OPPRESSION STARTS REBELLION AGAINST OPPRESSION

För gallret i bröstet är den finaste av alla gåvor, förtryckarna har valt ut dig, de känner sig hotade, rädda för dig, för det du har inom dig, de vill blockera det, hindra dig från att komma ut med ditt inre, du är farlig för dem, du skrämmer dem, skrämmer dem med din ide om kärlek, de känner att deras konkurrens kan bli fråntagen sin frihet, de är rädda att deras egen aggression ska pressas ner i dem själva av din kärlek, av dina radioaktiva kärleksvågor, som de tror ska göra anarki av deras konkurrensystem, att du kommer att förmedla ett nytt system, men det är fel, kärleken är den systemfria ordningen, helhetens harmoni, och gallret som dom stoppar in i ditt bröst, trycker in i köttet, det är ej nog, de tränger ner järnstängerna i fötterna, och upp i huvudet, du har svårt att vrida nacken, det gör ont, de har nitat dit dig nu, de hoppas du aldrig mer kan resa dig, att du begår självmord, men gallret är en gåva av förtryckarna, för nu vet du vad förtryck är, vad fångenskap är, det visste du inte innan, du trodde inte riktigt på iden om förtryckare, först när du stiger in i fägelset förstår du vad frihet är, först när du lämnar fängelset känner du vad frihet är,ditt galler ska visa dig friheten, ifall du inte har något galler, alla har galler, men ifall du inte känner ditt galler, hur kan du då bli fri, du är varken fri eller fast, du bara väntar, men inget händer, när du känner gallret, då är du född, då börjar ditt liv, innan väntade du bara, stog i kö till livet, i gallret finns allt, spår av de första förtryckarna på jorden, deras press på mänskligheten, gallret är faktiskt lika gammalt som skapelsen själv, en del av skapelsen, inte anti-skapelsen, för det är något annat, döden finns där, den pressas också in i dig, den är också galler, en del av det, och själen, den föds av galler, gallret är dess katalysator, påtändare, uppbringare, påskyndare, när du inte kan öppna dörren, då vet du att livet äntligen har startat, då vet du vad du ska göra, bli en befriare, en befriare av kärlek, nu börjar du äntligen göra rätt handling, du flyr inte, nu vill du leva det verkliga livet, ett liv utan galler, ett befriat liv, du börjar kämpa för att få ut gallret, pressa ut det, men det går ej så lätt, det sitter fast i köttet, du är ingen hare, du är ett lejon i dig, du kämpar varje dag för att bli kvitt gallret, du mediterar inte, du gör inte yoga, du försöker få ut gallret naturligt från dig själv, som du känner för stunden, du går i skogen, du andas den friska luften, du tänker, du jobbar för att få ut gallret, du åker bil, du tänker, du tittar ut genom vindrutan, ser världen , ser folket, du känner ditt galler, du jobbar för att få ut det, men du känner separations-ångest, du är rädd för att bli ensam, för ifall gallret åker ut då blir du ensam, helt fri, du är rädd för att bli fri, för att bli ensam, du håller dig fast i gallret klamrar dig fast vid det som om det vore din vän, din bäste vän, du vill egentligen inte skilja dig från dina plågoandar, från förtrycket, du är rädd att spänningen ska försvinna, och du flyta ut i intet, känna gränslöshet kring dig, och ensamhet, bli hel, bli verklig, bli du, men du vågar inte, du hänger kvar i gallret, du har inte löst din separations-ångest, det är stopp, allt hänger upp sig, men efter en tid växer modet, du vågar gå ut ensam, du vågar leka ensam, du skräms inte av att prata med dig själv, du vågar, du släpper ångesten, och nu känner du äkta kärlek, din själ är hos dig, du kan känna den, du är inte längre ensam, du och hon är tillsammans, du och din själ, och du kan kliva ut ur fängelset, släppa greppet om gallret, som lossnar helt och faller ut, ramlar ner på världen, vrider sig på gatan, dör, ditt galler förintas, själen står där bredvid dig, du känner kärlek, i kroppen, du ser gallret ligga i dödsryckningar på asfalten, vad hände, plötsligt en helt vanlig dag för många år sedan flög det in i dig, som en stor fågel , en galler-fågel kommen från var, från botten av det högsta, Fågel Fenixs galler-näste, förstod du aldrig det, att gallret var kärlekens bo,

in english

For the grating in the chest is the finest of all gifts, the oppressors have chosen you, they feel threatened, afraid for you, for what you have inside you, they want to block it, stop you from coming out with your inner, you are dangerous for them, you scare them, scare them with your idea of love, they feel that their competition can be deprived of its freedom,they fear that their own aggression should be pressed down into them by your love, your radioactive Love waves, which they believe will make the anarchy of their competition-system, you will convey a new system, but it’s wrong, love is the system free order, harmony of wholeness, and the bars that they put into your chest, press into the flesh, it is not enough, they penetrate the iron bars into the feet, and the top of your head, you have difficulty turning your neck, it hurts, they have riveted you there now, they hope you never more can come up, that you commit suicide, but grating is a gift of the oppressors, because now you know what oppression is, what captivity is, that didn`t you understood before, you did not really believed the idea of oppression, first when you enter the jail you understand what freedom is, once you leave prison do you know what freedom is, your grill will show you your freedom, if you do not have no grilles, all have bars, but if you do not know your grill, how can you then become free, you are either free or fixed, you just wait, but nothing happen, when you know the grid, then you are born, then start your life, before you simply waited, stood queued to life, in the bars are everything, traces of the initial repression of the earth, their pressure on humanity, the grid is actually as old as creation itself, a part of creation, not the anti-creation, for it is something else, death is there, it also pushed into you, it is also the grill, a part of it, and the soul, born by grill, grill is its catalyst, stoned, made use of, an accelerator, when you can not open the door, then you know that life has finally started, then you know what to do, become a liberator, the liberator of love, now you can finally begin do act, you do not flee, now you want to live real life, a life without bars, a liberated life, you begin to struggle to get out the grill, squeeze it, but it is not so easy, it is stuck in the flesh, you are no hare, you are a lion in you, you struggling every day to get rid of the grid, you do not meditate, you do not do yoga, you trying to get out the grid naturally from yourself, as you know for the moment, you walk in the forest, you breathe the fresh air, you’re thinking, you work to get out the grid, you travel by car, you think, you look out the windshield, see the world, see people, you know your grill, you work to get it, but you feel separation anxiety, you are afraid to be alone, because if the grid goes out then you will be alone, totally free, you are afraid to be free, to be alone, you stay stuck in the bars, you cling fast to the grill as if it were your friend, your best friend, you do not really distinguish you from your tormentors,from oppression, you are afraid that the tension will disappear, and you float out in nothing, feel boundless around you, and loneliness, become full, be real, be you, but you dare not, you are left in the grid, you have not resolved your separation anxiety, there is an end, everything is linked up, but after a while growing courage, you dare go out alone, you dare to play solo, you are frightened not to talk to yourself, you dare, you release the anxiety, and now do you know true love, your soul is with you, you can feel it, you are no longer alone, you and she are together, you and your soul, and you can step out of jail, let go of the bars, which come loose and fall out completely, falls down on the world, turning the street, dying, your grid is destroyed, the soul is there beside you, you feel the love in your body, you see the bars lie in death throes on the asphalt, what happened, suddenly an ordinary day many years ago, flew it into you, like a big bird, a Grid-Birds come from each, from where, from the bottom of the highest, the bird Fenixs grill-nest you’ll never understand it, that the grid was the loves nest,