How it is 61

Sankara, Buddha och de andra upplevde aldrig den icke-dialektiska världen, de hade kanske en suddig ide om den rent teoretiskt som de fått från andra, men själva var de fångar i den sociala världen, Buddha nådde inte ens åttonde chakrat, Sankara, som var en god poet, han är alltså fader till det religösa sociala systemet som praktiseras idag i Indien genom Brahminska präster, dog ung, 32 år gammal, vad visste han om världen, Nicolaus Cusanus var en av dessa byråkratiska kardinaler i Katolska Kyrkan, den största mördarorganisationen i världen, hur många katarer brände de inte på bål i södra frankrike, och det sista som brann var deras ögon, han har sneglat på Eckert som var bättre, men de var bara intellektuella ordvrängare, inte ens Jesus upplevde den icke-dialektiska världen, för den världen saknar FADERN, för den icke-dialektiska världen saknar helt motsättningar, där finns ej manligt/kvinnligt, eller fader/moder osv…den kraft du kan uppleva där reagerar ej på omgivningen,den är totalt fri från affekter till omvärlden, du får ej längre några spänningar i kroppen, det finns inte längre något motstånd från omvärlden till dina reaktioner och den kraften kommer från ett parallellt universum eller rike, den kraften börjar komma upp i kroppen då du öppnar det tolfte chakrat, Nirguna Brahman, alltså den formlösa Gud, jag vet inte om någon människa någonsin mött den formlösa Gud, Krishna nådde det tionde chakrat, Vishnu, men den kraften har fortfarande en kvinnlig energi, också Jesus och Rama nådde troligtvis det tionde chakrat, den statiska Gud Vishnu, men de visste inte om hur den formlösa Gud kan upplevas, det åttonde chakrat är Shiva, som är den celestiska kroppen för den dialektiska världen, han är den förste Gud vi stöter på, han är SKAPELSEN, och nästa chakra, det nionde är Brahma, Skaparen, och det tionde chakrat är den statiska Gud, Vishnu, en orubblig kraft som håller världen på plats, men sen kommer vi till det elfte chakrat, Saguna Brahma, som är den totala och egentliga Gud, fast med form, ingen människa har set honom, de har anat honom, Kung cheops osv…och det tolfte chakrat, den formlösa Gud, Nirguna..

in enghlish

Sankara, Buddha and the others never experienced the non-dialectical world, perhaps they had a blurred idea of that theoretical that they have received from others, but were themselves the prisoners of the social world, the Buddha did not even reach eighth chakra, Sankara, who was a good poet, he is thus the father of the religious social system that is practiced today in India by Brahmins priests, died young, 32 years old, what he knew about the world, Nicholas of Cusa was one of those bureaucratic cardinals in the Catholic Church, the largest killer organization in the world, how many Cathars they burned at the stake in the South of France, and the last thing that burned was their eyes, he glances at Eckert who was better, but they were just a wordsmith intellectuals, not even Jesus experienced the non-dialectical world , this world has no father, for the non-dialectical world lacks completely conflicts, where there are no male / female, or father / mother, etc. … the power you can feel where, does not react on the surroundings, it is totally free from the affects on the outside world, you may no longer feel any tension in your body, it is no longer any resistance from the outside world to your reactions and the power comes from a parallel universe, or kingdom, the power starts to come up in your body when you open the twelfth chakra, Nirguna Brahman, Thus the formless God, I do not know if anyone ever met the formless God, Krishna reached the tenth chakra, Vishnu, but the power still has a feminine energy, also Jesus and Rama reached probably the tenth chakra, the static God Vishnu, but they did not know how the formless God can be experienced, the eighth chakra is Shiva, who is the celestial body of the dialectical world, he is the first we encounter God, He is the Creation, and the next chakra, the ninth is Brahma, the Creator , and the tenth chakra is the static God, Vishnu, an unyielding force that keeps the world in place, but then we come to the eleventh chakra, Saguna Brahma, which is the total and true God, but with the form, no human has seen him , they have imagined him, King Cheops, etc. … and the twelfth chakra, the formless God, Nirguna ..