THE ANTI-CREATION

Matsyas och Kurmas väsen är mycket djupare och gåtfullare än den fysiska efterlikning som Solen och Månen utgör, de gamla egyptierna hade visserligen ett mycket positivt förhållande till solen och månen, Matsya, det ursprungliga medvetandet som Vishnu skapade först av allt, Solen är en imitation av detta medvetandet, Solen är vårt planet-systems centrum, utan solens ljus våra ögon skulle vara onödvändiga, och om solen slockna, då skulle det bli så kallt att inget liv på jorden var möjligt , detsamma kan sägas om Matsya, det medvetandet är orsaken till allt liv i kosmos, och Kurma, månen är hennes imitation, och den relation solen och månen har är en imitation av Matsyas och Kurmas relation, solen är alltså en bild av medvetandet. månen en bild av själen eller känslan, vad är då egentligen känslan, det är lika svårt att säga, som vad ett medvetande är, för förstår vi vad ett medvetande är, då förstår vi vad vi själva är, för essensen av vad vi är består just av medvetande, Farao`s i gamla Egypten hade en hög huvudbonad liknande två fjäderaktiga rör rakt upp i luften, denna huvudbonad symboliserar att kroppen upp till hjärtat har tagits upp till huvudet, att handlingarna sker i medvetandet nu och ut genom ögonen, att vederbörande kan sitta precis som Kodi Samy i Puravi Palayam, i en gammal fotölj, resten av sitt liv, hon behöver aldrig mer handla kroppsligt, i princip behöver hon inte heller mat eller vatten, men hon är inte mer än en människa, så hon kommer att fortsätta att äta och dricka, fast mycket lite. kroppen på huvudet innehåller 3 centrum, det första på den högra kroppshalvan, som är Shivas celestiska kropp, och utgör de 7 så kallade kundalini chakran, är alltså Muladhara, bas chakrat, avfalls chakrat ,t,ex, avfall från en atomreaktor, men på motsatta sidan finns Matsya, dessa två totalt motsatta centrum, Matsya är Vishnus skapelse,men Muladhara ärfrån anti-skapelsen, bildar då det 10e centrumet, som ännu ej är instalerat, det lägsta kommer att bli det högsta, och det 2a chakrat, sex-chakrati i anti-skapelsen och på dess motsatta sida Kurma, själen, men den skulle då egentligen bilda det 9e centrumet, fast det blir istället det 8e centrumet, månen, all- själen, och det tredje chakrat, magen, i anti-skapelsen och på motsatta sidan, Varaha, handlingen, efter denna uppstigning till huvudet av dessa tre första centrum ändras helt den kosmiska planetära bilden, solen blir symbol för magen och för den nya handlingen i medvetandet genom ögonen. och månen blir symbol för själen och kärleken, och det 10e centrumet som alltså i minst 10 till 15 000 år varit det ofullbordade sätet för Matsya, det ursprungliga kaos-medvetandet och för Muladhara, som egentligen betyder platsen för allt som är bortträngt, förbjudet, tabu osv, och den phallos liknande huvudbonaden som är en symbol för det kosmiska ägget, som kvinnan tagit upp till huvudet från sin livmoder, det blir nu centrum för den kosmiska materialiseringen, som kan utföras av varje människa som lyft upp sina tre första centrum till sitt huvud, Varaha förvandlas till Brahma i det 9e centrumet, och känslan finns nu i det 8e centrumet över huvudet, och Matsya förvandlas till Kalki i 10e centrumet, och Kalki undrade vad han skulle göra av Muladhara, som också var förbundet med undervärlden, alla de demoniska, groteska och perversa anti-skapelse varelserna, som för 4000 år sedan skruvade upp anti-skapelsens makt maximalt genom att börja använda olika mantra i prästerliga ritualer för att bättre kunna hävda anti-skapelsen emot Vishnus autentiska, goda, sanna, sköna och kärleksfulla skapelse,

in emglish

Matsyas and Kurmas beings are much deeper and enigmatic than the physical imitation as the sun and the moon represent, the ancient Egyptians had, a very positively related to the sun and moon, Matsya, the original awareness that Vishnu created first of all, the sun is an imitation of this consciousness, the sun is our planet-systems center, without the sun’s light our eyes would be unnecessary, and if the sun burn out, then there would be so cold that no life on earth was possible, the same can be said of Matsya, the consciousness is the cause of all life in the cosmos, and Kurma, the moon is her imitation, and the relationship the sun and the moon have are an imitation of Matsyas and Kurmas relationship, the sun is an image of consciousness. Moon a picture of soul or feeling, what is really feeling, it is equally difficult to say, that what consciousness is, if we understand what consciousness is, then we are understanding what we are, the essence of what we are made up just of consciousness, Pharaoh `s in ancient Egyptian had a high headdress like two spring-like tubes straight up in the air, this headdress symbolizes, that the body up to the heart has raised to the head, that the actions are in the consciousness now and out through eyes, that the person concerned can sit just as Kodi Samy in Puravi Palayam, in an old chair, the rest of her life, she never need to act more physical, in principle, she does not need food or water, but she is not more than a man, so she will continue to eat and drink, but very little. the body on the head contains 3 centers, the first on the right body half, which is Shiva`s celestial body, and are the 7 so-called Kundalini chakran, is thus Muladhara, base chakra, waste chakra, for example waste from a nuclear reactor, but on the opposite side is Matsya, these two totally opposite center, Matsya is Vishnus creation, but Muladhara is the anti-creation, form when the 10e center, which is not yet installed, the lower will be the highest, and the 2a chakra, sex-chakra of anti-creation and on its opposite side Kurma, the soul, but it would actually create the 9e Center, though it is instead the 8e Center, the moon, the all-soul, and the third chakra, the stomach, the anti -creation and on the opposite side, Varaha, the action, after this take off to the head of the first three centers completely change the cosmic planetary image; the sun become symbol for the stomach and for the new action in awareness by eyes. and the moon becomes a symbol of the soul and love, and the 10e center which at least 10 to 15 000 years has been the unfinished headquarters of the Matsya, the original chaos-consciousness and the Muladhara, which really means place for all that which are removed penetrated, forbidden, taboo, etc., and the phallos similar headdress which is a symbol of the cosmic egg, the woman raised to the head from her womb, it now becomes the center of the cosmic materialization, that can be performed by every person who lifts up his first three centers to his head, Varaha become Brahma in the 9e Center, and the feeling is now in the 8e center over our head, and Matsya become Kalki in 10e center, and Kalki wondered what he would to do with the Muladhara, which was also adherent to the underworld, , all the demonic, grotesque and perverse anti-creation beings, which for 4000 years ago screwed up anti-creation power maximum than by starting use different mantra in priestly rituals in order to better enforce anti-creation against Vishnus authentic, good, true, beautiful and loving creation,