THE FIRST THREE CENTRES UP TO HEAD

De är alltså 3 olika centrum vi ska ta upp till huvudet, det 2a centrumet, sex-chakrat och Kurma. är avbildat som ormen upp på huvudet, både i Indien och i Egyptien, de gamle Yogis kallade det “att ta upp säden till huvudet”, och denna processen kan kallas “själens uppstigning till himlen”, från sex till själs-medvetande, hela den här förvandlingen var vad Krishna gjorde då han instalerade 8e centrumet, vi kan alla göra det genom Krishna, vi kan också göra det genom Jesus som senare gjorde detsamma som krishna, vi kan följa dem båda upp till 8e chakrat, inte genom att hindra säden komma ut i 24 år, men genom en naturlig sexualitet, och kvinnan ska ta upp sitt ägg till huvudet, men för att kunna lyckas med vår uppstigning, vi måste ha hjälp av Vishnu, men för att nå det nya kärleks-medvetande som Kalki pratar om, vi måste också ta upp det 1a centrumet till huvudet, Mualadhara och Matsya, svårigheten med att göra en uppstigning av ett av de lägre centrumen till huvudet är att det är två helt olika typer av konflikter, dels en horisontal, den mellan Matsya och Muladhara, dels en vertikal, att ta sig upp centrum för centrum, nivå efter nivå, den vertikala konflikten kan lösas upp endast genom Vishnus hjälp, men den horisonta konflikten, den mellan det goda och det onda, mellan skapelsen och anti-skapelsen, mellan individen och kollektivet, mellan människan och samhället, den kan vi hjälpa till med själva att lösa, vi kan försöka förstå, att det är något stort i att bli förödmjukad, nertrampad, hånad, förföljd och förlöjligad, att förlora, att bli sist, att bli sämst, att bli den lägste, den mest föraktade, för då är du utvald av Vishnu, han testar dig, han förbereder dig för en upplyftning till nästa centrum, han jobbar med dig, känn dig lycklig i din förnedring, i din uttstötthet, för den som alltid är en vinnare i samhället, som alltid får sina behov socialt tillfredsställda, hur ska han kunna börja tänka på en uppstigning, han är färdig med sitt liv, han har fått det maximala i det sociala, han kommer aldrig att tänka på att det kan finnas något bortom detta som är här och nu, även om du har varit en vinnare och nu har förlorat, så beror det på att Vishnu valt ut dig, han vill testa dig ifall du kan ta in anti-skapelsen i din kropp, känna spänningarna tränga ner i ryggen, ner i fötterna, känna att du får svårt att gå, svårt att tänka, och samhället börja skratta åt dig, i går var du en stor vinnare alla applåderade dig, du var älskad av världen, av människorna, av politikerna och av de rika, men idag kan du kanppt gå, och du är full av sorg, och du kan knappt tänka längre,och samhället tror att du är slut som vinnare, att du förlorat din karisma, du ser så trött och livlös ut efter endast en dag, men det är Vishnu som startat sin förvandling av dig, nu ska du börja ta in det onda, och då blir du omedelbart förödmjuka, därför att det onda alltid jobbar med att förödmjuka och förnedra andra, det är så ondskan kommer upp sig i världen, genom att göra ont,men samtidigft få människorna att tro att den nertryckte och förnedrade är den onde, du måste orka bära dig själv genom gatorna i städerna utan ego, utan glans och utan social kraft, det kallas att vandra på Golgata, men varje människa som går rakt igenom flocken som den lägste ska senare bli den högste, ska stiga upp med sitt 2a centrum till huvudet, för att därigenom få uppleva den stora själsliga kärleks-känslan i 8e centrumet, men vi måste först ha vandrat en tid på samhällets botten, varför ska vi ta in anti-skapelsen, därför att när du tagit in den, inte totalt, men i alla fall en del av den, då kommer Vishnu att ta ut den, och då blir den spänningen förvandlad till din makt i världen för att kunna styra de onda, hålla ondskans anti-sociala sadism nertryckt under dess fötter, detta sker helt automatiskt, du returnerar anti-skapelsens spänning tillbaka till de onda, då vänder sig ondskan i de onda emot dem själva, de förintas eller måste börja bli något så när normala, och du ska inte bara ta upp 2a centrumet till huvudet, men dessutom 1a och 3e centrumet, när du ser Vishnu stå på lotusblomman, det betyder att lotusen är hjärtat, och de 3 lägre centrumen är upplyfta till huvudet, han står på det 4e centrumet, hjärtat, och under honom är kaos, ursprungets vatten, alla horisontala konflikter i de 3 första centrumen är upplösta, i kaos, och hjärtat är alltså hans kontakt med det jordiska, och hjärtat är Narasima,den 4 avataren, och Narasima är “naturens kung”, så när vi har lyft upp de 3 lägre centrumen till vårt huvud kommer också vi att stå på en lotusblomma ensamma på ursprungets vatten, och vi kommer att ha Narasima som vår jordiska kontakt till samhället, civilisationen och världen,

