HOW IT IS 8

då försvinner den yttre världen, men bara i deras tankar, i deras personlighet precis som när en vacker sång t.ex. Atlantic city av Bruce Springsten eller de dystra fiolerna i Albinonis musik når oss från en liten transistorradio tidigt på morgonen, då vi sitter och äter frukost, och plötsligt dras in i en inre musikens värld som fyller oss med en vacker skön känsla, och får känslan där ute i världen att försvinna helt, om den överhuvudtaget fanns, om vi överhuvudtaget fanns då vi satt där vid det fyrkantiga träbordet, men ändå hur som helst väcktes vi av musiken, vaknade vi äntligen upp i morgonens gråa dim-sus, men fanns kanske ändå inte något slags stimuli kvar därute i världen trummande på vårt sinnet, ett slags bultande från någon anonym byggnads-jobbare långt borta i bakgrunden, ett hamrande på ett plåttak, som försöker stjäla vår uppmärksamhet, han och hon sitter ensamma i det tunna regnet sent på hösten under ett gammalt ekträd, det liknar trädet som Buddha satt vid då han blev upplyst, i Afrika gräver de sina gravar redan i livmodern, judarnas gravar i Spanien skändas,Spinoza var ensam, när modern inte längre kom, de sa på telefonen att hon dog klockan 3 på natten, vem ville älska honom då, han sa att hans fingrar kunde se i mörker, hon trodde honom inte, en abstrakt andlig relation träder fram i dem, förenar dem, håller dem tillsammans i en känsla av kärlek, som alltid är möjlig, men som motarbetas av kundalini-eldens anti-gudar,för kärlek är Vishnu och förbjuden i anti-skapelsens konkurrens-inriktade omänskliga konstruktion för att hålla livet över vattenytan på medborgarna, hålla dem flytande, genom anti-gudarnas pseudo-värderingar, alltså,mantra prästernas värde-system som vi tvingas sätta i oss, görs vi falska och hatiska, men vi skulle kunna öppna tränings-institut över hela världen (fast idag kallas dessa tränings-institut för familjen) och träna oss i att älska, sitta mitt emot varandra och undersöka blickarnas friktion, hur det känns att komma in i varandra genom ögonen men utan att skada varandra, träna medmänsklighet, träna medlidande och träna kärlek, sitta där mitt emot varandra och försöka dö bort från världen med sin känsla, det andliga menas ens tankar och själen är alltså ens känsla, sexualiteten på andra centrumet är alltså väldigt kroppslig, en slags fysisk stick-kontakt för att få strömmen att flyta på högsta spänningsnivå mellan två älskanden, fast på sjätte centrumet, våra ögon, kan samma upplevelse av sex-friktion faktiskt också uppnås men helt trådlös, för sexualiteten är då till en viss grad abstraherad, förandligad och medvetandegjord, det är då möjligt att upleva sexualitet som ren strålnings-friktion t.ex. mellan hans och hennes ögon, mellan hans och henns känsla, mellan deras själsliga känsla, fast först måste vi ta upp det andra centrumet till det sjätte centrumet, och utan Vishnus hjälp är detta inte möjligt, vi måste ta tillbaka känslan från fångenskapen i världen, där den används för att blåsa liv i omänsklighetens pseudovärderingar, men varje gång du sitter framför henne och ni känner varandras inre värld förenas befriar du din känsla en aning från förtrycket i världen, och skön musik är upplyftande, inte bara att den levandegör vår inre värld, men också tar upp själen några promille från dess förtryckande och utprojicerande plats i andra centrumet, Brahmins upptäckte detta, att ljud hade en upplyftande effekt på vårt inre liv, det hände redan för mer än 4000 år sedan i gamla riket i Egyptien, det var bara en enda präst grupp från början, en blandning av vad som nu kallas Brahmins, Judar, Altamira-konstnärerna, Sokrates grupp, osv, jag skulle vilja lyssna till en CD där dessa präster pratar med varandra, vad de hade för språk, de präster som började forma mantra paragrafer på ett slags pre-sanskrit språk kallades senare för Brahmins, men först då de kom till norra Indien, de ville ha makt, ville dominera över andra, det geniala här, de konstruerade ett tal-språk som faktiskt ljudmässigt kunde förtrycka alla andra grupper som inte kunde sanskrit, för varje ord hade noggrant sorterats ut för att skapa ett lyft ljudmässigt i dessa brahmins inre liv, genom att prata med varandra pressades omgivningen ner, men deras mening med sitt sanskrit eller sitt mantra språk var att ge Brahmins suverän makt över alla andra, men om vi lyssnar till skön musik, den lyfter oss, det är sann andlighet, och spontant och automatiskt går vi då in i oss själva och lyssnar och då kommer också känslan tillbaka in i oss,idag ska jag spela Dylans “Mr Tambourine man”,

