TILL SATHEESH 9

Skapelsen pågår, därför finns det ingen slutgiltig och definitiv ordning, som att t.ex. meningen med människans liv är att befrias från ny födelse, ingen vet meningen med vårt liv, Vishnu vet,

Först skapades kaos, ursprungets vatten och ett medvetande, Matsya, utan ego, det fanns inget rum, ingen tid, Matsya är bortom tid och rum, detta var begynnelsen, Alfa, på någonting som ej nått sitt slut, därför är alla lagar på jorden ofullständiga, tillfälliga och falska och det är fel att säga att Matsya är nummer 1 av avatarer , för Matsya är noll,

och Kurma, Sköldpaddan nummer 1, hon är land, hon kommer upp ur vattnet, hon är själen, livet, varat, existensen, och när hon kommer upp ur vattnet, har Visnu skapat både tid och rum, alltså himlen, alltså livet, Men allt kommer från medvetandet, Matsya, själen föds ur medvetandet, livet och varat också,och själen, sköldpaddan, är också iden om det kvinnliga, det feminina, och sexualiteten, Matsya iden om det manliga, det aggressiva

sedan skapas Varaha, Vildsvinet, handlingen, och människan, och vårt ego, magen är dess centrum, nu finns jorden, människan, själen och medvetandet, men detta är den lägre människan, den naturbundena, och Visnu testar sin skapelse, kontinuerligt testar han, Människorna går fel, de börjar utveckla ett fjärils-medvetande, ett själviskt tänkande och kundalini-elden från själen blir oren och ohelig, människan blir grym och våldsam,

Då sänder Vishnu sin fjärde avatar till jorden, Narasima, den lejonhuvade människan, Vishnu kommer som naturens konung för att skipa rättvisa och ordning, och Narasima, öppnar hjärtat, symboliskt, han dödar det demoniska och själviska i människans hjärta, och hon kan komma upp till den högre människan, och nu utvecklas iden om fågel-medvetandet att människan måste nå den högsta punkten på himlen varifrån hon kan skåda alla människor, överblicka allt, då dör hennes ego, hon blir alla, hon överkommer kundalini-eldens fjärils-medvetande, för högt står på djupt, hennes ego ska vara i snäckan på botten av ursprungets vatten samtidigt befinna sig på himlens högsta höjd, Horus, den falkhuvade guden i Egyptien, symboliserar denna nya förening mellan Fisken och Fågeln, Garuda också, det är Krishna som till fullo genomför denna ide`n, den högsta punkten var månen, det åttonde centrumet, den nya själen, och Cheops-pyramidens krön symboliserar detsamma, alltså månen, här ser vi att Osiris-myten går ihop med Vishnu-avatarerna, men det visar sig att även detta medvetande är ofullståndigt, fast det kallades för den nya människan, och i Bibeln har vi begreppet Människo-sonen eller Guds son, men allt detta är utan beständighet, och Narasima slussade människan upp till den femte avataren, Vamena, som är början på den nya människan, eller den högre människan, elller den andliga människan, och Narasima inkarnerade för kanske 10 000 år sedan, det var omkring den tiden då Noa-människan började befolka jorden, alltså Vamena-människan, som passerat den stora översvärmningen i hjärtat,

Parasurama, den sjätte avataren talar om för oss att vi måste göra ett totalt uppror emot alla kungar och presidenter för att bana väg för Vishnus vilja i människan, Parasurama kom till jorden för 8000 år sedan.

och i dag då den nionde avataren, Shiva-medvetandet har styrt och härjat på jorden i över 4000 år har Vishnu testat genomgående varför även Garuda-medvetandet stötte på negativism, mänskligheten har visat att de ej kan motstå frestelsen från att sitta och slicka i sig sina lustkänslor från sinne, hon äter och dricker sin kropp som om det vore meningen med livet, Men Vishnu skapade själen för kärlekens skull,

Chocken för Krishna och för Horus-medvetandet, detta medvetande var inte helt bortom tid och rum, Krishna upptäckte att det fanns ett så kallat chakra över honom, det nionde, och det var totalt destruktivt, alltså Shiva, men när Vishnu sände Krishna till jorden hade han sagt att Krishnu var högst, och det var sant, då Vishnu var tillsammans med honom, men när Vishnu tillfälligt drog sig tillbaka, var passiv i Krishna, då kände Krishna att det var en grym kraft kvar att besegra innan han var fri, och alla demoniska, perversa sadistiska och grymma krafter från underjorden släpptes helt fria då Krishna dog, den Barahminska mantra-demonen som bottnar i maktvansinne och grym sadism släpptes fri, och är idag tillsammans med Sai Baba den mest blodtörstiga och hämmande kraften på människans möjlighet att passera hjärtat och komma upp i höjden för ett överblickande medvetande, en djupare kontakt med all-medvetandet,

