HOW IT IS

Det är tre kroppar, Naturen, Shiva och Vishnu, (du beöver ej tro på Gud för att läsa det här), Vishnu är det positiva, Shiva det negativa och Naturen det neutrala, och vad är vi, vi är varken Vishnu, Shiva eller Naturen, men det fjärde, och vad är det fjärde, Vishnu, Shiva och Naturen är det opersonliga, men vi är det personliga, och vad är det personliga, det är helhetens centrum, systemets mening, vi har då Positiv, Negativ, Neutral och Systemets Mening, vi är alltså meningen med vårt liv, det kände Punkarna instinktivt intuitivt, de förstod att samhället ej var meningen med vårt liv, men vi själva var vår mening, och ingen har rätt att förycka den meningen, det förstod Punkarna, för att förtrycka någon annan är ett brott, en kriminell handling, därför kände de sig helt fria lagligt att skrika ut sitt hat emot sina förtryckare, det upproret kom från helhetens centrum, även om de inte träffade rätt alla gånger med sitt hat, fast en viss paranoia kommer helt naturligt då vi befriar oss, så var upproret i-sig-själv en sann handling, det mänskliga systemets första mening utöver meningen med sig själv är att finna själen, sin egen känsla, Naturen, alltså det biologiska, djur och växter, det fysiska och det materiella, är människans plattform i kaos och i mörker, en rymd-civilisation i vintergatans dunkla sken,fast denna civilisation är ej neutral till oss människor, det är det första misstaget, det första hindret vi möter då vi försöker leva meningen med oss själva, vi blockeras, vår helhets centrum förvirras, det kan ej förstå varför det blockeras, det är emot dess vilja, det börjar känna hat därför att det hindras från att leva sitt liv, Shiva, som består av 9 kundalini-chakran,men i böcker sägs 6 eller 7 chakran, och Sushumna dess centrum-axel med Ida och Pingala, två så kallade kundalini-snakes som kan resas bestående av luft från vänstra och högra näsborren, det sägs att dessa chakran finns i astrala kroppen, vi människor befinner oss alltså i helhetens centrum, men kan inte skilja på Vishnu, Shiva och Naturen, vi koncentrerar oss på utsidan, på världen, vi är våra handlingar, värderas av samhället utifrån våra handlingar,vi är vinnare eller förlorare eller mittemellan, men våra känslor är trasiga och tankarna ej våra egna, det är vår position, hur ta sig över det första hindret, att samhället ej är neutralt, att det diskriminerar, det kunde inte Mahatma Gandhi tolerera, hela Afrika är ett stort diskriminations-läger, varför,på grund av ondska,det är det första axiomet, den neutrala naturen visar upp ONDSKA, en stor Cobra dyker upp i trädgården, men den flyr då den ser oss, den är inte ond, djurens medvetande saknar ondska,det är det andra axiomet, att djuren inte tänker onda tankar, djuren och naturen är alltså en självständig skapelse med egna mål och meningar, Förenta Nationerna har gett klara anvisningar till alla medlemns länder om att diskriminering på grund av ras, hudfärg, religion osv, ska fördömmas, i Danmark ges 6 månaders fängelse för diskriminering, det tredje axiomet, att samhället ska vara neutralt, alla ska behandlas lika, men alla är inte lika, samhället förvirrar oss, de rika står alltid först i kön, Samhäller skriver i sina lagar och förordningar att alla ska behandlas lika, men de tänker att alla är inte lika och handlar därefter, det är alltså människans tankar som är det onda i naturen, det är det fjärde axiomet, det först hindret, det är skapat av onda tankar, hur ta sig förbi onda tankar, genom att själv tänka ont eller genom att göra uppror, att tänka ont suger in oss i samhället, det onda suger upp vårt tänkande, vi förlora allt inom oss, men vinner världen, genom uppror, som både Martin Luther King och Mahatma Gandhi gjorde,vi får världen emot oss, men vi bevarar oss själva, och förtryckarna visar då upp sitt sanna ansikte för oss,vilka de egentligen är bakom sina onda tankar, både Mahatma Gandhi och Martin Luther King mördades, de var ej önskvärda, de var inte direkt outsiders som Lenny Bruce, de var goda rebeller emot det onda, mänskliga upprorsmakare emot alla former av diskriminering, intuitivt pläderade de för att varje människa måste försöka bli alla människor, i sig själv, att vi alla kommer från samma fader och moder, samma familj hono sapiens sapiens, och varje människa är din broder eller din syster, ifall du gör uppror emot diskriminering, du kommer att bli nöjd med dig själv, din självkänsla växer och du blir sannare, de spänningar samhället ger dig, det gör dig bara mer övertygad om att du gör rätt, att du befinner dig i en befriande relation till världen, nu är du på rätt väg, nu är du på väg ut ur det tanke-system som samhället försökte programmera in i ditt huvud, att alla är olika, därför måste vi också behandlas olika,samhället försökte övertyga dig om att