HOW WAKE UP THE STUNNED FEELING

Varför vi tar in så lite spänningar i kroppen fast så mycket vi orkar beror på vår självbevarelsedrift, som faktiskt genom vår rädsla drar ner oss från vårt högre personlighets-centrum i medvetandet, ner till dett lägre centrumet i magen, och då handlar det genast om kampen för överlevnad att äta eller ätas, tand för tand, vi försvarar oss,med näbbar och klor mot alla former av inkräktare, det positiva här är att vi känner våra spänningar, det är också därför vi kan befinna oss i det högre personlighets centrumet i ögonen, de flesta människor känner inte sina spänningar,de är bedövade, de har skapat en armering av kroppen emot att känna eller som Wilhelm Reich sade ett kropps-pansar och känner vi inte av våra spänningar, då känner vi inte heller av varken lust eller olust, vi är helt bedövad känslomässigt, Leonard Orr hade en slags teknik för detta som han kallade för Rebirth, en blandning av pranayana och massage, han menade att det räckte med 10-15 behandlingar innan vi kunde börja känna igen, han var helt inriktad på kroppen, på den fysiska strömmen av vital energi, hans guru bodde någonstans upp i himalaya, en Babaji,som Orr påstod aldrig kunde dö, att han kom tillbaka gång efter annan till sin plats i himalaya, var evig, Artur Janov försökte mera systematiskt att väcka upp känslan igen hos alla de kropps armerade som han behandlade med sin “primal terapi”, patienten skulle alltså hetsas upp till att börja skrika ut smärtan från sin kropp, då vällde också sorg och besvikelse ut ur henne och hon kunde på nytt upprätta det heliga flödet av liv mellan medvetande och känsla, Pymander som Rosenkorsarna kallar det, Sigmund Freud arbetade helt med patientens medvetande, Wilhelm Reich menade i sin berömda bok, “motståndsanalys” som kom ut innan förföljesen av Judar startade i Tyskland på 30 talet, då Rich flydde först till Danmark, där han influerade psykoterapeuter som Näsgaard och Rolf Rasnussen, faktiskt skrev sedan Näsgaard en bok som hette Kropps-armeringen helt influerad av Reich`s idee`r om att patienten gjorde motstånd emot att bli fri från sitt pansar, bli fri att leva ett individuellt och fullödigt känslomässigt liv, men Näsgaard jobbade faktiskt på ett helt annat sätt än Reich och de andra psykoterapeuterna i världen, Asker Jorn, den störste
modernistiska målaren någonsin, som också skrev en underbar bok,
“naturens ordning”, gick flera år i intensiv terapi hos Näsgaard, hela Kobra-gruppen skulle ha varit omöjlig utan Näsgaards uppenbarelse, Nässgaard jobbade med att ta in direkt i sin kropp sin patients spänning, han drog alltså ut patientens spänningar med sin egen kropp, och detta betydde att patientens spännings-pansar efter en tid började förlora sin homogenited, sin fasthet, och började faktiskt gå sönder, lösas upp, den ursprungliga och
spännings-fria kroppen från födelsen började komma fram , därmed
också en ohämmad genomströmning av hormoner, blod och vitalitet i patienten, den förträngda känslan gör sig då på nytt hörd i medvetandets mottagnings-system, en åter-integrering av den ursprungliga kroppen som började föträngas riktigt ordentligt i sådär7 till 8 års ådern börjar ta stånd, och patienten känner sig ledigare och naturligare och mera upprymd och inspirerad , hon tycker om att leka igen med sin kropp och sexualiteten känns skönare,att kunna ta in en annans spänning i sin kropp är ovanligt, dels för att man riskerar att få en disharmonisk bindning, dels för att det fodras ett utvecklat kärleks-medvetande, Kodi Samy tog in min spänning, Perival, förra Sankarycharya i Kanchypuram gjorde det också, och Egil Rönne Petersen och Rolf Rasmussen gjorde det, men inte Alexander Loven i New York och de andra Reich-teraputerna,inte heller Ronald David Laing,Brahmins präster, dessa abstrakta kannibalister kan lätt dra ut spänningen från andra genom sina mantra ritualer, men de tar inte in den i sina egna kroppar, de tar ut den och sänder den sedan in i någon annans kropp, de utför en så kallad paranoida cirkeln, flyttar smärtan till nästa person, och den till nästa,osv, de gör det utan kärlek, deras puja är också utan varaktig effekt, högst tillfällig, spänningen de tar ut kommer tillbaka samma dag, och de är alltid manipulativa, de gör det för pengar, saknar totalt medmänsklighet, de försöker dessutom förslava sin patient och äta på honom och hans övriga familjemedlemmar, men Rolf Rasmussen tog ut min spänning genom sin fria vilja och tog in den i sin egen kropp, han led alltså för mig för att göra mig lycklig,men alla dessa olika behandlingsmetoder saknar dock i grunden en riktigt förståelse för meningen med människans liv, de saknar en riktig kosmologi, skapelsen är ofullständig,den pågår kontinuerligt,och olika fenomen som synd, alkoholism, kriminalitet och förtträngning av känslan är ett resultat av den pågående skapelse-processen, det har alltså också därigenom uppstått ett destruktivt centrum,som är tillfälligt, och som kommer att försvinna med tiden totalt då skapelsen är färdig, det är Shiva, det destruktiva,som hela tiden försöker ordna skapelsen, som om den vore färdig, modulera till den utifrån ett ego`s idee`r, och Shiva kan också kallas anti-skapelsens gud, det är en personlighet fullständigt inriktad på att leva här och nu, helt fixerad på handling, inte i medvetandet men i kroppen, på att äta mat och att dricka vatten, Shivas medvetande sitter djupt förankrat i självbevarelsedriften, i centrumet i magen,men vad som behövs är endjup och trovärdig vision av människan och universum då skapelsen är färdig, då kan vi bättre förstå varför vissa konflikter och störningar plötsligt dyker upp idag, den sjuka anpassningen vi måste göra till den falsk ordningen, alltså till samhället och som alla dessa olika behandlare försöker ge en slags anti-biotika emot, genom t.ex. propagera för meditation, yoga, psykoanalys,psykoterapi, mantra puja,psykiatrisk behandling för att människan ska kunna fungera bättre och ha framgång i det sjuka systemet både i tanke och i samhälle måste betraktas som en del av sjukdomen själv, för det kaos vi dagligen konfronteras med faktiskt varje sekund i vårt liv, varje hjärtslag innehåller ett slags kaos, det finns där för att skapelsen ej ännu är framme vid sitt slut,

