muladhara is more than gold

För att nå det högsta måste vi först nå det lägsta, för högt står på djupt, det lägsta är Muladhara och Matsya, vi måste ner till den djupaste bottnen, i Muladhara är det den undre världen, du måste ner till undervärlden med egna fötter, möta ondskans centrum, möta demoner och groteska perversa varelser,de kanske dödar dig eller hängar dig rakt upp och ner, du är där för att ge upp ego, du har vänstra foten i Matsya, i kaos, ondskans symtom är tydliga, vi läser att någon blivit brutalt mördad, och ett krig brutit ut, och en bomb exploderat och dödat oskyldiga människor på tågstationen, men ondskan försöker imiterar Vishnu, han är osynlig, ej manifesterad, men onskan är dold, gömmer sig, Matsya är ett osynligt medvetande, men Muladhara är tomheten, fast tomheten innehåller allt förbjudet, allt borträngt, som inte får finnas i samhället, sorgen, svagheten, ångesten, darrningen, rodningen, kaoset, smärtan, spänningen, självföraktet, förnedringen, hjälplösheten, psykosen, schizofrenien, neurosen, puckelryggen, handikappet, fulheten, kriminaliteten, incesten, svartsjukan, girigheten och hämnden, Muladhara är alltså en falsk tomhet, de säger att här ligger kundalini-ormen ihop ringlad, den påstådda övernaturliga kraften, men det är ej sant, kundalini-ormen är vårt kropps-pansar, kanske 30 procent av alla spänningar vi bär på, karma är ett annat ord för spänningar, därför är kundalini -ormen detsamma som karma, men om Vishnu lyfter ormen upp till huvudet, vårt karma är ej avslutat, därför att vi måste också lyfta Muladhara ochVaraha till huvudet, därför är det bara Krishna och Rama, och de övriga avatarerna som installerat var sitt centrum som är befriade från ny födelse, alla Rishis, Yogis och helgon inte bara i Indien men över hela världen väntar på ny födelse, men kundalini-ormen är ej vårt totala kropps-pansar, vi har också Muladhara-spänningar, som är mer än guld, de är faktiskt substansen till den vita pärlan, som ska formas fram i snäckan på botten av urspungets vatten år efter år i det tysta och bortglömda Muladhara rummet, och pärlan, som alltså är formad av allt det som inte fick finnas, allt det som ingen ville ha, men allt detta som vi gömde på botten av oss själva var alltså det finaste av vår skapelse, det fulaste skapade alltså det vackraste, och det ondaste skapade det godaste, det grymma skapade det barmhärtiga det nervösa skapade det lugna, och vita pärlan ska upp till huvudet, den är kalkis vita bevingade häst, den ska alltså upp till det 10e centrumet, den vita pärlan är symbol för det nya kärleks-medvetandet, och magen,det 3e centrumet ska också upp till huvudet, det är ägget,för ägget är en symbol för den materialistiska skapelsen,natur,biologi och prylar,det 3e centrumet är materialismens alla önskningar, alla handlingar på denna nivå har en fysisk materialism som mål skapad av våra händer och våra verktyg, men ägget på huvudet menas att vi genom vår tanke kan materialisera,hela den extrema materialismen i världen sedan andra världskrigets slut, och alla de fattigas avundsjuka på de rika, byggde just på det faktumet att det kosmiska ägget hade industrialiserats, masstillverkat alla dessa onödiga saker som vällde fram ur fabriker och maskiner, flödande över hela världen som ett tappert försökt att tillfredsställa Varaha, inom oss, i 3e centrumet, men vi upptäckte att materialismen inte skänkte oss nämnvärd lycka, det är alltså tre symboler som ska upp till huvudet, vita pärlan, ormen och ägget, när ägget kommer upp till huvudet har vi inte längre fattiga och rika,den konflikten skapade också spänningar i vårt kropps-pansar, alla spänningar är en slags ljus-stråle, den tränger in i våra hårstrån och in i våra ögon, går ner i kroppen, den kan gå ner till i Muladhara, ner i benen, hur spänningen ser ut beror på olika punkter i kroppen, just där vi stannar strålen,klipper av den, bildas en spänningen, den kan bli livslång,

in english

To reach the highest, we must first reach the lowest, high stand on deep, the lowest are Muladhara and Matsya, we must down to the deepest bottom, in Muladhara is it under world, you must down to under world with your own feet, face the evil centre, face the demons and grotesque perverse creatures, they might kill you or hang you straight up and down, you are there to give up ego, you have the left foot in the Matsya, the chaos, evil symptoms are clear, we read that someone has been brutally murdered, and a war break out, and a bomb exploded killed innocent people at the train station, but the evil trying to imitate Vishnu, he is invisible, not manifest, but the evil is hidden, hiding, Matsya is an unseen consciousness,but Muladhara is emptiness,the emptiness contains all prohibited, all repressed, which may not exist in society, grief, weakness, anxiety, trembling, redden, chaos, pain, tension, self-contempt, humiliation, helplessness, psychosis, schizophrenia, neurosis, hump back,handicap, ugliness, crime, incest, jealousy, greed and revenge, Muladhara is a false emptiness, they say that this Kundalini is the snake coiled itself upp, the alleged supernatural power, but it is not true, Kundalini-serpent is our body armor, maybe 30 percent of all tension we carry on, karma is another word for tension, therefore, is Kundalini -snake the same as karma, but if Vishnu lift the snake up to the head, our karma is not finished, because we must also lift up Muladhara och Varaha to the head, so it is only Krishna and Rama, and the other avatars who installed a center each are exempt from new birth, all the Rishis, yogis and saints not only in India but all over the world are waiting for new birth, but the Kundalini-serpent is not our total body armor, we have also Muladhara-tension, which is more than gold, they are actually matter to the white pearl, to be formed in the shell at the bottom of origin water year after year in the silent and forgotten Muladhara Room, and pearl, which is shaped of everything that could not exist, everything that no one wanted, but all of this as we hid on the bottom of ourselves, was the finest of our creation, the most ugly created the most beautiful, and the worst kind created the most delicious, the cruel created the merciful, the nervous created the calm, and white pearl will be up to the head, it is Kalkis white winged horse, it should therefore up to the 10th center, the white pearl is the symbol of the new love – consciousness, and the stomach, the 3rd center shall also up to the head, it is the egg, the egg is a symbol of the materialist creation, nature, biology and gadgets, the 3rd center is the materialisms all desires, all actions at this level have a physical materialism as goal created by our hands and our tools, but the egg on our head means that we through our thoughts can materialize, the entire extreme materialism in the world since the Second World War end, and all the poor envy the rich, was based precisely on the fact that the cosmic egg had become industrialized, mass-produced all of these unnecessary things that well forth out of factories and machinery, flowing all over the world that a valiant attempt to satisfy Varaha, within us, in 3rd center, but we found that materialism is not given us any significant success, there are three symbols to be up to the head, white pearl, snake and the egg, when the egg come up to the head, we are no longer rich and poor, the conflict created also tensions in our body armor, all the tension is a kind of light beam; it penetrates into our hair and into our eyes, goes down in the body, it can go down to the Muladhara, down the legs, the tension is due to various points in the body, just where we stop the beam, cuts of, formation a tension, it can become life-long,