HOW IT IS 6

Det sjätte upproret är alltså emot Dalai Lama och hans buddhistiska mantra präster, hur utför vi det, anti-guden Dalai Lamas kundalini-makt sitter i höger öga och i vänster öga har vi Vishnu avataren Parasuramas kärleks-makt, vårt uppror är emot Dalai Lamas bild-tänkande, hans konstuppfattning, hans världs-åskådning, vi ska ta kontakt med anarkins gud i vänster öga, hans söner, Asker Jorn och Jackson Pollock, öppna det modernistiska ögat, se bildens helhet som det primära, undvika att fokusera allt för mycket på detaljer, följa helhetens blick och evighetens blick i vårt seende, Dalai Lamas bild-tänkande handlar om makt, hans makt-system buddhismen, hålls ihop av regelbundna mantra ritualer, som är det primära i hans religion, men detta system är också ihopkopplat med det Brahminska makt-systemet, som är buddhismens Store-bror,men Dalai Lamas mantra ritualister når aldrig Brahmins nivå, deras demoniska mantra-maskin saknar viktiga mantra paragrafer för att kunna fungera som ett självständigt makt-system, som skulle kunna ta över kontrollen av våra tankar och bli den yttersta kundalini-makten på jorden, för den är i händerna på Sathya Sai Baba, och hans kropp är således kundalini-eldens världsliga källa, detta vet Dalai Lama om, han samarbetar därför på gränsen till underkastelse med både Sai Baba och den ortodoxa brahminska gruppen i Kerala, alltså Nambottries och den mera frigjorde Stora Brahminska gruppen av mantra präster i Indien, Dalai Lama bor i norra Indien på gränsen till Tibet, i Dharamsala, Indien gav honom fristat där då Tibet invaderades av Kina, det var en humanistisk handling, men sanningen var att det Brahminska prästerskapet med sin ledare, Sai Baba ville äta upp, sluka det buddhistiska prästerskapet, förslava det, och ha det för egna syften, och därigenom kunna använda den perverst grymma buddhistiska mantra själen för att bättre kunna kontrollera övriga världen, det var en mycket användbar mantra-arme`, den buddhistiska, den kanske största i världen för 10 år sedan, Sai Baba drömde alltså om att försöka bli den ledande religösa figuren i världen, symboliserande alla religioner i en, alltså Sathya SaI Babas egen rörelsen, men vi kunde sa att ingridiensen i hans religion i huvudsak var Brahminsk mantra religion, för vi kunde aldrig se Sai Baba i jeans och t-shirt, han bar alltid traditionella hinduistiska kläder, men Sai Baba stötte på patrull från Vatikanens högkvarter, Påven ville också vara den samlande symbolen för Gud på jorden, Den Katolska kyrkan och Sai Baba med sin Brahminska mantra grupp kunde därför aldrig förlika sig med varandra, det var en falsk vänskap, men Påven fruktade Sai Baba, för Vatikanen har också en grupp mantra präster med samma sensitivet och profetiska tankar som Saraswathi swamys grupp i Kumbakonum i Tamil Nadu, som genom att utföra en viss sorts puja kan observera och undersöka den inre kvaliten i varje utvald människas väsen på vilken plats som helst på jorden, Påven visste därför att Sai Baba var den högsta kundalini-makten i världen, men hela det religösa världs- dramat gled Sai Baba ur händerna, klagomål började strömma in emot hans agerande, fast redan på 60-talet började faktiskt Sai Babas black magic imperium sjunka i dy och i slam, genom att vräka in massor av pengar i olika projekt lyckades han hållas masken uppe, och dyrkades då mera för sitt sociala engagemang än för sitt andligt-religösa förmedlande, Dalai Lama, som alltid hålit sig borta från skandaler, för allt det otillåtna han gör sker i djupaste mörker och har alltid haft en personlig präst grupp omkring sig som varit beredd att dö för honom, men Sai Baba däremot fick alltid judas flockande omkring sig som personliga assistenter, som ofta läckte ut information till press och massmedia, alltså redan på 60-talet, “att Sai Baba saknade medmänsklighet” i sin uppenbarelse,Dalai Lama såg alltså Sai Babas förfall, men då han är en pragmatiker,kunde han samarbeta för stunden med Sai Baba, och de senaste 5 åren har Dalai Lama faktiskt sänt hit mantra präster tll den platsen där jag befinner mig, till bland annat Kaliappa Garden inte mer än just 400 meter från mitt hus