NORMAL ANTI-MAN

Anti-människan lever och frodas, hon projicerar döden på sin nästa, det kallas konkurrens, hon lever i denna spänning mellan självbevarelse och död dag och natt, det är hennes normala tillstånd, hon är materialistisk, hon bygger ett pryl-samhälle, hon är anti-människans son och dotter, hon undviker alltid döden, vägrar konsekvent att filosofera över detta mysterium, ifall någon familjemedlem tar upp döden som ämne tystas hon ner omedelbart, kasta inte bort din tid genom att tänka på sådant du inte kan förstå, var rationell lev i verkligheten, det är anti-människans värden, hennes värde-system, lev nu,gå inte omkring och dröm, hela den västerländska civilisationen är totalt handlings inriktad, gör något, sitt inte där och fundera, för när du gör något glömmer du bort dig själv, och inga onödiga tankar dyker upp, som t.ex. vad är meningen med livet, denna fras är skapad genom medvetande om döden,för när vi tänker på döden undrar vi varför döden finns, vem har skapat något så grymt som döden, att plötsligt kunna ryckas bort från dramat vi lever, att inte finnas mer, varför är det på det sättet, och då kommer frågan om livets mening upp, och här väntar prästerskapet bakom knuten, de är beredda att lyssna på dina frågor, men de har inget svar, de pratar inte med dig som en medmänniska, men det är det du söker, någon som kan lyssna från sitt hjärta och svara från sitt hjärta, prästerna pratar mekaniskt, de försöker leda in dig på deras religion, värva dig som aktiv medlem till kyrkan eller templet eller till mosquen, du sitter runt köksbordet tidigt på morgonen med din familj, radion är på i bakgrunden, den berättar om de senaste nyheterna, förhandlingar i EU, en bomb har exploderat, en tågolycka. du ska iväg till jobbet, dina barn ska till skolan och din hustru tar hand om hemmet, din dag är inrutad, även lunchen då du ska möta en gammal vän, du kommer hem på kvällen, du är en aning trött, din familj sitter framför teven, du sätter dig i soffan, nyheter kommer på teve, de pratar om Irak, hela världen är i ert rum, den kommer genom teven,ni sätter er vid köksbordet, ni ska äta, ni lever år 2009, ni bor i Amerika, i Boston, ert fina stora trähus har 10 rum,ni har två bilar, din son ska bli läkare, ni är framgångsrika, vad mer behöver människan än ett inrutat program där hon känner framgång, du heter Bill, det är ett bra namn, din familj är kanske den perfekta familjen, ni har inga problem, allt flyter bra, varför ska ni då föra in döden i era tankar, varför ska ni krångla till det, självbevarelse instinkten fungerar,den har framgång, Bill är ingen förlorare, han vinner varje dag, han är en säker vinnare, omtyckt, hygglig och normal, utan scandaler, de är ej extremister, inte hippies eller flower power människor, de är inte hatiska eller hämndgiriga, de är demokrater, röstade på Obama, allting går som de önskar, varför skulle de vilja bli alla, varför skulle de bränna sitt bo och som Fågel Fenix flyga upp med libido till himlen, anti-männsikan verkar ha det bra, men i Indien på landsbygden, där är det inte lika härligt, de som bor där är förlorare, de har inga pengar att strö omkring sig, de är fattiga, de sitter på golvet och äter sin frukost på ett ljustgrönt banan-löv, de äter risbullar, de har en liten svartvit teve som de fått gratis av staten, de lever nästan som stenålders-människan, de flesta sover på golvet, de är födda förlorare, de få som kommer upp sig och får ett bra jobb i t.ex. Bengalore,skaffar hus och möbler och färgteve och ny motorcykel, de skär av kontakten med de fattiga på landsbygden, ingen vill ha med dem att göra, för de fattiga vill ha pengar, men de rika vill inte ge det till dem, de fattiga saknar egentligt värde-system, de lever med döden hängande över dem förjämnan, deras självbevarelse instinkt är svag, utan större aggressiv kraft, de lever sitt liv i förstörelsens bistra ljus, mannen kan inte skydda sin familj emot stöld och våldtäckt, de måstre svälja de grövsta förorättelser, de skändas dagligen till kropp och själ, de försöker skydda sig genom black magic t.ex. ta på sig helig aska på kroppen, viboti, men ingenting hjälper, vissa skryter med att de har kokosnötträd på sitt land, att de tjänar pengar, men det är mest prat, de dricker förorenat vatten, de har ständigt någon infektion i kroppen, som gör dem trötta, de är i det närmsta immuna emot förstörelse, ifall staten ej ger elektrisk ström en hel dag,de reagerar ej, de förväntar sig inget från världen, de spelar med stora horn högtalare från toppen av det lillla vattentornet med så hög volym att det kan höras 7 km från byns centrum och nerverna i örat gråter, men de är helt avtrubbade deras självbevarelseinstinkt fungerar ej, döden tar dessa fattiga i ett djupt grepp tidigt i deras liv, de kommer inte undan, de förintas, går in i en stor depression och blir passiva, och hur skulle dessa människor kunna tro på kärlek, de har matats oavbrutet sedan sin födelse med anti-kärlek,