Shiva-kroppen i dig är den rätta sociala personligheten, men du kände intuitivt från ditt hjärta att Vishnu-kroppen inom dig är den rätta personligheten, du är en god människa, du vill gott, Du läser i skyltfönstret till ett yoga-institut, att kundalini-yoga kan förverkliga dig själv, du går in dit, du pratar med en man,han kanske är en Guru, han säger att första kursen kostar lika mycket som en begagnad moped,alltså 4 veckors träning,5 dagar i veckan, men du kommer att bli en super-människa, först andningsteknik, pranayana mixat med olika mantras, du ska lyfta upp dina kundalini-ormar chakra för chakra, i din astrala kropp, han säger att ormarna sover i Muladhara, han försöker alltså programmera in ett nytt tanke-system i ditt huvud, du lyssnar, men du känner att det handlar om makt, att kunna kontrollera andra, du känner att det här är det 5 axiomet, att det andliga i världen försöker utveckla makt över sin nästa, det vill du inte, du gör uppror, du förkastar detta tanke-systemet, du känner att det handlar om att bli en anti-människa, öka olikheten till andra, öka spänning till din nästa, alltså att utveckla ett speciellt och annorluda ego, ett övermänskligt ego, som Thirumoolar, Bogard, Agestyar gjorde, de så kallade “Siddhas” från Tamil Nadus skogar där de satt och mediterade och betraktades som Gudalika av sin omgivning, du vill inte bli en siddha, en anti-människa i Shivas kropp, Bogard och hans grupp sägs ha varit sex-dårar, för Bogard reste till Kina för att införskaffa sig en slags planta som skulle kunna stimulera sexualiteten extremt, han fann den och han vätrade sig i sex-umgänge så hängivet att han glömde bort Tamil Nadu, hans grupp väntade, de sände då några lärjungar till Kina för att leta efter Bogard, de fann honom, han kom tillbaka med sina utsände, och sedan vältrade de sig i sex-umgänge timmar i sträck i Tamil Nadu skogarna, Nambootri i Kerala har Borgard som Guru, när de utför sin puja för att ha sönder ett speciellt utvalt offer, de startar då med pranayana, de blockerar chakrat i magen, stoppar offrets spontana andning, sedan gör de mantra-besvärjelser, våldtar och förstör sitt offer, du känner att du inte vill bli en Bogard eller en Nambottri, du gör uppror emot det andliga, du känner kontakt med Vishnus kropp, som består av 10 centrum, du vill utveckla Vishnu inom dig, Shiva, som är den högra kroppshalvan, fortsättning följer i nästa Post,

in english

There are three bodys, Nature, Shiva and Vishnu, (you don`t need to believe in God to read this), Vishnu is the positive, Shiva the negative and the Nature the neutral, and what are we, we are neither Vishnu, Shiva, or Nature, but the fourth, and what is the fourth, Vishnu, Shiva, and Nature are the impersonal, but we are the personal, and what is personal, it’s wholeness center, the mening of the system, then we have positive, negative, neutral, and the System`s Meaning, we are therefore our meaning of our life, the punks, instinctively, intuitively knew that, they understood that society was not the point of our lives, but we ourselves are our meaning, and no has the right to oppress that mening, the punks understood that, therefor to suppress any another is a crime, a criminal act because they felt completely free legally to scream out their hatred against their oppressors, the uprising came from the wholeness center, even if they do not hit all right every times with their hatred, though some paranoia is only natural when we relieve ourselves, as was the rebellion in-itself a real action, the human systems first sense, beyond the mening of itself is to find the soul, its own feeling, Nature, that is to say, the biological, animal and plants, physical and material, is man’s platform into chaos and in the dark, a space-civilization in the Milky Way dark appearance, though this civilization is not neutral to us humans, it is the first mistake, the first hurdle we encounter when we try to live the mening of ourselves, we are blocked, our overall center confusing, it can not understand why it is blocked, it is against its will, it begins to feel hatred because it is prevented from living its life, Shiva, consisting of 9 kundalini chakras, but the books say 6 or 7 chakras, and Sushumna its center axis of Ida and Pingala, two so-called kundalini-snakes that can erected, consisting of air from the left and right nostril, it is said that these chakras are in the astral body, we humans are therefore in wholeness center, but can not distinguish between Vishnu, Shiva and Nature,we are concentrating us on the outside, the world, we are our actions, are valued by society from our actions, we are winners or losers, or in between, but our feelings are ragged and thoughts not our own, it is our position, how to cross the first barrier, that society is not neutral, that