och till ett nybyggt litet temple här inte mer än 300 meter från min plats fast på motsatta sidan av Kaliappa,som ligger just vid infarten från Attur till den lillla byn Mallya Puram, medan det nya templet som en muslimsk affärsman i Dindigul, Saleem byggt för några år sedan med det syftet att inhysa en mindra grupp mantra präster kontinuerligt för att bekämpa mig med sin puja, ibland är det inte mer än 8 av Dalai Lamas mantra präster i Kaliappa garden och 12 i Saleem tempel, dessa kineser avlönas med 3000 rs dagligen för dessa mantra ritualer emot mig, de säger att Vatikanen står för kostnaderna,jag vet inte riktigt, men Dalai Lamas mantras präster har ett hårt tryck i sin genomborrande mantra kraft som de alltid försöker tränga in i vänstra ögat och slå en slags knut runt tandbenet med sin kundalini-orm-kraft och låsa spänningen, det är alltså en kvalificerad black magic vad de gör, och har alltså ingenting med kärlek och broderskap att göra, de vill ha makt, det är allt, deras black magic menas att det sker i mörker, utan vetskap för omgivningen, och Dalai Lamas uppgift som den sjätte anti-guden, att på ett direkt och konkret vis försöka förtrycka, alla de bilder som det vänstra ögat vill förmedla till vårt medvetande, de bilder som kommer upp i vårt tänkande från Vishnus celstiska kropp,Dalai Lamas uppgift är således att hindra Vishnu från att träda in i världen, och vårt uppror,jag försöker alltså ge en grov skiss av hur makten fungerar i stort i världen, och vårt hår utgör det sjunde centrumet, här skiftar det, för på höger sida har vi nu Vishnu avataren Rama, och på vänster sida kundalini-guden, som är ett kollektiv,alltså,det Brahminska prästerskapet, men ett ansikte för denna gruppen kan vara Shankaracharya i Kanchy Puram, Saraswath swamy, och på det åttonde centrumet, som är ett arketypiskt transpersonellt centrum bortom vår kropp, alltså månen där själen fått sin slutgiltiga stöpning, har vi på vänster sida Nambottris, de ortodoxa brahminska prästerna och på höger sida Krishna, men allt det här är över huvudet på Obama Amerikas president som upphåller sig i Muladara,

in english

The sixth rebellion is thus opposed the Dalai Lama and his Buddhist mantra priests, how we perform it, the anti-god Dalai Lama Kundalini power is in the right eye and in the left eye, we have Vishnu avatar Parasuramas love-power, our rebellion is against Dalai Lama’s image-thinking, his understanding of art, his world opinion, we must connect to the god of anarchy in the left eye, his sons,Asker Jorn and Jackson Pollock,open the modernistic eye,see the whole picture as the primary,avoid focusing too much on details, follow the wholeness gaze and the gaze of eternity in our vision, the Dalai Lama’s picture-thinking is about power, his power system Buddhism, held together by regular mantra rituals, which are the primary in his religion, but this system is also paired with the Brahminska power system,which is Buddhisms Big Brother, but the Dalai Lama’s mantra rituals never reach the level of Brahmins, their demonic mantra machine lacks important mantra sections in order to function as an independent power system, which could take control of our thoughts and become the ultimate Kundalini power on earth,for it is in the hands of Sathya Sai Baba, and his body is, therefore, kundalini-fire secular source, it knows the Dalai Lama,he cooperates therefor at the border of submission both with Sai Baba and the Orthodox brahmins group in Kerala, thus, Nambottries and the more liberated Large Brahmins group of mantra priests in India, the Dalai Lama lives in northern India on the border with Tibet, in Dharamsala, India gave him sanctuary where when Tibet was invaded by China,it was a humanist action, but the truth was that the Brahmins clergy with their leader, Sai Baba wanted to eat up, devour the Buddhist clergy, enslave it, and have it for their own purposes, and thereby be able to use the perversely cruel Buddhist mantra soul in order to better control the other world, it was a very useful mantra-arme “, the buddhist, perhaps the biggest in the world 10 years ago, Sai Baba was dreaming thus, try to become