THIRD QUESTION SATHEESH

“How to utilize the wanderful and incomparable resource of ” 24 hours a day “only to improve and empower ourself for fulfilling the purpose of our life and to do our duties ?”

answer in english,

First we try to put us out of the grip over our lives, society and its false authorities linked on us, they have supplied us with false ideas and habits which lead us to greater materialism, arrest us in a consumption society, we want a soulful community, we are not Pavlov dogs dancing after social authorities signals, we eat when we feel hungry, not when they whistle at us, we listen to the tunes of the heart, we want a society where our feelings may be able to processed, refined to a hero gamos between the spirit and soul, we want to feel real love between head and heart, knowing that we really are, feel lucky that we had 24 hours every day free to make the sacred marriage between our spirit and our soul to a great wonderful journey from birth to death in the dimension we call life, each humans are forced to try to assimilate society’s way of thinking and feeling, its ego-value system, we are closed in a box, the walls are black and cold, we freezes, we are trained to think of different ego-faces, mom train us, and her way is a little softer than dad, mom is our first friend, but sometimes fails she, we feel no real confidence, we have a separate box, the family box, it is our first training institute, we are thus trained to become a normal cog in the wheel of society, no one tells us that we are Vishnu, that we should try to search in our own head of his thoughts, every time we become confused says not our coaches that it is Visnu who calls on us, but we understand slowly, not so wise, a little stupid, and we are ashamed, we are sucked into the social machinery, and our true consciousness is blocked, we should not think our own thoughts, we should think community service ideas, we give up, we capitulate, we submit ourselves community authorities as if they were gods, the first objective is that we do not will urinate or leave feces inside the box, if we can do this goal means that we are prepared to learn the lesson of society, we go to school, there is a new box, a new training institute, and the coaches are more harsh and inhumane than our mother and father, our spirit and our soul is buried, we considered as one of Mr Watson’s rats, through his psychological experiments with rats society revised its ideas of man, they contracted, was more effective, had a more intense form concentrated and to better able to control ourselves, to faster and better able to prevent us from rebel and reject the inhuman and rough grainy ideas of human beings and objectives, and anxiety, it is used as an invisible hooter against any individual who happens to think their own thoughts inside her head, which still has a little contact with Vishnu left inboard, and the anxiety sent the finest and noblest souls to the hospital they were fed with Hibernal and Valium, were killed bio-chemical medical preparations,mentally lobotomized, they never came back to school more, a few lucky taken suddenly out of the hard and cold society-box, nobody knows how they came out, they can hold off away from education, family life, marriage and children, getting up in the mountains, they come to the Alta Mira, they see cave paintings, each woman who we really love is our soul, and every man a woman loves from her heart, is her soul, the spirit is Vishnu, our head, it was he who helped us to escape, and he says that our duty is to undergo a hero gamos, the child we will give birth in our sacred marriage becomes Brahma.

svar på svenska,
Först måste vi försöka tas oss ut ur det grepp över vårt liv som samhället och dess falska auktoriteter kopplat om oss, de har matat oss med falska ideeroch vanor som leder oss till ökad materialism, arresterar oss i ett konsumtions-samhälle, vi vill ha ett själfullt samhälle, vi är inga Pavlovs hundar som dansar efter samhälls-aktoriteterns signaler,vi äter när vi känner oss hungriga, inte då de visslar på oss, vi lyssnar till tonerna i hjärtat, vi vill ha ett samhälle där våra känslor får möjlighet att förädlas, förfinas till ett hero gamos mellan anden och själen, vi vill känna fullödig kärlek mellan huvud och hjärta, känna att vi verkligen finns till, känna oss lyckliga över att vi fått 24 timmar varje dygn fritt för att göra det heliga äktenskapet mellan vår ande och vår själ till en fantastisk underbar resa från födelse till död i den dimensionen vi kallar för liv, varje människa tvingas att försöka assimilera samhällets sätt att tänka och att känna, dess ego-värde-system, vi stängs in i en box, väggarna är svarta och kalla, vi fryser, vi tränas att tänka av olika ego-ansikten, mamma tränar oss, och hennes sätt är lite mjukare än pappas, mamma är vår förste vän, men ibland sviker hon, vi känner ingen riktig tillit, vi har en egen box, familje-boxen, det är vårt första tränings-institut, vi ska alltså tränas till att bli en nomal kugge i samhällshjulet, ingen säger till oss att vi är Vishnu, att vi ska försöka söka i vårt eget huvud efter hans tankar, varje gång vi blir förvirrade säger ej vår tränare att det är Visnu som kallar på oss, men att vi förstår långsamt, ej så klyftiga, en aning dumma, och vi skäms, vi sugs in i samhälls-maskineriet, och vårt sanna medvetande blockeras, vi ska ej tänka egna tankar, vi ska tänka samhälls-nyttiga tankar, vi ger upp, vi kapitulerar, vi underkastar oss samhällets auktoriteter som om de vore gudar, det första målet är att vi inte ska urinera eller lämna avföringen inne i boxen, ifall vi klarar det målet betyder det att vi är beredda att lära oss samhällets läxa, vi går till skolan, det är en ny box, ett nytt tränings-institut, och tränarna är mera hårda och omänskligare än vår mamma och pappa, vår ande och vår själ har begravts, vi betraktas som en av Watsons råttor, genom hans psykologiska experiment med råttor reviderade samhället sina tankar om människan,de krymtes, gjordes effektivare, fick en mera konsentrerad och intensivare form för att bättre kunna kontroll oss, för att snabbare och bättre kunna hindra oss från att göra uppror och förkasta de omänskliga och grovkorniga ideerna om människans väsen och mål, och ångesten, den används som en osynlig tuta emot varje enskild individ som råkar tänka egna tankar innifrån hennes huvud. som fortfarande har en aning kontakt med Vishnu kvar inombords, och ångesten sände de finaste och ädlaste själana till sjukhuset de matades med Hibernal och Valium, dödades bio-kemiskt med medicinska preparat, mentalt lobotomerade, de kom aldrig tillbaka till skolan mer, några få lyckligt utvalda tar sig plötsligt ut ur den hårda och kalla samhälls-boxen, ingen vet hur dom kom ut, de rymmer iväg bort ifrån utbildning, familjeliv, giftermål och barn, de går upp i bergen, de kommer till Altamira, de ser grott-målningarna, varje kvinna som vi verkligen älskar är vår själ, och varje man som en kvinna älskar från sitt hjärta är hennes själ, anden är Vishnu, vårt huvud, det var han som hjälpte oss att rymma,och han säger att vår plikt är att genomgå ett hero gamos, barnet vi kommer att föda i vårt heliga äktenskap blir Brahma.

Hero Gamos, menas att ditt medvetande och din känsla börjar förenas genom äkta och autentisk kärlek, det världsliga giftermålet är horeriet.

(Hero Gamos, meaning that your consciousness and your emotions begins unite through genuine and authentic love, the secular marriage is horeriet.)