SAI BABA`S HOMOSEXUAL ABUSE OF CONNY LARSSON

Min gamle vän Conny Larsson som gett ut en självbiografisk bok där han bland annat talar om hur Sai Baba i Puttaparthi helt öppet inför publik utförde homosexuella ritualer med honom emot Connys vilja och ritualen avslutades med en utlösning av säden, detta hände inte bara flera gånger med Conny, han bevittande ofta hur Sai Baba gjorde det med andra unga männ, i Juli månad år 2000 kommer Britt-Marie hit till mitt lilla ashram i en taxi från White Field utanför Bengalore, hon är på besök i Sai Babas ashram tillsammans med Conny och några vänner, hon kommer hit ensam, Conny och hans vänner väntar på henne, de ska tillbaka till Sverige,jag publiserade ett tunnt och enkelt magasin Garuda i svart-vitt, 1998 skrev jag en artikel om Sai Baba “att han var en krokodil, en andlighetens Idi Amin”, jag delade ut mitt magasin fritt till allmänheten som ett slags flygblad, jag hade en bilaga på tamil, jag och Lordesamy och Shiva Kumar, (vi gjorde magasinet på hans Computer centre) rullad sakta genom staden Dindigul på min röda tvs champ-moped och Lordesamy hade en bunt av mitt magasin i sitt knä och delade ut magasinet spontant till alla som sträckte fram sin hand, jag väntade på att få det godkänt i Delhi, ett registrerings-nummer, alltså publicering sanktionerad i Deli, av Centrala Government och när jag kom till D.R.O. ( district revenue officer) i Dindigul och skulle hämta dokumentet från Delhi, att Garuda var godkänt för publicering i Inden, vägrade han ge mig det, jag försökte även med hjälp av en advokat, men det var lönlöst, plötsligt vände sig alla Computer Centre i Dindigul emot mig, ingen var längre redo att hjälpa mig, jag var godkänd som redaktör för Garuda, genom detta legitimations-kort kunde jag fritt bevista alla offentliga bjudningar över hela indien, men de vägra ge mig kortet, och D.R.O hotade med polis, han sa ” om du inte går ringer jag till Superintendent of Police, och du blir sänd till fängelse”, jag publicerade aldrig mer något nytt nummer av Garuda, jag försökte flera gånger, men bekämpades på alla nivåer, och den artikel som Professor Narayana samy på Gandhigram rural University just utanför Dindigul frågade om jag kunde skriva och som publicerades i hans magasin på engelska, och hette, “sälj aldrig dig själv”, men magasinet stoppades, och så gott som direkt publicerades ett nytt nummer av magasinet, och jag sa till Britt-Marie att Sai Baba är en hemsk demon, hon hade sin gitarr, vi försökte göra musik till några texter jag hade, varför trodde hon mig inte, och Conny som jobbade i Sverige med att behandla missbrukare på eget behandlings hem, varför kunde han inte se att Sai Baba var vår tids Ravena, senare på hösten fick jag höra att Conny, Britt-Marie och de andra Baba beundrarna hade gjort uppror emot honom, men kritiken handlade mest om Sai Babas homosexuella missbruk av unga pojkars sexualitet, helt öppet i bland annat Puttaparthi i hans tempel, jag saknade en kritik av Sai Babas användning av Mantra och av mantra-präster i smyg i bakgrunden för att genomföra sina perversa och sadistiska homosexuella orgier helt öppet inför publik, och varför kom det ingen “First Information Report” från polisen till domstolen, hur kunde Sai Baba genomföra dessa homosexuella ritualer år efter år utan att polisen ens lyfte ett finger för dessa unga pojkars försvar, och varför kommer aldrig Conny Larssons publicerade homosexuella ritualer emot honom till domstolen här i Indien ( har kanske Conny ännu inte gjort någon anmälan till polisen i Puttaparthi på grund av rädsla för repressalier), står kanske Sai Baba över lagen, Conny Larsson sände mig ett mail och berättade att han varit i Polen för någon månad sedan och berättat om sin självbiografiska bok, han är en publik man, för han var en gång i tiden en känd skådespelare, spelade bland annat huvudrollen på teatern i pjäsen “Gökboet”, att T.V. i Polen säger att Conny Larssons suttit i fängelse för abusing av unga pojkar, Sai Baba, som är andlighetens Gudfader försöker genom sin världsomfattande organisation, som alltså är andlighetens maffia, att smutskasta ett av sina offer, helt fritt inför öppen ridå och försöker ge en falsk bild av verkligheten och att han, den kanske falskaste av alla, tillåts utan hinder att överföra sina skuldkänslor från sina perversa homosexuella ritualer på ett av sina offer, alltså Conny.

