TILL SATHEESH 8

Skapelsen av universum och människan pågår, vi är nu inne i den slutgiltiga destruktions-fasen, Shiva avataren som inkluderar det demoniska och svart magiska som Brahmins experimenterade fram under tiden i Egyptien för 4000 år sedan, Vishnu skapar universumet genom att kontinuerligt testa sina skapelser, han skapde först fisk-medvetandet, som befinner sig i det inledande kaos-vattnet, detta medvetande har alla människor som centrum i sitt huvud, vi har hört många gånger forskare säga, att vi använder inte mer än 10 till 15 procent av vår hjärnas kapacitet, och vi ska försöka få kontakt med detta medvetande, Vishnu testade Matsya, han släppte detta medvetande fritt för att se vad som hände, Matsya fick en fri vilja, Han rörde sig på eget bevåg, Vishnu kunde se allt som hände i sitt all-medvetande, när något gick fel, väntade Vishnu, det var alltså två slags tester, dels då Matsya gjorde fel, och Vishnu tänkte, varför Matsya gjorde fel, han avvaktade då för att se om Matsya kunde förstå, att han gjort fel, och av sig själv kunde komma rätt igen, genom dessa tester fick Vishnu mycket kunskap om sin skapelse,och han skapade en själ tll Matsya-medvetandet, Sköldpaddan, och Rama kom in som det 7 steget, när Parasurama, det 6 steget, ögonen, dog, strax växte synden på nytt på jorden, Vishnu visste att varje avatar var temporär, en test. inför den slutgiltiga skapelsen då Kalki ska komma, men han var tvungen att teste sin skapelse i 9 sekvenser eller steg, för att vara säker på hur den sista skapelsen skulle bli helgjuten och utan någon mer synd, Rama var alltså ett försök från Vishnu att dels förinta det onda, Ravena och dels fördjupa människornas tänkande, Rama försökte faktiskt utplåna det rådande prästerskapet som hade förfallit till magi och maktvansinne, efter att Krishna kom, när han dog,vi vet ej exakt, han var det 8 steget, då testades kärleken och själen, den slutgiltiga formen på själen, han sa att det finns två olika yogas som folket kunde praktisera, dels yoga om kunskap, det som Sokrates praktiserde, och Friedrich Nietzsche, Sören Kierkegaard, Platon, Hans christian Rosenkors, Jacob Böme och Jacson Pollock, och dels yoga om handling, att viljan i våra handlingar ska vara Vishnus, men yoga om handling fungerar aldrig i verkligheten, jag tror inte att Krisna gett denna yoga, men en omskrivning av Gita av Brahmins, då Krishna dog, kanske för 5 000 år sedan, förlorades hans ideer ganska snabbt, och Shiva Avataren kom, inte som en enskild person, men som ett generellt medvetande, ett destruktivt medvetande, och ondskan och grymheten växte på jorden, Buddha och Mahaveera försökte finna bot emot ondskan, de visste inte att den var ett viktigt fenomen i Vishnus test inför den definitiva skapelsen av kosmos, de kände medlidande och kanske skuld, och varför kom Jesus för två tusen år sedan, Vishnu måste ha sänt honom, dels testade Vishnu genom Jesus den gamla kunskapen om Hermes Trismegistos från gamla riket i Egyptien, om Horus, Isis och Osiris, om den fortfarande hade en effekt på mänskligheten, dels testades kärlekens uppenbarelse i världen, den korsfästes, kundalini-yoga, kriya-yoga, karma-yoga,bakti-yoga, pranayama, meditation, mantra, är bortkastad tid, dessa tekniker leder bara till negativitet, Vedas, Puranas, Bibeln,Gilgameseposet, tibetanska dödsboken, Thirumantram och Upanishaderna skapar bara förvirring och mörker, Bagavadgita, Ramayana och Osiris-myten är uppväckande och inspirerande, undvik kontakt med präster, De är Vishnus värsta fiender, det som sker idag är en test, vi kan hoppas att Vishnu vill bejaka oss, vi kan försöka vara uppriktiga, ärliga, öppna, sanna, goda och vänliga, det är allt. och Jacson Pollock målade faktiskt Matsya-medvetandet, Ifall det är möjligt sätt upp en av hans bilder på väggen, och de flesta målningar av Vishnu, de är oerhört symboliska,

in english

The creation of the universe and human progress, we are now in the final destruction phase, Shiva avatar that includes the demonic and black magic as Brahmins experimented during the time in Egypt 4000 years ago, Vishnu creates universe through continuous testing his creations, he created first fish-consciousness, which is in the initial chaos, the water, this awareness have all the people as the center in thier head, we have heard many times the researchers say, that we use no more than 10 to 15 percent of our brain capacity, and we’ll try to make contact with this awareness, Vishnu Matsya tested, he released this awareness free to see what happened, Matsya was given a free will, He was on his own discretion, Vishnu could see everything that happened in his all-consciousness, when something went errors, waited Vishnu, there were two types of tests, and then Matsya did wrong, and Vishnu thought, why Matsya did wrong, when he was awaiting to see if Matsya could understand, that he made a mistake, and of himself could come right again, through these tests got Vishnu much knowledge of his creation, and he created a soul to Matsya-consciousness, the Turtle, and Rama came in as the step 7, when Parasurama, the 6 step, the eyes, died, just growing sin again on earth, Vishnu knew that each avatar was temporary, a test. before the final creation when Kalki will come, but he had to test the creation of the 9 sequences or steps, to be sure of how the end of creation would be seamless and no more sin, Rama was therefore an attempt by Vishnu to partly destroy the evil, Ravenna and deepen people’s thinking, Rama tried actually delete the current clergy who had fallen magic and power crazy, after that Krishna came, when he died, we do not know exactly, he was the 8 stage, when tested love and soul, the final shape of the soul, he said that there are two different yogas which people could practise, yoga of knowledge, what Socrates practised, and friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Plato, Hans Christian Rose Cross, Jacob Böme and Jacson Pollock, and yoga on action, that the will of our actions should be Vishnus, but yoga on action never works in reality, I do not believe that Krisna given this yoga, but a rewrite of the Gita by the Brahmins, when Krishna died, perhaps 5 000 years ago, lost his ideas quite quickly, and Shiva Avatar came, not as an individual, but as a general awareness, a destructive consciousness, and the evil and cruelty grew on earth, Buddha and Mahaveera tried to find the cure against the evil, they did not know it was an important phenomenon in Vishnus test for the permanent foundation of
Cosmos, they felt compassion and perhaps guilt, and why did Jesus came for two thousand years ago, Vishnu must have sent him, and tested for Vishnu through Jesus the old knowledge of Hermes Trismegistos from the old kingdom in Egypt, about Horus, Isis and Osiris, if it still had an effect on humankind, and tested love revelation in the world, but crucified, Kundalini-yoga, kriya-yoga, karma-yoga, bakti -Yoga, Pranayama, meditation, mantra, is a waste of time, these techniques only leads to negativity, Vedas, Puranas, Bible, Gilgameseposet, Tibetan book of death, Thirumantram and upanishaderna only creates confusion and darkness, Bagavadgita, Ramayana and the Osiris-myth is arousal and inspiring, avoid contact with the priests, they are Vishnus
worst enemies, what is happening today is a test, we can hope that Vishnu want affirm ourselves, we can try to be sincere, honest, open, true, good and friendly, that is all. and Jacson Pollock painted actually Matsya-consciousness, If it is possible to mention one of his pictures on the wall, and most paintings of Vishnu, they are very symbolic,