the leading religious figure in the world, symbolizing all religions in one, thus, Sathya Sai Baba’s own movement, but we were told that ingredient in his religion was essentially the mantra Brahmins religion, for we could never see Sai Baba in jeans and t-shirt, he always wore traditional Hindu clothes,but Sai Baba met with patrol headquarters of the Vatican, the Pope also wanted to be the unifying symbol for God on earth, the Catholic Church and Sai Baba by his mantra Brahmins group could never reconcile themselves with each other, it was a false friendship, but the Pope feared Sai Baba, the Vatican has also a group of priests with the same mantra sensitivity and prophetic thoughts as Saraswathi Swamy group in Kumbakonum in Tamil Nadu, who by performing some kind of puja can observe and examine the internal quality of each selected human beings at any location on earth, the Pope knew that Sai Baba was the highest-kundalini power in the world, but the whole religious world drama slipped Sai Baba out of the hands, complaints began to pour in against his actions, although already in the 60s began really Sai Baba`s black magic empire sink in mud and sludge, by throwing in tons of money in various projects, he managed to place the mask up, and was worshiped as more of its social engagement than for his spiritual-religious intermediary, the Dalai Lama, who always keep away from the scandals, for everything illegal he does is in the deepest darkness and have always had a personal priest group around him who were willing to die for him, but Sai Baba however, always had a flock of Judas as personal assistants,often leaked information to the press and mass media, is already in the 60s, “that Sai Baba had no compassion” in his revelation, the Dalai Lama, saw thus Sai Baba decay, but since he is a pragmatist, he was able to work together for the moment with Sai Baba, and the last 5 years has Dalai Lama actually sent hither mantra priests tll the place where I am, to Kaliappa Garden no more than just 400 meters from my house and into a newly built small temple here not more than 300 meters from my place fixed on the opposite side of Kaliappa, which lies just at the entrance from Attur to the village Mally Puram, while the new temple as a Muslim businessman in Dindigul,Saleem built a few years ago with the purpose to accommodate a smaller group mantra priests continuously to fight me with their puja, sometimes no more than 8 of the Dalai Lama’s mantra priests in Kaliappa garden and 12 in Saleem temple, these Chinese people paid with 3000 rs / day for those mantra rituals against me, they say that the Vatican bare the cost, I know not really, but the Dalai Lama’s mantras priests have a lot of pressure in their piercing mantra force as they always try to penetrate into the left eye and turn a kind of knot around the dentine with the Kundalini serpent power and lock the tension, so it is a qualified black magic what they do, and have therefore nothing to do with love and brotherhood, they want power, that’s all, their black magic meant that it takes place in darkness, without knowledge of their surroundings, and the Dalai Lama’s role as the sixth anti-god, in a direct and concrete way, trying to suppress, all the pictures that the left eye try to communicate to our consciousness, the images coming up in our thinking from Vishnu`s celstial body, the Dalai Lama’s role is thus to prevent from Vishnu to come into the world, and our rebellion, then I try to give a rough sketch of how power works at large in the world,and our hair is the seventh center, this shift is, on the right side, we now has Vishnu avatar Rama, and on the left side Kundalini-god, which is a collective, ie, the Brahmins clergy, but a face for this group may be the Shankaracharya of Kanchy Puram,Saraswath Swamy,and on the eighth center, which is a archetypal trans-personal center beyond our body,therefore the moon,where soul received its final casting, we have on the left side Nambottris, the brahminska Orthodox priests and on the right side Krishna, but all this is over the heads of Obama America president who stay in Muladhara,