HOW TO BE ALL

Hur bli alla, det är möjligt, inte bli dubbelgångaren som Dostojevski och Gogol skriver om, jag vet inte varifrån de fick deras ide`, kanske från deras ego, om vi frågar oss, vem vi är, vi kan då säga att vi är på ego-nivån, vi försöker förstå vad en människa är, vi har ett ego-medvetande, allting är centrerat till ego, och vi har support av hela samhället, för det sociala är uppbyggt av ego, men vi ärinte subjektiva, det skulle annars kunna vara fallet, men ett ego är inte subjektivt, det är inte uppbyggt på våra känslor, men framskapat av ett socialt allmänt medvetande, vårt ego är därför en social konstruktion, att inordna oss utan större komplikation i ett givet samhälls-syustemet, vi ska bli en duktig konsument i det utbud av prylar som erbjuds oss, och ges ett fritt medlemskap i konsumtions-samhället, det är att vara ego,subjektet är någonting annat, det är knutet till insidan, ego kommer från utsidan, samhället säger att “så här ska du vara”, men du känner att “du inte vill det”, att du inte vill slukas av det sociala objektiva medvetandet som skuggar dig för jämnan överallt där du går, en storebror, som Orwel kallar det, du försöker altså att hävda dig gentimot storebrors övervakande attityd genom att vända dig inåt till ditt subjekt, du försöker att hävda dig emot utsidan, emot det socialt objektiva på din utsida, du vill vara subjektet, inte samhälls-objektet, subjektet i dig känner du vill kunna gå emot hela samhälls-ordningen, du är på ditt subjekts sida, och du ska veta, att subjektet är Matsya, det första centrumet på den celestiska kroppen Vishnu, och är absolut, men det vet du inte, fast du är på Matsyas sida nu, på Vishnus sida, på det absolutas sida, men hur länge orkar du spjärna emot, hur länge har du kraft kvar, hur länge är ditt subjekt viktigt för dig, är du beredd att dö för det, för om du släpper taget om ditt subjekt kommer du att drunkna i den sociala välfördens ide`er och bli en duktig och socialt pliktskyldig anti-människa som irrar omkring i kundalini ljusets gnistrande helvete förvirrad, nervös och otillfredsställd, det vill du inte, men du kan gå vidare, börja söka efter alla i ditt subjekt, för ditt subjekt är absolut, och i det absoluta finns alla, ego, anti-skapelsens generella centrum sitter fast i en egen konflikt, den mellan sjävbevarelse och död, det är denna konflikt folk normalt jobbar med att försöka lösa, samhället är utvändigt dialektiskt, och den dialektiken gäller enbart för anti-skapelsen, ditt försök bli alla är en helt annan väg, du vänder dig då till det absoluta, till skapelsen vars generella centrum är kärlek, och kärlek finns ej i anti-skapelsen, den har konkurrens istället för kärlek, det handlar om ett val, fast vi kan faktiskt ha både kärlek och konkurrens sida vid sida, men bara ifall kärleken har besegrat konkurrensen och styr samhället, då kan konkurrensen leva kvar genom att underordna sig kärlekens vilja, om du och din kvinna känner kärlek för varandra, då kommer aldrig svartsjuka in i bilden, för svartsjuka är en effekt av konkurrens, och konkurrens och kärlek kommer från två olika världar, anti-skapelsen är en värld av konkurrens och skapelsen är av kärlek, men naturen som är neutral görs genom anti-skapelsen till redskap för ondska, de mantra ritualer som började experimenteras fram i gamla Egyptien för 4000 år sedan hade ingenting med skapelsen att göra, dessa ritualer laborerade med att använda naturen som överförande länk för ritualernas projektion av mantra-kraft på långt avstånd utan att behöva förlora nämnvärd styrka och kraft i de destruktiva spännings- projektioner de frambesvärjer genom sina mantra för att destruera en utvald person, de tar också kraft direkt från naturen, våldtar den, suger ut naturens neutrala kraft, ifrån t.ex. myror och träd, för egna demoniska och grymma syften, prästerskapet har de senaste 4000 åren varit helt anti-Gud, det är dags att stoppa deras förgiftning och destruktion av människans själ och tankar, alltså bland annat deras besvärjande mantra-ritualer, det skulle omedelbart lagstiftas om detta, världen måste rensas ifrån den black magic som dessa maktgalna psykopater doppat både människor och prylar i för att i smyg kunna celebrera sitt perversa maktmissbruk och tillfredställa sitt abstrakta kannibalistiska behov i botten, de dödade Jesus för att han inte var anti-Gud och för att han inte var en anti-människa, men verklig och sann, hur många Katarer brände inte kyrkan i hjäl på torgen i södra Frankrike, vad var deras brott, de sökte efter människan,

