HOW IT IS 75

Det råder stor förvirring idag i världen hur människan ska kunna användaalla sina förmågor hon har inom sig konstruktivt och kunna bli sig själv, en helgjuten och genomfredlig autentisk och äkta människa, det första hon drabbas av efter sin födelse är en psykisk förlamning, för den underbara frihet hon har som barn då hon leker med fjärilar i det gröna gräset under den heta sommarsolen kringskärs och kritiseras, hon hämmas inte, men hennes spontana handlingar börjar förlamas, Hon är på väg ini samhället. Men de ger henne inte en kniv, men kryckor, som en psykiskinvalid ska hon nu halta omkring i det sociala livet i den jordiska civilisationen som pågår just nu.

Vad har du gjort med dig själv, människa.

Det var tidigt på morgonen. Det kom en stor dimma. Jag hörde röster,
några pratade med mig. Jag trodde att det skulle bli något helt fantastiskt att få bli vuxen, för då skulle jag äntligen få göra allt det jag inte fick göra som barn,

För jag trodde jag var maktlös som barn, men som stor och vuxen
skulle jag äntligen få rå över mig själv och få bli en fri människa, tjäna
pengar, ha eget hus och en vacker liten trädgård där jag kunde sitta
med vänner och familj och dricka kaffe mitt på sommaren.

Jag lyssnade till samhällets sociala röst, men jag trodde inte på den,
jag spjärnade emot, jag protesterade, jag tjurade, jag stod ensam flera
timmar i den mörka garderoben, där kläderna hängde, jag ville inte in i
samhället, men vart skulle jag ta vägen, jag var ingen fågel som kunde
flyga bort från hela den här hemska processen, fast det var då jag
upptäckte min fria vilja och dess speciella dynamik, jag behövde inte
ge upp mig själv och ikläda mig en roll i den sociala teatern,maktdramat i världen regisserat av presidenter, kungar och påvar, och de byråkratiska manusförfattarna inkluderande då journalister och alla typer av mediafolk , jag upptäckte att jag kunde låtsas att jag spelade en roll, men inte direkt ett dubbel-spelande, för det innebär väl att man är en Judas i sin roll , jag valde alltså att vara kvar i mig själv genom min makt i min fria vilja, för jag kände tydligt att det var fel att ge upp sig själv och slukas i en löjlig roll i det världsliga dramat, fast detta förfarande skulle betyda att jag måste gå emot hela den sociala strömmen av övergivna människor som höll sig samman genom något slags yttre mått och som var fullproppade av självhat och vrede och förmåga att projicera det på något som enligt dem var fel i sin omgivning, men det gjorde ingenting för jag kände att jag hade den dynamiska kraften i min fria vilja att orka gå emot hela denna demoniserade vattenmassan,

Fast först ska jag berätta för dig hur du kan överleva som dig själv,
då byråkraterna kör oss till slakthuset, det sjätte chakrat ögonen bär på en stor hemlighet som bödlarna och slaktarna i samhället ännu inte upptäckt,

även om dina tankar och värderingar trycks ner till första chakrat och
även om dina känslor pressas ner till andra chakrat och även om dina handlingar dras ner till det tredje chakrat, magen, så produceras hela tiden nya, fria tankar uppe på sjätte och sjunde chakrats nivå, och det är denna produktion av tankar som är din fria vilja

men du försöker meditera bort din fria vilja
du försöker håna din fria vilja genom zen
och du försöker fly din egen dynamik genom
att anlita en främmande kraftkälla, en mantra-reaktor,

in english

There is much confusion today in the world, how man can use all their talents,she has within in a constructive way and be able to be herself; a seamless and peaceful authentic and genuine man, the first her face after birth is a mental paralysis, for the wonderful freedom she has as a child when she is playing with butterflies in the countryside grass during the hot summer sun encircled and criticized, she is hampered no, but her spontaneous acts begins paralyzed, she is entering in society. But they give her not a knife, but the crutches, as a mental disability, she is now limping around in the social life in the earthly civilization going on right now.

What have you done to yourself, man.

It was early morning. It was a big fog. I heard voices, some talked to me.I thought it would be something quite amazing to become an adult, because then I would finally get to do everything I could not do as a child,

Because I thought I was powerless as a child, but as large and adult
I would finally get crude about myself and become a free man, made
money, have my own house and a beautiful little garden where I could sit with friends and family and drinking coffee in the middle of summer.

I listened to the voice of the social, but I did not believe it; I resisted, I protested, I was sulky, I stood alone more then 3 hours in the dark closet where clothes were hanging, I did not want to enter society, but where could I go, I was not a bird that could fly away from this whole horrible process, though it was then that I found my free will and its specific dynamics, I did not give up myself and put me a role in the social theater,the powerdrama in world directed by the presidents, kings and popes, and the bureaucratic screenplay writers including when journalists and all types of media professionals, I discovered that I could pretend that I played a role, but not exactly an double-gambling, because it does well that man is a Judas in his role, I chose
thus, to remain in myself through my power of my free will, because I knew clear that it was wrong to give up on myself and swallowed up in a ridiculous role in the social drama, though this procedure would mean that I must go against all the social tide of abandoned people who stayed together by some sort of external dimensions, which was stuffed full of self-hatred and anger and the ability to project it on something as they felt wrong in their surroundings, but it did not matter because I knew that I had the dynamism of my free will to go against the whole hurricane, this demonized water mass,

Although, first I’ll tell you how to survive as yourself,
when bureaucrats are running us into the slaughter house,
the sixth chakra carrying a big secret that the executioners and
butchers in the community have not yet discovered,

even if your thoughts and values are pressed to the first chakra and
even if your emotions are pressed down for second chakra and
even if your actions be drawn down to the third chakra, belly,
as always being produced new, free thoughts reside in sixth
and seventh chakrats level, and this is the production of thoughts
who is your free will

but you try to meditate away your free will
you are trying to mock your free will by zen
and you try to escape your own momentum by
the employment of a foreign power source, a mantra-reactor,