it discriminates, it could not Mahatma Gandhi tolerate, the whole of Africa is a large-discrimination camp, why, because of evil, it is the first axiom, the neutral nature shows up EVIL, a big Cobra shows up in the garden, but flees when it sees us, it is not angry, animal consciousness has no malice, it is the second axiom, that the animals do not think evil thoughts, animals and nature is thus an independent creation with its own goals and ideas, the United Nations has given clear instructions to all members contries that discrimination based on race, color, religion, etc., must condemn, in Denmark, given 6 months imprisonment for discrimination, the third axiom, that society should be neutral, all will treated equally, but all are not equal, society confuses us, the rich are always first in the queue, society writes in its laws and regulations that everyone should be treated equal, but they think that all is not equal, and acts accordingly, it is therefore human thoughts that are evil in nature, it is the fourth axiom, the first hurdle, it is created by evil thoughts, how to overcome evil thoughts, by ourself to think evil or to rebel, to think evil suck us into society, the evil sucking up our thinking, we lose everything within us, but win the world, by rebellion, as both Martin Luther King and ahatma Gandhi did, we get the world against us,but we keep to ourselves,and oppressors shows up when its true face to us, what they really are behind their evil thoughts, both Mahatma Gandhi and Martin Luther King was assassinated; they were not desirable, they were not directly outsiders as Lenny Bruce, they were good rebels against the evil, human rebels against all forms of discrimination, they argued intuitively that each man must try become all people, in itself, that we all come from the same father and mother; same family hono sapiens sapiens, and every man is your brother or your sister, if you rebel against discrimination, you will be satisfied with yourself, your self-esteem grows and you become more true, the social tensions gives you, it just makes you more confident that you are right, that you are in a liberating relationship to the world, now you’re on the right track, now you’re on the way out of the thought-system that society tried to progamme into your head, that everyone is different, so we must also be treated differently, the community tried to convince you know that Shiva-body is the right social personality, but you felt intuitively from your heart that Vishnu-body within you is the right personality, you’re a good man, you want good, you see in the shop window to a yoga institute, that Kundalini yoga can realize yourself, you go in there, you talking to a man, maybe he is a Guru, he says that the course costs as much as a used bike, then 4 weeks of training, 5 days in week, but you will become a super-human, first breathing techniques, pranayana mixed with various mantras, you should raise your kundalini-snakes chakra to chakra, in your astral body, he says that snakes sleeping in the Muladhara; So he tries to program a new system of thought`s in your head, you listen, but you know that it is about power to control others, you know that this is the 5th axiom, that the spiritual world are trying to develop power to supress his next, that you do not, you rebel, you reject this thought-system, you know that it is about to become an anti-human, increase difference to others, increasing the tension to your neighbor, thus to develop a special and different ego, a superhuman ego, which Thirumoolar, Bogard, Agestyar did, the so-called “Siddha” from Tamil Nadus forests where they sat and meditated and were regarded as gods by their surroundings, you do not want to be a siddha, an anti-man of Shiva’s body,Bogard and his group are said to have been sex-maniacs, for Bogard traveled to China to acquire a kind of plant that could stimulate sexuality extreme, he found it and he roll in sex intercourse so dedicated that he forgot about Tamil Nadu, his group was waiting, they sent when a few disciples to China to look for Bogard, they found him, he came back with his envoy, and then rolled themselves in sex intercourse consecutive hours in Tamil Nadu forests, Nambootri in Kerala has Borgard as Guru, while performing their puja to break a certain selected victims, they will then start with pranayana, they block the chakra in his stomach, stop the victim’s spontaneous breathing, since they do mantras, incantations, raping and destroying their victim, you know that you do not want to be a Bogard or a Nambottri, you are rebelling against the spiritual, you know contact with Vishnu’s body, which consists of 10 centers, to develop Vishnu within you, Shiva, who is the right body half, continued follow in the next post,