THE META-COSMIC CHAOS IS THE DEATH

Varifrån kommer döden, den finns bara i anti-skapaelsen, inte i skapelsen, det är den totala destruktionen av någonting, det imperfekta, så vi måste utveckla det perfekta för att slippa döden, är det möjligt, det är det, men tar tid, att möta döden menas att inte skydda sig emot den, för hela vår självbevarelse är ett skydd emot döden, vi måste utveckla en annan personlighet, lämna självbevarelse-personligheten och börja skapa fram en ny personlighet, en kärleks-personlighet, vi måste ta steget ut ur samhället och dess självbevarelse-behov, ge oss ut i det okända, helt ensamma, vi börjar den resan med våra tankar, våra subjektiva tankar, och följer vår längtan efter kärlek, det blir vårt nya val, vårt nya liv, vi kommer då att konfronteras med döden, det destruktiva, och hur ska vi förhålla oss till döden, hur ska vi möta döden, vi ska låta den besegra oss, begrava oss på botten av ursprungets vatten, bli ner kastade i Muladara, nertrampade i Muladara, men vi ska försöka falla mjukt, vi ska ej kämpa emot dödens yttringar, vi ska låta döden förstöra oss ända ner till botten av vår personlighet, hela samhället kommer att projicera sin död på oss, en helt automatisk reaktion, människorna kommer att sända sina spänningar efter oss, emot oss, ner i oss, vi ska inte skydda oss, vi ska ta in spänningarna, för de utgör ett meta-kosmiskt kaos, som människorna ständigt skyddar sig emot, flyr, håller sig undan, besvärjer, folk kommer att projicera sin död på oss, sin förstörelse på oss, det sker helt spontant, helt naturligt i varje konkurrens-samhälle, för varje människa har sin död utprojicerad på omvärlden, vi ska låta dessa hemska och plågsamma spänningar tränga in i oss, detta meta-kosmiska kaos slå in i vår kropp, det är att möta döden,dessa spänningar kommer att tränga ner i oss, ner i Muladara, djupt ner till ursprungets vatten, till det heligaste av allt, ner till Matsya, Osiris blir totalt destruerad av Seth, civilisations konung, men Isis föder Horus, Osiris son, han besegrar Seth, ingen vill ha spänningar i sin kropp, ingen vill ha döden i sin kropp, men vi ska alltså frivilligt ta in döden, ta ner den i vår kropp, ner i föttern, under fötterna, ner i undervärlden, vi ska alltså inte slå tillbaka, vi ska vända andra kinden till, vi måste förlåta alla dem som slår oss, förlåta all våra bödlar, alla våra plågoandar, våra förstörare, våra sadister, våra perversa och kallblodiga big brothers, det räcker inte med icke-våld, vi måste också försöka älska de som förstör oss, det sa också Mahatma Gandhi, det är godhet, du måste ha mycket godhet i dig, att ta steget ut ur samhället är det värsta av alla brott, av alla förbrytelser,det är att gå emot hela den konstruktion av civlisation som våra förfäder slitigt fram genom blod, svett och tårar kämpat och byggt upp genom årtusende av hårt och koncentrerat hjärn-arbete, hur kan du gå emot all deras möda de offrade för att vi skulle få det bra, hur kan du förkasta tusentals års hårt arbete i deras anletes slit för att bygga upp den fantastiska och glittrande civlisationen vi har nu med teve, bilar, satelliter och moderniteter, hur kan du förkasta allt detta, du uttrycker höjden av otacksamhet, du går till doktorn, för du har värk i huvudet, du säger att du känner stress, han ger dig ett recept på lugnande tabletter, men du är ej sjuk, för i själva verket lider du av ett meta-kosmiska kaos som trängt in i din hjärna och skapat spänningar, du tar pliktskyldigt din valium på morgonen, du känner dig bättre, du känner att dina spänningar släpper, löser upp sig, du känner dig lyckligare i kroppen, nästan förlöst, du mår bättre, ditt humör blir bättre, men du har förträngt döden,du har skyddat dig emot den,flytt den genom psykofarmaka du känner dig orolig, du sitter i soffan, din familj sitter och tittar på teve,du korkar upp en flaska vitt vin,du känner dig genast bättre, du blir gladare, men du har flytt döden, flytt det meta kosmiska kaoset, som är orsaken till de flesta av våra sjukdomar, det handlar om ett val, ett ödesval,samhället är proppfullt av skydd emot döden , emot att slippa känna dödens vara som spänningar i kroppen, du kan välja att leva i samhället, du kan då försöka hantera din döds-ångest på ditt eget