när Kalki avataren kommer, den tionde och sista avataren, som är fullständigt bortom tid och rum och över Shiva medvetandet vill Vishnu att ondskan i alla sina groteska dimensioner helt utrotas, förintas och släcks ut för alltid, alla mantra-monster på jorden kommer att attackera Kalki och detta osynliga krig mellan det onda och det goda kommer att pågå i kanske 20 år, sedan kommer Vishnu att testa mänskligheten några år, kanske 5 år och se ifall ondskan kommer tillbaka och ifall människorna är beredda att försöka ikläda sig det nya medvetandet som Kalki kommer med, han rider på en vit bevingad häst, den har både fisk-och -fågel-medvetandet i sig, dessutom fjärils-medvetandet, kundalini, som då är ett sekundärt fenomen och helt underkastat sig kalki, och detta nya medvetandet ska alltså vara perfekt, ska aldrig kunna gå sönder mer, aldrig kunna derstrueras av demoner och perversa sadister, hästen står för civilisation, den politiska kraften, konungen, det blir alltså fyra krafter som samordnas till en enhet, det ursprungliga kaos, fisken, upptagandet av fjärils-medvetandet, fågeln, och fjärils-medvetandets underkastelse av den nya Konungen, Kalki, och hans styrande civilisations-medvetande, Hästen,

in english

Creation is ongoing, there is no final and definitive order, which that eg the mening of human life is to be exempted from the new birth, no know the meaning of our life, Vishnu know,

First created chaos, the original water and a consciousness, Matsya, without ego, there was no space, no time, Matsya is beyond space and time, this was the beginning, Alfa, on something that not reached its end, thus all the laws on earth are incomplete, temporary and false and it is wrong to say that Matsya is number 1 of avatars, for Matsya is zero,

and Kurma, the Turtle number 1, she is land, she comes out of the water, she is soul, life, being, existence, and when she comes out of the water, Visnu created both space and time, thus the sky, thus life, but everything comes from consciousness, Matsya, the soul is born of consciousness, life and being also, and soul, the turtle, is also the idea of the female, the feminine, and sexuality, Matsya the idea of the male, the aggressive

then created, Varaha, Wild boar, action, and man, and our ego, the stomach is its center, now is the earth, man, soul and consciousness here, but this is the lower man, teid to nature, and Visnu test his creation, he continually testing, people go wrong, they start develop an awareness of butterflies, a selfish thinking and Kundalini-fire from the soul is impure and unholy, the man is cruel and violent,

Then sending Vishnu his fourth avatar to Earth, Narasima, the lionheaded man, Vishnu comes as a king of nature to do justice and order, and Narasima, open our heart, symbolically, he kills the demonic and selfish in the human heart, and she can come up to the higher man, and now develop the idea of bird-consciousness that man must reach the highest point in the sky where she can watch all the people, overview of everything, then killed her ego, she’s all, she surmount Kundalini-fire butterflies consciousness, too high is in deep, her ego should be in a shell at the bottom of the original water at the same time be in the heaven maximum height, Horus, the falconheaded god in Egypt, symbolizing the new association between fish and bird, Garuda also, it is Krishna who fully implement this idea , the highest point was the moon, the eighth Center, the new soul, and Cheops-pyramid crest symbolizes same, the Moon, here we see that the Osiris-myth merge with Vishnu – avatar, but it turns out that this awareness is incomplete, though it was named the new man, and in the Bible, we have the concept the Son of Man or the Son of God, but all this is without permanence, and Narasima locks man up to the fifth avatar, Vamena which is the beginning of the new man, or the higher man, or the spiritual man, and Narasima incarnated for perhaps 10 000 years Then, it was around the time of Noah, man began to populate earth, thus Vamena-man, who crossed the great overflow in the heart,

Parasurama, the sixth avatar is telling us that we must make a total rebellion against all the kings and presidents to make way for Vishnus will in humans, Parasurama came to earth 8000 years ago.

and today as the ninth avatar, Shiva-consciousness has led and ravaged on earth for over 4000 years has Vishnu tested consistently why Garuda-consciousness encountered negativism, mankind has shown that they can not resist the temptation to sit and lick in their lust feelings from mind, she eat and drink her body as if it were the point of life, But Vishnu created the soul for love’s sake,

The shock of Krishna and Horus-consciousness, this awareness was not entirely beyond time and space, Krishna discovered that there was a so-called chakra over him, the ninth, and it was totally destructive, thus, Shiva, but when Vishnu sent Krishna to Earth, he had said that Krishnu was maximum, and it was true, when Vishnu was with him, but when Vishnu temporarily receded, was passive in Krishna, then Krishna knew it was a cruel force left to defeat before he was free, and all demonic, perverted sadistic and cruel forces of the underworld released completely free when Krishna died, the mantra Barahmins daemons which rooted in power crazy and cruel sadism released, and is today together with Sai Baba the most bloodthirsty and repressive power on the human ability to pass through the heart and reach the height of an over-looking consciousness, a deeper contact with the all-consciousness,

when Kalki avatar is coming, the tenth and final avatar, who is entirely beyond time and space and over Shiva consciousness Vishnu wish that the evil in all its grotesque dimensions completely eradicated, destroyed and extinguished for ever, all the mantra – monsters on earth will attack Kalki and this invisible war between the evil and the good will last perhaps 20 years, then will Vishnu test humanity a few years, maybe 5 years and see if Evil will come back and if people are willing to try assume the new consciousness that Kalki bringing, he is riding a white winged horse, it has both fish-and-bird-consciousness itself, in addition butterflies consciousness, Kundalini, which is a secondary phenomenon and fully surrendered to Kalki, and this new awareness will therefore be perfect, will never be able to break more, never destroyed of demons and perverted sadists, the horse stands for civilization, the political power, the king, it will be four forces that are coordinated to a device, the initial chaos, the fish, the raising of butterflies consciousness, bird, and butterflies consciousness surrender to the new King, Kalki, and his ruling civilization-consciousness, horse,