in english

There are 3 different centers, we will take up to the head, the 2a center, sex -chakra and Kurma. is shown as the snake up on the head, both in India and in Egypt, the old yogis called it “raising the sperm to the head”, and this process can be called “soul emersion to heaven”, from sex to soul -consciousness, this whole change was what Krishna did when he installed 8e center, we can all make it through Krishna, we can also make it through Jesus who later did the same as krishna, we can follow them both up to 8e chakra, not by preventing the sperm come out of 24 years, but by a natural sexuality, and the woman should take up her egg to head, but to succeed in our rising, we must have help of Vishnu, but to reach the new love-consciousness that Kalki talking about, we must also take up the 1st center to the head, Mualadhara and Matsya, the difficulty of making an emersion of one of the lower centers to the head is that there are two completely different types of conflicts, partly one horizontal, that between Matsya and Muladhara, partly one vertical, moving up center by center, level after level, the vertical conflict can be resolved solely by Vishnus help, but the horizontal conflict, that between the good and the evil, between creation and anti-creation, between the individual and the collective, between man and society, we can help with ourselves to resolve, we can try to understand, that there is something big to be humble, down-trodden, gaffe, persecuted and ridiculed, to lose, to become finally, to be poorer, to become the lowest, the most despised, for then you are chosen of Vishnu, he is testing you, he prepares you for an emersion to the next center, he works with you, make yourself happy in your humiliation, in your outcast, for one who is always a winner in society, who always get his needs socially satisfied, how will he be able to start thinking on a rising, he is finished with his life, he has received the maximum of the social, he will never consider that there may be something beyond that which is here and now, even if you have been a winner and now have lost, it is because Vishnu chosen you, he wants to test you if you can bring in the anti-creation in your body, feel tensions seep into the back, down in your feet, feel like you may be difficult to move, difficult to imagine, and society begin to laugh at you, yesterday you was a big winner all applauded you, you were loved by the world, the people, by the politicians and of the rich, but today you can barely go, and you are full of sorrow, and you can just think longer, and society think you are the final as the winner, you lost your charisma, you look so tired and lifeless after only one day, but it is Vishnu which started his transformation of you, now you should start to bring in the evil, and you’ll immediately become humiliate, therefore, that evil always works to humiliate and degrade others, it is so evil comes up in the world, by doing evil, but at the same time get people to believe that the down and humiliated are the evil, you must be able to carry yourself through the streets in cities without ego, without glory, without social force, it is called to go on Calvary, but every person who goes right through the flock as the lowest will later become the higest, will rise with her 2a centre to the head, to be able by that to experience the great soulful love-feeling at 8e center; but we must first have come a time in the bottom of society, why should we take in anti-creation, because when you take it, not totally, but in all cases a part of, then Vishnu take it out, and then the tension is turned to your power in the world to be able to control the evil, keep the evil anti-social sadism down under its feet, this is done automatically, you return the anti- creations tensions back to the evil, then turn the evil the evil against themself, they will destroy themself or must begin to be more or less normal, and you should not only take up 2a center to the head, but also 1st and 3e center, when you see Vishnu standing on lotus flower, it means that the lotus is heart, and the 3 lower centers are elevated to the head, he stands on the 4e center, heart, and below him is chaos, origin of water, all horizontal conflicts in the 3 centers are dissolved, in chaos, and the heart is his contact with the earthly, and the heart is Narasima, 4 avatar, and Narasima is “nature’s king,” so when we lift up the 3 lower centers to our head, we will also stand on a lotus flower alone on the origin of water, and we will have Narasima as our earthly contact to society, civilization and the world,