TILL SATHEESH NR 4

Den oheliga kundalini-elden lyser upp världen idag, vi är bländade, men inte helt förlorade, det var en sak vi skulle förstå, allt handlar om det, att veta och vara är samma sak, det är omöjligt att skilja dem åt, ande och själ, liv och medvetande är oskiljaktliga, och det enda Patanjali gav mig var hans formulering, att på slutet förenas objekt och subjet till en enda enhet, men i verkligheten har det aldrig varit någon eparation, men vi som har separerat från denna verklighet, denna sanning genom att ljuga för oss själva, genom att samhället gett oss den lögnen genom att samhället ljuger för sig själv, därför att det vill ha någonting det ej kan få men tar det ändå, fast genom en lögn, Mallya Puram, en liten slumaktig by 2 km bort från mitt ashram, allt där handlar om black magic, de senaste hundra åren har de, invånarna där på cirka 2000, varit involverade i magiskt tänkande, sanningen har varit totalt banlyst där i minst 200 år, dessa människor befinner sig inte längre i kundalini-eldens gnistrande ljus, men djupt in i ett svart, tungt mörker slukade och totalt förvirrade, en psykiatriker skulle inte ens vilja ta dem till ett mentalsjukhus, han skulle anse dem som obotliga, och det är på sätt och vis en grav de lever i, en magisk och underjordisk grav, Balumani,en charmerande man på 45 från den lilla byn kkaraipatty omkring 4 km från mitt lilla garuda ashram hjälpte mig bygga en smal sandväg upp till mitt ashram 1994, han sade då att vi i Akkaraipatty och Attur undviker Mallya Puram, för senare på natten ligger vi sjuka i sängen med små röda prickar över kroppen i hög feber ifall vi besöker Mallya högst en halvtimme,Vishnu som placerat mig här genom sina tankar ville att jag skulle få uppleva något av det falskaste som kan få upplevas idag på jorden, jag tror att hela afrika är mera upplyst än den lilla byn Mallya Purams invånare, men vårt tänkande, vårt ego-organiserande i kundalini-eldens sken håller sig på den tredje medvetande nivån, den högsta medvetande-nivån är vattnet,den andra medvetandenivån är himlen, himmel-riket, och det Patanjali säger som slutet på sin yoga sutra är inte mer än slutet på den oheliga kundlini-eldens bländande grepp om vårt tänkande, han inte ens börjar på den andra medvetande-nivån, himmel-riket och han omtalar aldrig möjligheten att gå bortom himmelriket och träda in i det ursprungliga och äkta medvetandet, Matsya-medvetandet, som befinner sig på botten av den ursprungliga oceanen, och det otroliga här är den underbara målningen Naga Sesa, som faktisk helt korrekt avbildar det ursprungliga och fullståndigt sanna medvetandet, jag kan inte visa näågon bild av Naga Sesa, för Sai Babas mantra-monster,jag kan ej kalla dom för människor,försöker hindra min blog att fungera.

in english

The unholy Kundalini-fire lights up the world today, we are dazzled, but not completely lost, there was one thing we would understand all about it, to know and be are the same thing, it is impossible to separate them, spirit and soul, life and consciousness are inseparable, and the only Patanjali gave me was his formulation, that in the end unite objects and subjet to a single entity, but in reality there has never been a separation, but we who have separated from this reality, this truth, by lie for ourselves, by society has given us the lie, by societys lie to itself, because it wants something it can not get but do it anyway, although by a lie, Mallya Puram, a slum-like small village 2 km away from my ashram, all which is about black magic, the last hundred years, they, the people there on around 2000, been involved in magical thinking, the truth has been total banned for at least 200 years, these people are no longer in the Kundalini-fire glittering lights, but deep into a black, heavy dark devoured and totally confused, a psychiatrist would not even like to take them to a mental hospital, he would consider them as incurable, and that is on a way, a tomb which they live, a magical and underground tomb, Balumani, a charming man only 45 from the small village Akkaraipatty about 4 km from my small Garuda ashram helped me build a narrow sandway up to my ashram in 1994, he then said that we at Akkaraipatty and Attur avoids Mallya Puram, for later in the night, we are sick in bed with small red dots over the body in a high temperature in case we visit Mallya maximum half an hour, Vishnu who placed me here, by his thoughts wanted me to enjoy one of the most insidious that may have experienced today on Earth, I think the whole Africa is more circumspect than the small village Mallya Purams inhabitants, but our thinking, our ego-organization of Kundalini – fire light stays on the third level of consciousness, the highest awareness-level is the water,the other level of awareness is the sky, sky-kingdom, and the Patanjali says that the end of his yoga sutra is not more than the end of the unholy kundlini-fire blazing grip on our thinking, he does not even start on the other awareness-level, sky – kingdom, and he never mentioned the possibility to go beyond heaven and enter the original and genuine consciousness, Matsya-consciousness, located on the bottom of the original Ocean, and the incredible this is the wonderful painting Naga Sesa, actually quite correctly depicts the original and complete true consciousness, I can not show any picture of Naga Sesa, for Sai Babas mantra-monster, I can not call them for people, trying to prevent my blog to work.