick jag själv kontakt med Saguna Brahman och samma dag också med Nirguna Brahman, då måste jag ju förstås ändra min ide om Gud.

Samtidigt bekämpade mig Sai Baba extremt intensivt, jag upplevde flera gånger hans astrala kropp brottandes över mig för att dra ner mig, han använde då alltid Nambottries i Kerala, dessa mantra-ritualister och Kineser från Dalai Lamas buddhistiska mantra-grupp, jag såg Sai Babas ilskena ansikte och hans buskiga hårprynad, men jag spjärnade emot, han fick inte ner mig, men alla mantra ritualister dog plötsligt under ritualen av att deras spänning returnerades, men jag var inte ensam, jag fick hjälp av Nirguna Brahman. Fast jag kunde inte förstå varför Sai Baba överlevde, men jag talade med Brahmins präster samma dag här, som står i kontinuerlig kontakt med Puttaparthi, Sai Baba hade fått några små hjärtattacker, men inte allvarliga,

och jag började också diskutera filosofiska frågor på ett mail-forum i Sverige, det kändes skönt att få skriva direkt på svenska det hade jag inte gjort på 17 år, jag fick alltså träna upp svenska språket igen, jag hade glömt bort vissa grammatiska regler osv..och så fick jag då veta hur svenskarna såg på det andliga dagsaktuella klimatet i världen just nu,

men jag hade faktiskt upplevt Nirguna mer eller mindra hela förra året utan att själv veta att det var Nirguna, han fyllde faktiskt upp mig en ny sorts kraft som inte orsakade några reaktioner i mig till omvärlden, det kändes som om han fyllde upp mig i varje cell i min kroppen, det kändes så bara, och jag hade inget ord för den kraften, för Nirguna skulle alltså vara en formlös Gud, var alltså bortom både manligt och kvinnligt, vi kan se att Vishnu har sin Laksmi, en kvinnlig shakti, men hos Nirguna finns inte den typen av shakti, det finns alltså inga motsättningar i Nirgunas kraft, en gång låg jag ner i baksätet på min Mahindra och det var en intensiv trafik på kodaikanal-vägen, men Nirguna startade upp sin kraft, fast den påverkades inte alls av omgivningen, det var som om den kraften tillhörde ett parallellt universum, som var totalt utan dynamik, utan dialektik och utan dualism..

in english

How it is 56

Everything changed in October, I had previously said that Brahman was an idea from Brahmins priests, but suddenly I got myself contact Saguna Brahman and the day also with Nirguna Brahman, then I did of course change my idea about God.

Simultaneously Sai Baba was fighting me extremely intense, I experienced several times that his astral body wrestling over me to pull me down, he always used then Nambottries in Kerala, the mantra-ritualists and Chinese from the Dalai Lama’s Buddhist mantra group, I saw Sai Baba angry face and his bushy hair-decoration, but I resisted, he could not put me down, but every mantra ritualists died suddenly during the ritual, their own tension was returned, but I was not alone, I got help from Nirguna Brahman. Though I could not understand why Sai Baba lived, but I spoke with Brahmin priests on the same day here, which is in continuous contact with Puttaparthi, Sai Baba had got a few minor heart attacks, but not serious,

and I also began to discuss philosophical questions in an e-mail Forum in Sweden, it felt nice to write directly on Swedish, I had not done for 17 years, I was then train Swedish language again, I had forgotten some grammatical rules, etc. .. and so did I then know how the Swedes looked at the spiritual current climate in the world right now,

but I had actually experienced Nirguna more or less the whole last year without knowing that it was Nirguna, he actually filled me up a new kind of power that did not cause any reaction in me to the world , it felt as if he filled me up in every cell of my body, it felt just so, and I had no words for that power, for Nirguna would thus be a formless God, was thus beyond both male and female, we can see that Vishnu has his Laksmi, a female Shakti, but in Nirguna is not that type of Shakti, there are no contradictions in Nirgunas force, once I lay down in the backseat of my Mahindra and there was an intense traffic at Kodaikanal Road, but Nirguna started up his force, though it was not affected at all by the surroundings, it was as if the power belonged to a parallel universe, which was totally without dynamic, without dialectics and without dualism,