TILL SATHEESH 3

Satheesth nr 3

Muktananda , som hade sitt ashram Gurudev vid Ganeshpuri, nära Bombay fick genom sin självbiografiska bok,(läs den), “play of consiousnees” som publiserades på 70-talet ett stort uppmärksammande, även i Amerika dit han senare begav sig, och lanserade uttrycket “Kundalini-yoga eller Siddha -yoga”, att den andliga resan startar först då vi tagit emot shaktpat från en heliga man, och Mutanandas Guru Nityananda gav Shaktipat till honom. Muktananda föddes 1908 i Mangalore, han måste ha varit en brahmin för han startar direkt från tonåren med att praktisera andlighet, vad pratar han om, kundaini-yoga är som ett slags världs-mästerskap i andlighet, genom hjälp av en skicklig
tränare, ens Guru kan vi på kort tid utvecklas till en slags över-människor, mukti-människor, befriade från ny födelse och med evigt liv i himmelriket tillsammans med de andra kundalini-över-människorna, Siddhas och Rishis, mitt första invändande emot Muktananda kom då jag såg hans efterträdare på ett fotografi, Gurudevi, hon ser ut som en fotomodell, hon kändes tom på insidan, han påstod att han kunde lyfta upp kundalini-kraften i sina lärjungar, det är omöjligt, och begreppet shaktipat, att ens Guru kan överföra sin kraft på lärjungen och starta lärjungens så kallade kundalini-kraft spontant inom honom så att den reser sig upp till befrielse från nytt liv, det är fantasi, Muktanandas ögon är glittrande och hans ansikte utstrålar en stark värme, han känns mjuk och vänlig, men vad döljer sig inom honom, han är helt klart ett förvirrat andligt väsen, varför fick han passersedel av de brahminska vakterna, de underjordiska och demoniska mantra prästerna. han var ofarlig och gav dessutom bra reklam
för den Brahminska hinduismen i Amerika, Mutananda var alltså ett overkligt drama, vad ska vi säga om Kundalini-yoga, när den heliga elden strålar in på jorden i människornas hjärtan, då aktiveras den goda kraften i människan, och då startar automatiskt godhetens yoga upp i alla de människor som vill leva i det goda ljuset, och den kraften kommer från Vishnu, inte från någon människas ego.

in english

Muktananda, who had his ashram Gurudev at Ganeshpuri, near Bombay received by his autobiographical book, (read it), “play of consiousnees” who publishes in the 70′s a big celebration, even in America where he later went himself, and launched the term “Kundalini-Yoga or Siddha-yoga ‘, the spiritual journey starts first when we received shaktpat from a holy man, and Mutktanandas Guru Nitynanda gave Shaktipat to him. Muktananda was born 1908 in Mangalore, he must have been a brahmin for he starting directly from teens to practice spirituality, what is he talking about, kundaini-yoga is as a kind of world-championship in spirituality, through the help of a skilled coache, the Guru, we can in a short time developed into a kind of super-people, mukti-people, free of new birth and eternal life in heaven together with the other Kundalini-super-people,siddhas and Rishis, my first opponent against Muktananda came when I saw his successor on a photograph, Gurudevi, she looks like a model, she felt empty on the inside, he claimed that he could raise the Kundalini- power in his disciples, it is impossible, and the concept shaktipat, a Guru can transfer the force on his disciples and launch the disciples so-called Kundalini-force spontaneously within him so that it stands up to the exemption from the new life, it’s fantasy, Muktanandas eyes are sparkling and his face radiates a strong heat, he feels soft and friendly, but what hides within him, he is clearly a confused spiritual man, why did he pass the brahminska guards, the underground and demonic mantra priests.he was safe and gave good advertising for the brahmins Hinduism in America, Muktanada was an unreal drama, what should we say about Kundalini-yoga, when the holy fire beams into the earth in people’s hearts, when activated the good power of man, and then starts automatically yoga of goodness in all the people who want to live in the good light, and the power comes from Vishnu, not from any man’s ego.