in english

How to be all, it is possible, should not be double Dostojevski and Gogol write about, I do not know where they got their idea “, maybe from their ego, if we ask ourselves, who we are, we can then say that we are on ego-level, we try to understand what a man is, we have an ego-consciousness, everything is centered to the ego, and we have the support of the whole society, the social is made up of ego, but we are not subject, it would otherwise be the case, but the ego is not subjective, it is not based on our feelings, but the creation of a social general awareness, our ego is a social construction, to classify us without major complication in a given community syustemet, we are going to be a good consumer in the range of stuff offered to us, and given a free membership of the consumer society, it is to be ego, the subject is anything else, it is linked to the inside, ego comes from the outside, society says, “so you should be,” but you know that “you do not want it”, that you do not want to devour of the social objective consciousness as shadowing you all the time everywhere you go, a big brother, who Orwel call it, you try thus to assert yourself against big brother supervisory attitude by turning you inward to your subject, you try to assert yourself against the outside, against the social objective of your exterior, you want to be subject, not social-object, the subject in you know you want to go against the whole social order, you are on your subjects side, and you should know that it is Matsya, the first center on the celestiska body Vishnu, and is absolutely, but you do not know, though you is on Matsyas side now, on Vishnus side, on the absolute side, but how long can you spurn against, how long have you force to go, how long is your subject important to you, are you prepared to die for it, because if you lose your grip of the subject, you will drown in the social welfare idea `s and become a good and social duty bound anti-human as wandering around in Kundalini beam sparkling hell confused, nervous and unsatisfied, that you do not want, but you can move forward, start looking for all in your subject, your subject is absolute, and in the absolute, all, ego, anti-creation general center stuck in a own conflict, between the self-preservation and death, it is this conflict people normally work with to try to resolve, society is external dialectic, and this dialectic is only for anti-creation, your attempt to become all is a completely another road, you turn up then to the absolute, to the creation, whose general centre is love, and love is not in the anti-creation, it has competition instead of love, it is a choice, but we can actually have both love and competitive side by side, but only if love has beaten competition and control society, then the competition can stay through subordinate itselves to the will of love, if you and your woman feel love for each other, then never jealousy enters the picture, for jealousy is an effect of competition, and competition and love come from two different worlds, anti-creation is a world of competition and the creation is love, nature is neutral but made by anti-creation as tools for evil, the mantra rituals which began experimented in ancient Egypt for 4000 years ago, had nothing to do with creation, these rituals experimented with to use nature as a transfer link for the rituals projection of mantra-force at long distances without needing to lose significant strength and force of the destructive tension-projections they conjure up through their mantra to destroying a designated person, they also take force directly from nature, rapes it, sucks out nature’s neutral force, for example ants and trees, for their own demonic and cruel purposes, the clergy the last 4000 years has been completely anti-God, it is time to stop their poisoning and destruction of the human soul and thoughts, thus including their incantatory mantra-rituals, it would immediate legislation on this, the world must be purged from the black magic that these power mad psychopaths dipped both people and stuff in order to surreptitiously to celebrate their perverted abuse of power and satisfy their abstract cannibalistic needs at the bottom, they killed Jesus because he does not was anti-God and that he was not an anti-human, but real and true, how many Katara burned not the Church to death in the squares in the south of France, what
were their crimes, they searched the man,