in english

Anti-man alive and well, she projects the death on her neighbor, it is called competition, she live in this tension between self-preservation and death day and night, it is her normal state, she is materialistic, she builds a widget-society, she is anti-humans son and daughter, she always avoids death consistently refuses to philosophise over this mystery,if any family member raises death as subject silenced her down immediately, do not throw away your time to think of things you just can not understand, was rational, live in reality, it is anti – human values, her value-system, living now, do not walk around and dream, the whole western civilization is totally action-oriented, do something, sit not there and consider, for when you do something you forget yourself, and no unnecessary thoughts arise, such as what is the meaning of life, this phrase is created by awareness of death, for when we think of death, we wonder why the death is there, who have created something as cruel as death, suddenly be snatched away from the drama which we live, not to be more, why is it that way, and then the question of the meaning of life up, and this waiting clergy behind linked, they are prepared to listen to your questions, but they have no answer, they’re talking not with you as a fellow man, but it is what you are looking for, someone who can listen from his heart and respond from his heart, the priests talk mechanically, they trying to lead you in their religion,to solicit you as an active member of the Church or temple or mosque, you sit around the kitchen table early in the morning with your family, radio is on in the background, it tells about the latest news, negotiations in the EU, a bomb has exploded, a train accident, you should go to job, your children going to school and your wife takes care of the home, your day is regular, including lunch when you meet an old friend, you come home in evening, you are a bit tired, your family sitting in front of the television, you put yourself in sofa, news, on TV, they talk about Iraq, the whole world is in your room, it comes through your TV, you sit at the kitchen table, you should eat, you are living the year 2009, you live in America, in Boston, your fine-sized wooden house have 10 rooms, you have two cars, your son will become a doctor, you are successful, what more needs to man than a regular programs where she feels success, your name is Bill, it is a good name,your family is perhaps the perfect family, you have no problems, everything runs good, why should you bring death into your thoughts, why should you bother with it, the instinct of self-preservation works, it has success, Bill is no loser, he wins every day, he is a sure winner, popular, reasonable and normal, without scandals, they are not extremists, not hippies or flower power people, they are not hate or revenge greedy, they are Democrats, voted for Obama, everything goes as they wish, why would they want to be all, why would they burn its nest and bird Phoenix flying up to heaven with libido, anti-man seems to have it good, but in India in the countryside, where it is not as great, they who live there are losers, they have no money to bedding around them, they are poor, they sit on the floor and eat their breakfast on a bright green banana leaves, they eat ricerolls, they have a little black and white TV that they received free from the state, they live almost as stone age man, most sleeping on the floor, they are born losers, the few that come up and get a good job in for example Bengalore, buy house and furniture and colour television and new motorcycle, they cutting off the contact with the poor in rural areas, no one wants to do with them, for the poor want money, but the rich do not want to give it to them, the poor have no real value system, they live with death hanging over them always, their self-preservation is weak, without any bigger aggressive force, they live their lives in the destruction harsh light, man can not protect his family against theft and rape, they must swallow the most serious injure, they become violated every day in body and soul, they try protect themselves by black magic such as take the holy ash on the body, viboti, but nothing helps, some boast that they have coconut trees on their land, that they make money, but it is most talk, they drink contaminated water, they have ever an infection in the body, which makes them tired, they are in the nearest immune against the destruction, if State not give electric power for a whole day, they react not, they expect nothing from the world, they play with the big horn speakers from the top of the small water tower with such high volume that it can be heard 7 km from the village center and the nerves in the ear crying, but they are quite blunt their self-preservation does not work, death take these poor people in a deep approach early in their lives, they will not escape, they are destroyed, go into a large depression and become passive, and how would these people be able to believe in love, they have been fed continuously since their birth with anti-love,
l