HOW IT IS 83

Jag har fått höra av några få väl underättade personer att socialarbetaren, James Kimton, engelsman, som bor i Kallipatty, en liten by strax bortom Batalagundu på vägen upp mot Kodaikanal är den ledande kraften bakom förstörelsen av mitt ashram och av min person.
För sedan året 1993 då jag började bygga mitt lilla Garuda ashram här cirka 20 km från Batalagundu har han gett stora belopp till vissa viktiga personer hos den lokala allmänheten för att blockera mitt ashram-bygge och dessutom försöka destruera mig.

Jag är en ganska enfaldig och naiv människa, jag försöker ha en positiv människosyn, så det är ganska enkelt att lura mig, jag har alltså under 17 års tid försökt bygga upp ett litet ashram här ute på landsbygden i södra Indien tillsammans med människor som varit köpta av Kimton att uppföra sig som en blockerande kraft emot mig, fast jag kunde inte ens i min vildaste fantasi ana att det förhöll sig så då vi startade bygget 1993, jag hade alltså inte en enda människa på min sida, alla var emot mig, fast jag förstod inte det då, men jag har alltså försökt byggt upp ett litet mini-ashram tillsammans med mina värsta fiender,

James Kimton har alltså gett 5000 rs i månaden till Gandhi Thever, som jag köpte marken av att blockera och destruera mitt bygge och mig, 5000 rs till Jesuraj i Attur för att till viss del organisera blockaden, 5000 rs till Kanckaraj, hans kusin som fält-arbetare emot mig, men Mothuja Anguvelas i Dindigul, som manipulerar 3500 V.I.P. emot mig tar ej emot pengar av Kimton, fast Mothuja tillhör Kimtons lokala maffia-grupp,

det är alltså två olika grupper som bekämpar mig, Kimtons maffiagrupp och en mantra-puja grupp som består av Sai Babas ledarskap tillsammans med Sankaracharyas i Kanchy Puram, Saraswati swamy och Romerska kyrkans Kardinal för Tamil Nadu, fast i praktiken är det James Kimton som är Romerska Kyrkans representant här, och han får stora belopp från Vatikanen till sin Bank här i Indien för att kunna betala alla dessa lokala kriminella, men också betala till Mantra-puja-utformare från Kerala, Nambottris som får 10 000 rs för en dags puja emot mig och hans egna kristna mantra-puja-utformare.

Han har dessutom fått Stina Vasu från mitt Konsulat i Chennai att bekämpa mig och ge felaktig information till ambassaden i Delhi, så att jag ej ska få hjälp från ambassaden, han har mycket skickligt totalt omringat mig från alla hålla och kanter

Men varför håller jag mig kvar i denna omöjliga situation år efter år?

Det är alltså inte Indien som är emot mig, men England, Varför bekämpar denna engelsman en svenska andlig sökare, som kom till Inden för att få hjälp med sin andliga utveckling. Jag har frågat många av dessa som Kimton ger pengar, men inte riktigt fått reda på den egentliga orsaken.

Jag skriver inte det här för att någon ska hjälpa mig eller tycka synd om mig, jag vill inte ha någon hjälp, jag upplever att det som händer mig ska hända mig, att jag måste gå igenom allt dettta för att få ett mera realistiskt medvetande, då jag kom hit var jag en slags drömmare eller fool, jag hade kanske en romantisk syn på andligheten och dess konsekvenser på omvärlden, idag börjar jag förstå svårigheterna att utveckla sin andlighet i en värld som ställer sig helt oförstående till det andliga och som alltid tar symboler bokstavligt, alltså lever i en en-diminsionella värld,

jag har sett att mina fiender har utgjort ett viktigt inslag i min utveckling av mig själv i riktning emot en opersonlig Gud, att jag blivit mera opersonlig som varelse, att det ej är viktigt att äga, jag hatar inte mina fiender, jag kan inte säga att jag älskar dem, fast jag försöker i alla fall göra det. Det är lustigt i alla fall att min största fiende i Indien är en engelsman.

in english

I have been told by a few well-informed people that the social worker, James Kimton, Englishman who lives in Kallipatty, a small village just outside Batalagundu on the way up to Kodaikanal is the leading force behind the destruction of my ashram and of my person. For since the years 1993 when I started building my small Garuda ashram here about 20 miles from Batalagundu he has given large amounts to certain key members of the local public to block my ashram-building and also try to derstroy me.

I am a rather stupid and naive person, I try to have a positive vision of human beings, so it’s pretty easy to fool me, I have therefore over 17 years trying to build a small ashram here in rural southern India, along with people who have been purchased by Kimton to behave as a blocking force against me , though I could not even in my wildest dreams imagined that this is the case when we started construction in 1993, I had not one single person on my side, everyone was against me, though I did not realize it then, but I have therefore tried built up a small mini-ashram along with my worst enemies,

James Kimton has thus giving 5000 rs a month to Gandhi Thevar, which I bought the land of to block and destroy my building and me, 5000 rs to Jesuraj in Attur to partially organize the blockade, 5000 rs to Kanckaraj, his cousin as a field -workers against me, but Mothuja Anguvelas in Dindigul, which manipulates 3500 VIP against me do not accept money from Kimton, although Mothuja belonging to Kimtons local mafia group,

there are thus two different groups that fight me, Kimtons mafia group and a mantra-puja group consisting of Sai Baba’s leadership, together with Sankaracharyas in Kanchy Puram, Saraswati Swamy and Roman Church Cardinal of Tamil Nadu, though in practice it is James Kimton which is Roman Church’s representative here, and he recieve major amount from the Vatican to his bank here in India in order to pay all these local criminals, but also pay for Mantra-puja-performers from Kerala, Nambottris, who get 10 000 rs for a day’s puja against me and his own Christian-mantra puja-performers.

He has also got Stina Vasu from my Consulates in Chennai to fight me and giving false information to the Embassy in Delhi, so I will not get help from the embassy, he has very cleverly total surrounded me from all sides

But why do I stay left in an impossible situation, year after year?

It is not India who are against me, but England, why fight an Englishman a Swedish spiritual seeker, who arrived in Inden to get help with his spiritual development. I have asked many of those who Kimton give money, but not quite found out the true cause.

I do not write it here for someone to help me or feel sorry for me, I do not want any help, I feel that what happens to me will happen to me, that I have to go through all this to get a more realistic awareness, when I came here I was a kind of dreamer or fool, I had maybe a romantic vision of spirituality and its impact on the world, today I begin to understand the difficulties to develop true spirituality in a world that is in completely unacceptable to the spiritual and that always takes symbols literally, then living in a one-diminsionella world,

I have seen that my enemies have been an important element in my development of my self in the direction against an impersonal God, that I have become more impersonal as being, it is not important to possess, I do not hate my enemies, I can not say I love them, though I try at least to do that. It is funny in all the cases that my biggest enemy in India is an Englishman.