TENSION

Spänningar, vad är det egentligen, det är ett symtom på att mänsklighetens osynliga kosmiska kropp är dynamisk, den har sin egen vilja, struntar i våra personliga tankar, den är totalt fri från lagar och regler, och varje människa är underkastad den här kosmiska kroppens vilja, den är alltså inte bara utanför oss, men också inne i oss, detta förstod det Brahminska prästerskapet redan för 4000 år sedan. då de började exprementera med mantra, för att kunna manipulera den här kosmiska kroppens väsen och därmed kontrollera hela mänskligheten, de försökte alltså finna en möjlighet att styra och regulera den här kosmiska kroppen som innehåller varje levande väsens existens i sin vilja.vi tar en valium tablett och våra spänningar försvinner, vi tar ett glas wisky, och spänningarna löses upp, vi känner oss friare, och därmed gladare och muntrar, Hermes Trismegistos präster dividerade ifall de verkligen existerade ett vaccum eller ej i rymden, spänningar uppkommer då formen töjs ut eller pressas samman, att vi förändras av någonting bortom vår kontroll, spänningarna är alltså ett fenomen av att kosmiska kroppen, som består av osynlig energi, som vibrerar och strålar, fyller upp oss med sin energi eller tömmer oss på energi och den här kosmiska kroppen skulle också kunna benämnas som en slags själ alla levandes moder, men den här kosmiska kroppen är en blandning av olika energier, vad Brahmins gör då de sänder mantra puja emot någon för att förstöra henne, de bussar den här energin från den kosmiska kroppen på henne, vibrationer som från en ilsken hund tränger in i oss, vi känner oss attackerade, men vi kan ej se några synliga fiender, Brahmins försöker alltså att koka en utbvald människas känsloliv på en låga av speciella mantras, detta upllever Vishnu som det ondaste på jorden, därför vill han totalt utplåna iden om mantras, våra spänningar som ibland känns som smärtsam huvudvärk, ibland som om våra fötter blev våta, ibland som rädsla i magen, ibland som svårighet att vrida nacken, dessa spänningar är ett symtom på att omvärlden tänker negativt om oss, att vissa människor vill förändra oss, göra oss till någonting vi inte vill bli, och genom att vi alla är en del av den kosmiska kroppens liv och existens har andras tänkande ett direkt inflytande på oss, det här är inte magi, det förstod Brahmins, de experimenterade fram en praktisk sanning om människans liv och hur det kunde manipuleras, de formade ut mantras för hur kunna influera varje organ i en människas kropp, de kunde lätt förlama våra armar, de har forskat och experimentrerat hur ett sådant mantra ska utformas och vilka nerver och muskler och säte i hjärnan som ska stimuleras med deras vibrationer och utstrålning, de har helt enkelt till det yttersta försökt finna olika möjligheter att kontrollera sin omvärld, de har experimenterat i makt, ej i kärlek, de ville styra och manipulera, de utvecklade fjärils-medvetandet till en extrem nivå av detaljer och förordningar för att kunna sitta på huvudet på hela mänskligheten, de var totalt maktgalna, det var ett av skälen till att världen föll djupt i ondska för 4000 år sedan, samtidigt kamouflerade de sin grymma verksamhet genom att hålla till i tempel, kalla sig för präster och även få staten att anställa dom och betala lön för deras perversa sadism, de var inte bara maktgalna, men uppträdde också som bedragare, den här kosmiska kroppen som ibland kallas det mänskliga vibrations-och-strålningsfält, mycket förenklat, alltså det är som ett slags magnetfält som alla levande väsen är fångade i, som stöter bort eller drar till sig andra människor, det är en del av vårt eget psyke, att vi inte känner oss fria beror på detta kosmiska vibrations-fält, det tränger iväg oss i en viss riktning, ifall vi försöker gå emot det, känner vi ångest och smärta, kanske också förlamade, i väst började E. Bleuler klassificera människor i olika typer av psykoser, i schizofrenier, för att samhället skulle kunna organisera och behandla dessa människor som ej klara av att vara normala i den kosmiska kroppen, men fastnade i olika karaktärer, som gjorde dem oförmögna att leva ett vanligt liv i samhället, och de behandlades med kemiska preparat, men i Indien hade Brahmins utvecklat en detaljerad och verklig kunskap om denna kosmiska kropp och dess effekt på det mänskliga livet, genom en enkel ritual ute i naturen eller i ett tempel kunde några få präster direkt på lång distans manipulera en utvald persons psyke i ena eller andra riktningen därför att de hade samlat in kunskap om det här kosmiska vibrations-fältet, hur kontrollera det, Shivas kropp är ett annat namn på denna kosmiska kropp, som från den första synden flyter omkring som ett mäktigt ljus-och-vibrationsfält i atmosfären och förbundet till varje levandes väsen, och kan manipuleras genom vårt ego speciellt vid användandet av mantras,det är ett slags syndens kaos och kan också kallas för kundalini-kaoset eller orm-elds-kraften, men vi har ett annat så kallat livs-fält också, det är Visnus kropp, och det kaoset är Matsya och det fältet är på väg att få sin definitiva form nu, men det fältet är både djupare och högre än kundalini-fältet, och förträngt i mänskligheten, det har sin orsak i All-medvetandet, Vishnus tankar, och detta fält vill komma upp till ytan på varje levande väsen och ta över kontrollen av varje människas liv, som Visnus vilja och detta fält är heligt, av kärlek och av barmhärtighet, och absolut gott, det är ett krig mellan dessa båda fält, kundalini-fältet och kärleks-fältet,och när Visnus kropp segrar över Shivas kropp, kommer den heliga elden att ta över vårt liv och Shiva kommer att underkasta sig Vishnus vilja totalt, och kundalini-fältet kommer att under-ordna sig det heliga kärleks-fältet, och bli en så kallad sekundär kraft i människans liv, utan någon mera chans att synda och skapa ett nytt Sodom och Gomorra på jorden,

