HOW IT IS 87

Det är frågan om 3 olika transformationer som är meningen med människans liv, en i medvetandet, den mellan ont och gott, och en i själen, den mellan manligt och kvinnligt och en i handlingen, den mellan abstrakt och konkret.

Den mellan ont och gott, den handlar om värderingar. och den mellan
manligt och kvinnligt handlar om kärlek, och den mellan abstrakt och
konkret handlar om andlighet.

De tre överordnade komponenterna i människans uppenbarelse är alltså, värderingar, kärlek och andlighet.

Men vi kan alltså välja det onda, som Sai Baba, Dalai Lama och Påven gjort, de har valt att utveckla sin andlighet genom svart magi, det handlar om en värdering, de har alltså valt bort det goda och naturlig kärlek, men de går från konkret till abstrakt i sin handling, och de har valt en uppslukande kärlek istället för en sammansmältande, de går den abstrakta kannibalismens väg, och de använder mantra, yantra, tantra och alla former av black magic i sin puja. Det kallas också för andlighet. Därför har jag inte velat använda begreppet andlighet
därför att det kan missförstås.

Men om jag nu använder begreppet andlighet, så finns det en god andlighet, som kan utvecklas genom en sammansmältande transformation av manligt och kvinnligt, den själsliga förvandligen och genom att gå i sin transformation från konkret till abstrakt menas att man kan uppleva sin sammansmältande kärlek mera som en kosmisk universiell transformation av kärlekens egentliga
väsen än enbart en direkt konkret samlagsupplevelse.

Den onda andligheten styr världen idag Sai Baba är ibland faktiskt i nionde chakrat, alltså liknande en Brahma-skapare,fast genom black magic, fast då måste unga flickor offras och dödas i hans tillfälliga puja och alla former av grym, grotesk och sadistisk magi tillämpas, Nambottries i Kerala, dessa puja-utformare är experter i grym puja,
så tillsammans med Nambottries kan Sai Baba kanske materialisera vibuti, och därmed få en ond makt över sin omgivning.

Det första vi måste göra ifall vi vill utveckla en god andlighet är att mentalt skissa fram ett värde-system, vi kan göra det i vår dagbok, att försöka undvika våld, försöka vara ärliga och öppna, undvika att hata tillbaka ifall vi blir kränkta och förolämpade, alltså vara förlåtande,
försöka orka bära vår smärta och vår ångest utan att alltför ofta bedöva oss med psykofarmaka och alkohol, våga visa sin sorg för människorna, gråta offentligt, osv.

Vi preparerar oss då mentalt för en andlig förvandling, sedan behöver vi en katalysator för vår själ, för en man en kvinnlig upplevelse som får honom att koka av kärlek på alla nivåer, vi måste alltså ha en förälskelse.

För transformationen från konkret till abstrakt, ifall vi kan skjuta upp handlingen, ifall vi blir förolämpade att vi inte reagera direkt med våld eller hat, ifall vi känner en sexuell upphetsning, att vi kan vänta med handlingen, alltså abstrahera den.

in english

It is a question about 3 different transformations which is the mening of mans life, one in consciousness, the one between good and evil, and one of the soul, between the male and female, and one in the action, between the abstract and concrete.

That between good and evil, it’s about values. and between male and female is about love, and between the abstract and concrete is about spirituality.

The three main components of human creature is thus, values, love and spirituality.

But we can choose the evil, as Sai Baba, the Dalai Lama and the Pope made, they have chosen to develop their spirituality through black magic, this is about a value, they have thus dropped the good and natural love, but they go from concrete to the abstract of their action, and they have chosen an absorbing love instead for merging, they go the the way of abstract cannibalism, and they using mantra, yantra, tantra and all forms of black magic in their puja. It is
also known as spirituality. Therefore, I have not wanted to use the concept of spirituality because it could be misleading.

But if I use the concept of spirituality, there is a good spirituality,
that can be developed through a merging of the male with female,
the transformation of soul, and its transformation from concrete to abstract “means that you can experience your melting love more as a cosmic universal transformation of real love than being solely a direct practical experience intercourse.

The evil spirituality rules the world today, Sai Baba is sometimes actually in the ninth chakra, like a Brahma-creator, but fixed by black magic, but then, young girls must become sacrificed and killed in his temporary puja and all forms of cruel, grotesque and sadistic magic applied, Nambottries in Kerala, the puja-performers are experts in cruel puja, so with Nambottries can Sai Baba might materialize vibuti, and
thereby causing a vicious power over his surroundings.

The first thing to do if we want to develop a good spirituality is to mentally sketch up a value system, we can do it in our diary, trying to avoid violence, try to be honest and open, to avoid the hate back if we get offended and insulted, that is to be forgiving, try able to bear our pain and our anguish, but not too often stun us with psychotropic drugs and alcohol, dare show our sorrow for the people, crying in public, etc..

We have prepared us mentally for a spiritual transformation, then we need a catalyst for our soul, for a man, a female experience that makes his love to cook at all levels, we must have a love affair.

For the transformation from concrete to abstract, if we can put off the act, if we become insulted that we did not directly react with violence or hatred, if we feel a sexual arousal, that we can postpone to act, thus abstracting it.