speciella sätt, för du orkar jobbar hårt, i alla fall några dagar, åt gången, ta den smärtan eller det tråkiga slitet,men bara några dagar, sen behöver du en kick, en uppmuntran, en känsla av att komma bort ifrån hela situationen, du tar några öl, du kanske går på bio,det kanske är nog för dig för att känna dig upplyft från vardagens trestess, känna dig nöjd med dig själv , uppåt, men en film är ganska svag stimulans, en start bara, du behöver en flaska vin, du och dina vänner drar iväg till en restarung efter filmens slut, dricker upp några flaskor rött vin,kanske också äter en kött-bit,sen försvinner ni var och en hem till sig sent på natten, hem till graven där ni ska sova ut, sova ruset av er, vakna upp på morgonen i den gråa vardagens trista ljus, men plötsligt gör du som Buddha, lämnar alltihop, tar steg fullt ut ur samhället, sent på kvällen då alla sover, du kommer aldrig tillbaka mer, du går och går i mörkret, djupare in i meta-kaos, du söker efter kärlek, du har läst i böcker om detta, att det ska finnas kärlek, men var, du vet inte, du söker, din kärleks-längtan är stark, du kommer aldrig att ge upp, aldrig börja om från början igen i samhället, och försöka skydda dig emot döden, du struntar i dödens spänningar, de går in i din kropp, du bryr dig inte, du bryr dig inte heller vad andra säger, du liknar en tiggare, en luffare, du som hade ett stort företag, flera bilar, ett stort hus i centrum av storstaden och ett gammal hus ute på landet, dit ni åkta för att koppla av, för att stressa av er, du var på den tiden helt fången i anti-människans livsföring, men du vaknade, plötsligt en dag såg du allt som det egentligen var, du villa ha kärlek, det visste du, men du kunde inte få det, för alla omkring dig,hade bara döden att ge dig, de visste inte bättre, du har aldrig gått till kyrkan efter att du blivit vuxen,, du gifte dig borgerligt, du gilla aldrig prästerna, men du kände innerst inne att det fanns en större makt som du inte kunde få grepp om, men du funderade aldrig djupare över det, du var ointresserad av religion, du trodde inte ens på dessa indiska yogis, som ibland dök upp på teve,

in english

From where comes the death, it is only in the anti-creation,not in creation,i t is the total destruction of anything, the imperfect, so we must develop the perfect to avoid death, is it possible, it is, but takes time, to meet death meant not to protect ourselves against it, for our whole self-preservation is a protection against death, we must develop a different personality, leave self-preservation personality and start to build up a new personality, a love-personality, we must take the step out of society and its self – preservation-needs, go out in the dark, completely alone, we begin the journey with our thoughts, our subjective thoughts, and complies with our desire for love, it becomes our new choice, our new life, we will be confronted with death, the destructive, and how should we conduct ourselves to death, how do we face death, we will let it beat us, bury us in the bottom of the origin of water, be thrown down in Muladara, down-trodden in Muladara, but we’ll try to be soft, we should not fight against death expressions, we will let death destroy us down to bottom of our personalities, the whole society will be projecting the death on us, a fully automated response, people will send their tension for us, against us, down in us, we will not protect us, we take in tension, for they constitute a meta-cosmic chaos, as people constantly defend themselves against, fleeing, kept away, conjure up, people will project their death on us, its destruction on us, it is completely spontaneous,completely naturally in any competitive society, for every human being has his death out-projected on the world, we should allow these terrible and painful tensions penetrate us, this meta-cosmic chaos to enter our bodies, it is to meet death, these tensions will seep into us, down in Muladara, deep down to the origin of water, to the holiest of all, down to the Matsya, Osiris becomes totally destroyed by Seth, civilization king, but Isis breed Horus, Osiris’s son, he defeats Seth, no one wants to get tensions in her body, nobody wants death in her body, but we must therefore voluntarily take in