in english

Why we take in so little tension in the body although as much as we can depend on our instinct of self-preservation, actually by our fears we pull us down from our higher personality center in the consciousness, down to this lower center of stomach, and then it immediately struggle for survival, to eat or eaten, a tooth for a tooth, we are defending ourselves, tooth and nail against all forms of intruders, the positive here is that we feel our tensions, it is also therefore, we may find ourselves in the higher personality center in the eyes, the most people do not know their tension, they are stunned, they have created a reinforcement of the body against knowing or Wilhelm Reich said a body armor and if we do not know of our tension, then we do not know neither lust or uneasiness, we are completely stunned emotional, Leonard Orr had a kind of technology that he called the Rebirth, a mixture of pranayana and massage, he meant that there was enough 10-15 treatments before we could begin to feel, he was totally focused on the body, of the natural flow of vital energy, his guru lived somewhere up in the Himalayas, a Babaji, which Orr said could never die, that he came back time after time to their place in the Himalayas, was eternal, Artur Janov tried more systematically to bring up the feeling again of all the body reinforced as he dealt with his “primal therapy, the patient would excite up to start screaming out the pain from her body, then poured out also grief and disappointment of her and she could re-establish the sacred flow of life between consciuosness and feeling, Pymander which Rose Cross are called it,Sigmund Freud worked entirely withthe patient’s consciousness, Wilhelm Reich argued in his famous book, “resistance analysis” which came out before persecution of Jews began in Germany in the 30 century, when Rich fled first to Denmark, where he influenced psychotherapists as Näsgaard and Rolf Rasnussen, then Näsgaard actually wrote a book called “the body -reinforcement” completely influenced by Reich`s ideas if the patient resisted forward to get rid of his armor, be free to live a full and individual emotional life, but Näsgaard actually worked in a completely different way than Reich and other psychotherapists in the world, Asker Jorn, the greatest modernist painter ever, who also wrote a wonderful book, “natural order”, was several years of intensive therapy of Näsgaard, whole-Kobra Group would have been impossible without Näsgaards revelation, Nässgaard worked with to take directly into his body his patient’s tension, he took out thus the patient’s tension with his own body, and it meant that patient tensions-armor after a time began to lose its homogenited its firmness,and actually began to break, to dissolve, the original and tension-free body from birth began to arrive, thus also the unhampered flow of hormones, blood and vitality in the patient, the suppressed feeling is then re-heard in the consciousness receiving-system, a re-integration of the original body, which began supressing quite properly in around 7 to 8 years age start happen, and the patient feel himself free and more natural and more excited and inspired, she likes to play again with her bodies and sexuality feel comfortable, be able to take in another’s tensions in his body is unusual, and for the risk of have a discordant binding,and it demand a developed love – awareness, Kodi Samy took my tension, Perival, last Sankarycharya in
Kanchypuram also made it, and Egil Rönne Petersen and Rolf Rasmussen did it, but not Alexander Loven in New York and the other Reich – therapists, nor Ronald David Laing, Brahmins priests, these abstract cannibals can easily pull out the tension from other people through its mantra rituals, but they do not take it into their own bodies, they take it out and send it then into someone else’s body, they perform a so-called paranoid circle, moving pain to the next person, and on to the next, etc., they do it without love, their Puja is also without lasting effect, no more than temporary, the tension they charge comes back the same day, and they are always manipulating, they do it for money, lack of total humanity, they also try to enslave thier patient and eat om him and his other family members, but Rolf Rasmussen took out my tensions through his free will and took it into his own body, he suffered thus for me to make me happy, but all these treatment does not give, however, basically a true understanding of the
meaning of human life, they lack a proper cosmology, creation is
incomplete, it continues, and various phenomena that sin, alcoholism, crime and the repression of feeling is a result of the ongoing creation process, it has also emerged thus destructive
center, which is temporary and will disappear with time when the total creation is complete, it is Shiva, the destructive, that is constantly trying to arrange creation, as if it were completed, to modulate this by a ego `s ideas, and Shiva can also be known as anti-god of creation, it is a personality totally focused on living here and now, completely fixed on action, not in consciousness but in the body, to eat food and drinking water, Shiva consciousness is deeply rooted in self-preservation, in the Center of the stomach, but what is needed is a deep and credible vision of man and universe in which creation is completed, then we can better understand why some conflicts and disturbances suddenly turn up today, the sick adaptation we must do to the false order, therefore, to society and that all these different doctors tries to give a kind of antibiotics against, through for exemple propagate for meditation, yoga, psychoanalysis, psychotherapy, mantra Puja, psychiatric treatment for humans to function better and be successful in the sick system, both in thought and in society must be considered as part of the disease itself, for the chaos we are daily confronted with actually each
seconds in our lives, each heartbeat contains a kind of chaos, it is there because creation not yet reached its end,