HOW IT IS 9

samtidigt som de då kliver in i Vishnus celestiska värld,anarkins värld, känner helhetens underbart befriande känsla inom dem, känner konturerna av en ny värld börja växa fram inom dem,en abstrakt osynlig personlighet växa fram inom dem av kärlek och av att alla är lika, centrum för centrum, uppåt till det högsta centrumet, det tionde,som är bortom anti-gudarnas kundalini-värld,ifall en man och en kvinna som känner för varandra, sitter mittemot varandra, då är det liksom lättare att öppna sitt hjärta, det finns sexuella förväntningar i bakgrunden, men om vi öppnar ett sådant tränings-läger för män och kvinnor, då kallas det strax för ett tantra-institut eller för ett Osho ashram, och då är ej steget långt till att det ska förvandlas till en bordell, ett horhus, ifall vi öppnar ett annat tränings-institut i kärlek enbart för män och ett enbart för kvinnor, fast inte långt bort ifrån varandra, då kallas det för kloster, och då utbildar vi munkar och nunnor, det var Buddhas modell att träna folk i kärlek utan sexuella förväntningar, normalt följer folk sin känsla, ifall de har någon, de kallar det för att lyssna till sig själva, och känslan är deras själ, så normalt följer folk alltså sin själ, fast de inte direkt är medvetna om det, att det är själen som leder dem,fast känslan de har,de flesta känslor är dock förträngda, men några vissa känslor har de kvar, de kan meka med bilen, spela schack, lyssna på musik, promenera i skogen, titta på modern konst, läsa poesi, plantera rosor i trädgården, osv, och sex-känslan är känslornas känsla,den ger de inte upp så lätt, för den finner alltid något uttryck i världen, och de vill så snabbt som möjligt nå målet för sin känsla,vad Abraham Maslow kallade för peak-upplevelsen, toppen på känslan, alla har bråttom när de älskar,varför har de så bråttom att nå till sitt mål, vad är det som driver dem, verkligen få kan vänta på sin peak-upplevelse, men det är dessa som börjar kontrollera sin känsla, och varför ska vi kontrollera känslan, för då har vi gjort den till vår, då är den inte längre under omständigheternas villkor, vi behöver inte vänta på en gynsam situation för känslan, vi börjar bli fria med vår själ, med vår han och hon, med vårt medvetande och vår själ, vi har alltså då börjat befria oss ur den världsliga formen, ur det världsliga förtrycket, vårt medvetande har liksom blivit starkare, blivit djupare,det abstrakta inom oss har börjat leva sitt eget liv, har ryckt sig loss från världen, från samhällets pseudo-tänkande, från civilisationens spår i vår hjärna, hur vi ska gå, hur vi ska tänka, hur vi ska leva,vårt medvetande är mera oberoende av världen,det statiska i vårt tänkande, det absoluta har ökat i styrka, men bara en aning, men nu kan vi känna att vi är på väg loss, vi är alltså inte stimuli och respons längre, ingen Pavlos hund, vi känner vår vilja, vi känner att konsten att älska inkluderar konsten att kunna dö bort från världen, att lämna det biologiska, lämna det sociala, vända oss till den abstrakta, till den vertikala världen, den ursprungliga människan som bodde i grottor i Pyrineerna i Spanien bland annat i Altamira för 12 000 år sedan älskade med varandra genom blickarnas friktion, deras sexualitet var upptagen till det sjätte centrumet, de var en liten population, flera av dem var 700 till 800 år gamla, de älskade inte med varandra för att producera barn, men för att känna kärlek befolknings-expolsionen kom först för 7000 år sedan då sexualitet hade fallt ner till andra centrumet, alltså fallit i full synd, Krishna som hade sin sexualitet upptagen till det åttonde centrumet, när han älskade med en kvinna upplevde alla hans så kallade Gopis att han också älskade med dem, på det åttonde centrumet kan de älska med varandra symboliskt, Jesus blev korfäst för att han hade en symbolisk kärlek, det judiska prästerskapet avundades Jesus kärlek, men det förstod inte att när kärleken kommer upp till det åttonde centrumet, månen, då blir den helt opersonlig, helt utan ego, ges då till alla, för själva hade dom en självisk sexualitet på andra centrumet. stick-kontaktmässig på kundalini-nätet för att stimulera sin egoism,

in english

at the same time as they then climbs into the Vishnu celestial world, the world of anarchy, feel wholeness wonderfully liberating feeling within them, feel the contours of a new world begin to emerge within them, an invisible abstract personality emerge within them of love and that all are equal, center by center, upwards to the top center, the tenth, which is beyond the anti-gods kundalini world, if a man and a woman who know each other, sit opposite each other, then it’s like easier to open one`s heart, there is sexual expectations in the background, but if we open up such a training camps for men and women, then called it just a tantra institute or an Osho ashram, and which is not far from the stage that it will turn into a brothel, one whorehouses, if we open another training institute in love just for men and only for women, though not far away from each other, then called it for the monastery, and then we train monks and nuns,it was the Buddha’s model to train people in love without sexual expectations, normally follow people its feeling, if they have any, they call it to listen to themselves, and feeling is their soul, as usual with people, therefore,they follow their soul, though they are not directly aware of it, that it is the soul that leads them, though the feeling they have, the most feelings, however repressed, but some have some feelings they left, they can tinkering with the car, play chess, listen to music, walking in the woods, looking at modern art,read poetry,planting roses in the garden, etc., and sex-feeling are the feelings emotion, it gives those not up so easily, for it is always something expression in the world,and they want as quickly as possible target for their feelings, what Abraham Maslow called the peak-experience, the tip of the feeling, all have hurry when they love, why are they in such a hurry to reach their goal, what is it that drives them, indeed very few have to wait for their peak experience, but it is those that begin controlling their feelings, and why should we control the feeling, because then we have made it to our, when it is no longer under the circumstance of conditions, we need not wait for a favorable situation for a feeling, we are becoming free with our soul, with our he and she, with our consciousness and our soul, so when we have begun to free ourselves from the worldly form, from the wordly oppression, our consciousness has grown stronger as well, become deeper, the abstract in us have started to live its own life, has pulled its away from the world; from society’s pseudo-thinking, from the traces of civilization in our brains, how we should go, how we think, how we live, our consciousness is more independent of the world, the static in our thinking, the absolute increase in strength, but only a little, but now we know that we are moving away, we are not stimuli and feedback anymore, no Pavlos dog, we know our will, we feel that art of loving includes the art to die away from the world, leaving the biological, leaving the social , turn to the abstract, to the vertical world, the original people who lived in caves in Pyrineerna in Spain in particular in Altamira for 12 000 years ago loved each other through the gaze-friction, their sexuality was admitted to the sixth center, they were a small population, several of them were 700 to 800 years old, they loved not with each other to produce children, but to feel the love, population expolsionen came first in 7000 years ago, when sexuality was folded down to the second center, therefore, fallen into complete sin, Krishna who had occupied his sexuality in the eighth centre, when he loved a woman experiences when all his so-called Gopis that he loved them, at the eighth center they can make love to each other symbolically, Jesus became crusifed because he had a symbolic love, the Jewish clergy was envious of Jesus’ love, but it did not understand that when love comes up to the eighth center, the moon, when it becomes completely impersonal, completely without ego, which is given to all, for themselves had a selfish sexuality in the second center. stick-contact rate of Kundalini network to encourage their egotism;