SATHEESH COIMBATORE TAMIL NADU ASKING

“How can I improve my self motivation and keep moving towards my goal especially when I grow in society where I get many of discouraging words and opposing activities even before I start anything’.

my answer in english,

To be yourself, you must first learn the art of losing your ego, you have to take you out of society’s ego-value systems, it is the first fight, your consciousness has to be completely opposed to your ego, it must be a painful conflict between the ego and consciousness real heart, your consciousness must perceive your ego as something foreign, something unpleasant, something forced, something artificial, something false, something incomplete, something evil, something crazy, something abnormal, but if your consciousness accept your ego as something positive, then it is only to stand out on the battlefield and start the fight for a better materialistic existence, run into the free competition market and try to take for yourselves as much as possible of the welfare cake, learn to lie, learn to cheat, learn the art of manipulating, but if you want to lose your ego, then become a modernist, not traditionalist, modernism, which had success in the 1900s in the West meant that we would begin to live based on emotions, not based on traditions, it means that we first of all have to start the rebellion against the traditional, and Socrates was the first modernists, he lived close to the truth, Periyar in Tamil Nadu said to have done the same, Socrates was the first hero of the West, he rebelled against the accepted way to behave, read about him, read what Plato wrote about Socrates, read 1984 by Orwell, and the trial by Josef Kafka, they give some ideas that may help when we release us from our ego and must meet society’s ego-defense, we must be able to take us through this defense, and the best way is to turn the other cheek, but all about the quality of our consciousness has, if it is strongly of the truth, if it is a brave, if it is full of longing for love, most consciousness never questioned our ego, they follow the flow and flow away,you are an engineer, try read philosophy at least one year on the best possible university in India, for our consciousness center should preferably flourish of philosophical thoughts and the philosophical reflection, and our actions should preferably be artistic, be a mix of an artist and a philosopher, those who follow his ego becomes political people, they live in the external world, read newspapers, follow the news, involved in his party interest issues, avoid religion, temples, churches, mosque and chapel and all kinds of priests swamis and yogis and so-called spiritual people, they are cruel people, they want to try to loot you, and drink your blood through different kinds of rituals, avoid mantra and vibuti, they are tools for black magic, and to lose our ego, we must dare to put us on the bottom of society and become completely indifferent to the ego-value system attractiveness us.

mitt svar på svenska

För att kunna bli dig själv måste du först lära dig konsten att förlora ditt ego, du måste ta dig ut ur samhällets ego-värde-system, det är den första kampen, ditt medvetande måste vara helt emot ditt ego, det måste vara en smärtsam konflikt mellan ego och medvetandes egentliga centrum, ditt medvetande ska uppfatta ditt ego som någonting främmande, någonting olustigt, någonting påtvingat, någonting konstlat, någonting falskt, någonting ofullständigt, någonting ont, någonting sjukt, någonting onormalt, men ifall ditt medvetande accepterar ditt ego som någonting positivt, då är det bara att sticka ut på slagfältet och börja kampen för en bättre materialistisk tillvaro, sticka ut till den fria konkurrensens marknadsplats och försöka ta för sig så mycket som möjligt av välfärds-kakan, lära sig ljuga, lära sig luras, lära sig konsten att manipulera, men om du vill förlora ditt ego, bli då modernist, ej traditionalist, modernismen som hade framgång på 1900-talet i väst menade att vi skulle börja leva utifrån känslorna, ej utifrån traditionerna, det menas att vi allra först ska starta upproret emot det traditionella, och Sokrates var den förste modernisten, han levde nära sanningen, Periyar här i Tamil Nadu sägs ha gjort detsamma, Sokrates var den förste hjälten i väst, han gjorde uppror emot det vedertagna sättet att bete sig, läs om honom, läs vad Plato skrivit om Sokrates, Läs 1984 av Orwell och the trial av Josef Kafka, de ger vissa ideer som kan vara till hjälp då vi befriar oss från vårt ego och måste möta samhällets ego-försvar, vi måste orka ta oss igenom detta försvar, och det bästa sättet är att vända andra kinden till, men allt handlar om vilken kvalitet vårt medvetande har, om det är starkt av sanning, om det är modigt, om det är fullt av längtan efter kärlek, de flesta medvetanden ifrågasätter aldrig sitt ego, de följer med strömmen och flyter bort, du är ingenjör, försök läs filosofi åtminstonde ett år på det bästa möjliga universitetet i Indien, för vårt medvetandes centrum ska helst florera av filosofiska tankar och av filosofiska betraktelser och våra handlingar ska helst vara konstnärliga, vara en mix av en konstnär och av en filosof, de som följer sitt ego blir politiska människor, de lever i den utvändiga världen, läser dagstidningar, följer nyheterna, är engagerade i sitt partis intressefrågor, undvik religion, tempel, kyrkor, mosque och bönhus och alla slags präster swamis och yogis och så kallade andliga människor, de är grymma människor, de vill försöka plundra dig och dricka ditt blod
genom olika slags ritualer, undvik mantra och vibuti, de är verktyg för black magic, och för att kunna förlora vårt ego måste vi våga ställa oss på botten av samhället likgiltig till ego-värde-systemets attraktionskraft på oss.