in english

Tension, what is it really, it’s a symptom of the humanity invisible cosmic body is dynamic, it has its own will, ignoring our personal thoughts, it is totally free from laws and rules,and every human being is subject to this cosmic body’s will, it is not only outside us, but also inside us, this understood the Brahmins clergy already for 4000 years ago, when it began experiment with the mantra, in order to manipulate this cosmic body’s essence, and thus control the entire humanity, they tried to find an opportunity to control and regulated this cosmic body containing any living beings existence in its will, we take a Valium tablet and our tensions disappear, we take a glass wisky, and the tension is dissolved, we feel freer, and thus happier and cheers, Hermes Trismegistos clerics divided if the really exists a vaccum or not in space, tensions arise then form stretch or pressed together, that we change of something beyond our control, the tension is a phenomenon of the cosmic body, which consists of invisible energy, which vibrates and rays, filling us with their energy or draining us of energy and the cosmic body could also be called as a kind of soul, all living mother, but this cosmic body is a mixture of different energies, what Brahmins do when they sending mantra puja towards somebody to destroy her, they set this energy from the cosmic body on her, vibrations as from an angry dog penetrates into us, we feel attacked, but we can not see any visible enemies, Brahmins try therefore, to boil a chosen man’s emotional life at flame of specific mantras, this feel Vishnu as the worst kind on earth, therefore, want he totally obliterate the idea of mantras, our tensions that sometimes feels as painful headache, sometimes as if our feet were wet, sometimes that fear in my stomach, sometimes as difficulty turning your neck, these tension is a symptom of that the world thinking negatively about us, that some people want to change us, make us something we do not want become, and through that we are all a part of the cosmic body`s life and existence have others thinking a direct influence on us, this is not magic, it understood Brahmins, they experimented by a practical truth about human life and how it was manipulated, they shape mantras of how to influence any organ in a person’s body, they could easily paralyze our arms, they have researched and experimented how such a mantra to be designed and what nerves and muscles and located in the brain to be stimulated by their vibration and radiation, they have simply to extreme trying to find ways to control their environment, they have experimented in power, not in love, they wanted to control and manipulate, they developed butterflies consciousness to a extreme level of details and regulations to be able to sit on the head of all mankind, they were totally power mad, it was one of the reasons that the world fell deeply in evil for 4000 years ago, while camouflage the cruelty of their activities by holding to the temple, called themself for priests and obtain the State to employ them and pay remuneration for their perverse sadism, they were not just power mad, but also acted as imposters, this cosmic body, sometimes called the human vibration and radiation fields, greatly simplified, thus it is as a kind of magnetic field, which all living creatures are caught in, who repel or attract other people, it is part of our own mind, that we feel we are not free due to this cosmic vibration field, it push us in a certain direction, if we try go against it, we feel anxiety and pain, perhaps paralyzed, in the West began E. Bleuler classify people into different types of psychoses, in schizophrenia, that society could organize and process these people not able to be normal in the cosmic body, but stuck in different characters, which made them unable to live a normal life in society, and they were treated with chemical preparations, but Brahmins in India have developed a detailed and real knowledge of this cosmic body and its effect on human life, by a simple ritual performed in the wild or in a temple of a few priests directly long-distance manipulate a selected person’s mind in one way or the other direction because they had collected the knowledge of this cosmic vibration bar, how check it, Shiva’s body is another name of this cosmic body, which from the first sin floating around as a powerful light-and-vibration field in the atmosphere and the union to each living beings, and can be manipulated by our ego especially in the use of mantras, it is a kind of sin and chaos can also be called Kundalini-chaos or snake-fire-power, but we have another so-called life-field also, it’s Visnus body, and the chaos is Matsya and the field is on the way to their definitive form right now, but the field is deeper and higher than Kundalini field, and repressed in humanity, it has its cause of the All-consciousness, Vishnus thoughts, and this field want to get up to surface of each living being and take control of every person’s life, which Visnus will and this field is sacred, of love and of mercy, and absolute discretion, it is a war between these two fields, Kundalini-field and love-field, and when Visnus body victories over Shiva’s body, the holy fire will take over our lives and Shiva will surrender to Vishnus will, Kundalini field will organize under the sacred love-field, and become known as a secondary force in human life, without any more chance to sin, and create a new Sodom and Gomorrah on the earth,