in english

My old friend Conny Larsson who has published one autobiographical book in which he talking about how Sai Baba in Puttaparthi completely openly to an audience perform homosexual rituals with him against Conny`s will and the ritual ended with a release of the sperm, this happened not only several times with Conny, he witness often how Sai Baba did it with other young men, in the month of July 2000,Britt-Marie came here to my small ashram in a taxi from Whitefield outside Bengalore, she is on a visit to Sai Babas ashram along with Conny and some friends, she comes here alone, Conny and his friends are waiting at her, they will return to Sweden, I published a thin and easily Garuda magazine in black and white, 1998, I wrote an article on Sai Baba “that he was a crocodile, a spirituality`s Idi Amin ‘, I handed out my magazine free to the public as a kind of leaflet, I had an attachment on tamil, I and Lordesamy and Shiva Kumar, (we did the magazine on his Computer center) rolled slowly by Dindigul town in my red TVS champ-moped and Lordesamy had a bundle of my magazine in his lap and distributed magazine spontaneously to all who ranged up his hand, I waited to get it approved in Delhi, a registration number, thus publishing sanctioned in the Deli, the Central Government, and when I came to D.R.O. (District revenue officer) in Dindigul and would retrieve the document from Delhi, that Garuda was approved to publishing in india,he refused to give me that, I tried also with the help of a lawyer, but it was useless, suddenly turned all Computer Center in Dindigul against me, were no longer ready to help me, I was approved as an editor for Garuda, by this legitimate card I could freely attend all public invitation all over India, but they refuse give me the card, and D.R.O. threatened with police, he said “if you not go I will call Superintendent of Police, and you will be sent to prison ‘, I published never anything more number of Garuda, I tried several times,but became fought at all levels,and the article as Professor Narayana samy on Gandhi Gram Rural University just outside Dindigul asked if I could write and was published in his magazine in English, and called, “Never sell yourself “, but the magazine was stopped, and almost immediately published a new number of the magazine, and I said to Britt-Marie that Sai Baba is a terrible demon, she had her guitar, we tried to make music to the few texts I had, why she not believed me, and Conny who worked in Sweden to treat addicts on his own treatment home, why could he not see that Sai Baba was our time Ravenna, later in the autumn I was told that Conny, Britt-Marie and the others Baba admire had rebelled against him, but the criticism was most of Sai Babas homosexual abuse of young boys’ sexuality, completely open, inter alia, Puttaparthi in his temple, I missed a critique of Sai Babas use of Mantra and the mantra-priests secretly in the background to carry out his perverse and sadistic homosexual orgies fully open before audience, and why was there no “First Information Report” from the police to Court, how could Sai Baba implement these homosexual rituals year after years without police even lift a finger for these young boys’ defense, and why will never Conny Larsson`s published homosexual rituals against him be taken to the Court here in India (perhaps Conny has not yet made a declaration to the police in Puttaparthi because of fear of reprisals), is perhaps Sai Baba above the law, Conny Larsson sent me an email and told me that he had been in Poland for a month ago and reported on his autobiographical book, he is a public man, for he was once upon a time a famous actre, played among otherwise the main role in the theater in the lay “Cuckoo`s nest”, through TV in Poland says Conny Larssons been in prison for abusing young boys, Sai Baba, who is spirituality’s Godfather is trying through its worldwide organization, which thus is the spirituality’s Mafia, to denigrate one of his victims, completely free for open curtain and tries to give a false picture of reality, and that he, perhaps the most insidious of all, is allowed without hindrance to transfer his guilt from his perverse homsexuella rituals in one of his victims, thus Conny.