in english

when disappears the external world, but only in their thoughts, in their personality just like when a beautiful song for example Atlantic City by Bruce Springsteen or the gloomy fiddles in Albinoni music reaches us from a small transistor radio in the early morning, when we sit and eat breakfast, and suddenly drawn into an inner musical world that fills us with a pretty nice feeling, and get the feeling out there in the world will collapse, if at all there,if we at all was when we sat at the square table, but how any time we brought the music, we finally woke up in the morning’s gray dim-murmur, but was perhaps not any kind of stimuli remain out there in the world drumming on our mind, a kind of throbbing from an anonymous building worker far away in the background, a pounding on a tin roof, trying to steal our attention, he and she sits alone in the thin rain late autumn under an old oak trees, it looks like the tree that Buddha sat at which he became enlightened, in Africa, undermines their graves already in the womb, Jewish graves in Spain violated, Spinoza was alone, when the mother is no longer came, they said on the phone that she died at 3 am, who wanted to love him then, he said that his fingers could see in the dark, she did not believe him, a abstract spiritual relation emerges in them, unites them, keep them together in a sense of love, which is always possible, but discouraged by Kundalini fiery anti-gods, for the love is Vishnu and is forbidden in the anti-creation competition-oriented inhumane design to keep the life above the water surface of the citizens, keeping them afloat, the anti-gods’ pseudo-values, thus, the mantra priests value system that we have put in us, which make us false and hateful, but we could open training institutes around the world (although now known as the training institution for the family) and train us in love, sitting in the middle against each other and explore the glances friction, how it feels to get into each other through their eyes,but without harming each other, practice human feeling, practice compassion and training in love, sitting there opposite each other and try to die to the world with ones feelings,it spiritual means your thoughts and the soul is thus emotion, sexuality in the second center is, therefore, very physical, a sort of natural stick-connector to get power to flow at the highest voltage level between two lovers, although in sixth center, our eyes, the same experience of sex-friction actually achieved, but completely wireless, for the sexuality is then to some degree abstract, spiritualized and made aware, it is then possible to experience sexuality as pure radiative friction such as between his and her eyes, between his and her feelings, between their souls feelings, although first we must take up the second center to the sixth center, and without Vishnu`s help it is not possible, we must take back the feeling of captivity in the world, where it used to breathe life into inhumanity pseudo-values, but every time you sit in front of her and you feel each other’s inner world unite relieves your feelings a little bit from oppression in the world, and beautiful music is uplifting, not only that it gives life to our inner world, but also raises the soul a few per thousand from the oppressive and out-projected place in second centre, Brahmins discovered this, that sound had an uplifting effect on our inner life, it happened already for more than 4000 years ago in the old kingdom of Egypt, there was only one block priests from beginning, a mixture of what is now known as Brahmins, Jews, Altamira – artists, Socrates group, etc., I would like to listen to a CD in which these priests are talking to each other, what they had for type of language, the priests which began to shape mantra paragraphs in a sort of Pre-Sanskrit language was called later Brahmins, but only when they arrived in northern India, they wanted power, wanted to dominate others, the genius here, they designed a speech-language actually aurally that could suppress all the other groups who could not Sanskrit, for each word had carefully sorted to create a lifting aurally in these Brahmins inner life, by talking to each other were the surroundings pressed down, but their merningen by sanskrit and their mantra language was to give Brahmins the sovereign power over everyone else, but if we listen to beautiful music,it lifts us,it’s true spirituality,and spontaneously and automatically when we go into ourselves and listening and then will also the feeling return back to us from the world, today, I will play Dylan’s “Mr. Tambourine Man “,