death, take it down in our bodies, down in the feet, under our feet, down in the underworld, we should not fight back, we should turn the other cheek, we must forgive all those who strike us, forgive all our executioners, all our tormentors, our destroyers, our sadistsd, our perverse and cold-blooded big brothers, it is not enough non-violence, we must also try love those who are destroying us, it also said Mahatma Gandhi, it is goodness, you must have much goodness in you, to take the step out of society is the worst of all crimes, all violations, it is to go against the whole of the construction of civlisation which our ancestors hard way through blood, sweat and tears fought and built up by millennium of hard and concentrated brain work, how can you go against all their effort they sacrificed so that we would get it right, how can you reject thousands years of hard work in their visage wear to build up the fantastic and glittering civlisationen we have now with television, cars, satellites and modernity, how you can reject all this, you express the height of ingratitude, you go to the doctor, for you have pain in your head, you say you feel stress, he gives you a prescription at calming tablets, but you are not ill, for in fact you are suffering of a meta – cosmic chaos that entered your brain, creating tensions, you are taking duty bound your Valium in the morning, you feel better, you feel your tension release, dissolves itselves, you feel happier in the body, almost delivered, you feel better, your mood is better, but you have repressed death, you protect yourself against it, escaped it through psychodrugs, you feel anxious, you sit on the sofa, your family sit and watch on TV, you uncork a bottle of white wine, you feel immediately better, you become a happier, but you have escaped death, fled the meta-cosmic chaos, which is cause of the most of our diseases, it is a choice,a fatal choicel, society is cramed of protection against death, against not to know the being of death as tensions in the body, you can choose to live in society, you can then try to deal with your death anxiety in your own special way, you can work hard, at least a few days, at a time, take the pain or the sad worn, but only a few days, then you need a kick, an encouragement, a sense of to get away from the whole situation, you take some beer, you may go to the movie, the might be enough for you to feel lifted from everyday gloominess, feel satisfied with yourself, upward, but a movie is rather weak stimulus, a starting only, you need a bottle of wine, you and your friends heads off to a restarung after the film’s end, drink up a few bottles of red wine, may also eat a meat-bit,then disappears each one to his own home late at night, home to the grave where you are going to sleep out, sleep of your drinks, wake up in the morning in the gray everyday dull light, but suddenly, you do as Buddha, leaving it all, take the steps fully out of society, late in evening when everyone is asleep, you will never come back more, you go and go in the dark, deeper into the meta-chaos, you are looking for love, you have read in books about this, that it must be love, but where, you do not know, you are searching, your love-longing is strong, you will never give up, never start from the begining again in society,and try to protect you against death, you ignore the tension of death, they enter your body, you do not bother, you care not what others say, you looks like a beggar, a bum, you had a large company, several cars, a big house in the center of the big city and an old house on the country, where you went to relax, to stress you off, you were at the time, completely trapped in anti-human life, but you woke up, suddenly one day did you see things as they really were, you want love, that knew you, but you could not get it, for all around you, only death to give you, they knew not better, you have never gone to church after you become an adult, you got married before the registrar, you never like priests, but you knew deep down that there was a greater power you could not get a grip on, but you never thought deeply about it, you were disinterested in religion, you thought not even in these Indian yogis, who sometimes appeared up on TV,