SECOND QUESTION SATHEESH

“What must be the central ambition of this human life”?

svar på svenska,

Att förstå att vi är totalt ensamma, och att våga möta denna ensamhet, gå ut i det svarta mörkret och aldrig mer komma tillbaka, det är att söka det absoluta, det individuella, att ej leva relativt men absolut, utan kompromisser, att som första handling söka efter döden, och när vi äntligen funnit döden ska vi försöka besegra den, och om vi lyckas har vi befriat oss ifrån det tillfälliga livet, alltså det som hänger ihop med vårt ego, den hinduistiska modellen, att först utbildning, sen giftermål och sist sanyassi måste kastas på sophögen, det är två begrepp som är viktiga, döden och Vishnu, för döden kan du inte besegra utan Vishnus hjälp, vi måste alltså i det svarta mörkret sträcka ut vår hand och plötsligt kanske känna att någon tar emot den, vi känner oss inte längre ensamna, du kan inte ens se handen, dels av mörkret och dels av att du bara kan ana dig till att det är en annans hand i din, fast egentligen är det inte en hand men en värme du känner, instinktivt, intuitivt förstår du att den värmen kommer från Vishnu, och du står på Busshållplatsen i Coimbatore och det är motorbuller och fullt av folk som korsar den asfalterade öppna platsen fram emot en av alla dessa bussar, gröna, röda och blåa bussar och du står mitt i det sociala svarta mörkret med flera hundra ego-ansikten omkring dig och ingen kan se dig och du känner Visnus närvaro i din vänstra hand och värmen sprider sig upp till ditt hjärta, och du känner dig oerhört lycklig över att han
är där, för utan honom skulle du omedelbart dränkas och förlora dig själv i det sociala havet av lögner och grymheter som omger dig där, men nu har du kommit upp på lotusblomman och du sitter ensam där och skådar den blåa vackra himlen och det vitaktiga solljuset som skimrar på havet, och det första är att försöka förstå att vi är alla Vishnu, ANDEN, det äkta all-medvetandet, att han är vårt huvud, han är vårt tänkande och vår vägledning, och börja använda vårt huvud, börja tänka med egna tankar,
Visnus tankar, hur många ego-ansikten har du inte mött, och hur många ego-huvuden har du inte lyssnat till som om de förmedlat sanningen till dig, men faktiskt inget av dessa ego-huvuden kan ge dig det sanna, och sanningen har du själv i ditt huvud, vi måste försöka upptäcka oss själva, upptäcka huvudet, vårt tänkande, som alltså förr i tiden kallades för andens tankar eller andliga tankar, den heliga andens tankar, och att gå ut i mörkret menas att lämna det sociala tänkandet, låta det bli ett blankt papper, samtidigt försöka öppna ögonen, Vishnus ögon, andens ögon, och äntligen börja se världen som den egentligen är, vi har det imiterande all-medvetandet som började fungera effektivt i mänsklighetens tänkande för 4000 är sedan, och istället för att upptäcka Vishnus tankar i vårt huvud, uppfostras vi och utbildas, och detta tänkande vi får då är ett falskt och imiterande tänkande, vi sugs upp i samhällets virveln, blir en anonym kugge
i det stora mekaniska hjulet som håller samhället på fötterna. får det att fungera dag efter dag, men vi ska inte fördjupa oss i det imiterande all-medvetandet, vi är inte oss själva, och vad är vi då, vi försöker imitera en normal människas väsen, det innebär att vi är under regi av många olika regisörer, men anden, vårt medvetande Vishnu vill att vi ska söka efter själen, inte springa iväg omedelbart och gifta oss och bilda familj,vi ska ge oss ut ensamma i världen och leta efter vår själ, och istället för att giftas oss ska vi förenas med själen.

answer in english, fast translation,

To understand that we are totally alone, and to dare to face this lonelyness, go out in the black darkness and never come back, it is to seek the absolute, the individual, not to live relatively but absolutely, without compromise, to which first action to search for death, and when we finally found death, we shall try to defeat it, and if we succeed, we have freed ourselves from the temporary life, ie the one which is associated with our ego, the Hindu model, that only education, late marriage, and last sanyassi must be disposed of on vast dump, there are two concepts that are important, death and Vishnu, for the death, you can not beat without Vishnus help, we must therefore in
the black darkness reach out our hand and suddenly feel that perhaps someone receive it, we are no longer lonley, you can not even see the hand, partly of the darkness, and partly of that you can only imagine that it is anothers hand in yours, really solid, it is not a hand but a heat you know, instinctively, intuitively you know that the heat comes from Vishnu, and you are on the bus stop in Coimbatore and it is the engine noise and full of people crossing the asphalt open area forward towards one of all these buses, green, red and blue buses and you stand in the middle of the social black darkness with several hundred ego-faces around you and no one can see you and you feel Visnus presence in your left hand and the heat spread up to your heart, and you feel extremely happy that he is there. for without him you would inmmediately drowned and lose yourself in the social sea of lies and cruelty surrounding you, but now you have come up on the lotus flower,and you sit there alone and behold the beautiful blue sky and the whitish sunlight as glimmer on the sea, and the first is to try to understand that we are all Vishnu, the Spirit, the true all-consciousness, that he is our head, he is our thinking and our guidance, and start using our head, start thinking with our own thoughts, Visnus thoughts, how many ego-faces you have met, and how many ego-heads, you have listened to as if they conveyed the truth to you, but actually none of these ego-heads can give you the true, and truth, you have yourself in your head, we must try to discover ourselves, detect the head, our thinking, who in the past called the sacred’s ideas or spiritual thoughts, and to go into the darkness meant to forget the social thinking, let it be a blank paper, while trying open our eyes, Vishnus eyes, and finally start to see the world as it really is, we have been simulating the all-consciousness, which began function effectively in human thinking for 4000 years ago, and instead
to detect Vishnus thoughts in our head, we are raised and educated, and this thinking we have then is a false and simulating thinking, we sucked up in society eddy, become an anonymous cog in the big mechanical wheel that keep society on its feet. may it work, day after day, but we will not deepen us in simulating all-consciousness, we are not ourselves, and what are we, we try to imitate a normal human beings essence, it means that we are beings directed by many different directors, but the spirit, our consciousness Vishnu wants us to search for the soul, not run away immediately and get married and start a family, we should provide us lonely in the world and look for our soul, and instead to get married should we unite with soul.