TILL SATHEESH NR 5

TILL SATHEESH NR 5

En grov skiss, det ursprungliga medvetandet, Matsya, Fisk-medvetandet från den ursprungliga oceanen som är Vishnus tårar fungerar som en T.V., du startar den och du kan se vilken varelse som helst framtäda på bildskärmen, dina egna tankar bestämmer vad som händer på bildskärmen, du har alltså nått ett medvetande som är medvetet om alla varelser samtidigt, du kan se vad de gör, vad de tänker, men du kan också bestämma dessa varelsers framtid, du är regisören, Du har genom en omfattande testning äntligen accepteras av Vishnu att själv få manövrera hans allmedvetande genom dina egna tankar, och det finns inga begtränsningar för vad du kan göra, detta ursprungliga medvetandet, som är möjligt för alla människor att operera ifall de har gått igenom alla tester innan, befinner sig i ett ursprungligt kaos, ett symboliskt vatten, det finns ännu ingen själ, inget universum,Vishnu existerar som ett rent medvetande, och hans tårar, symboliskt, skapar detta Kaos som är alltings begynnelse, om du når dit, där finns inga begränsningar, Matsya som är den förste avastaren av Vishnu. menas att genom Vishnus tårar skapades ett nytt medvetande, Matsya, han kan röra sig fritt i det ursprungliga vattnet, som är början på Laksmis skapelse, själen, varat, livet, existensen, därför är det enda du har dina egna tankar, använd dem, det finns ingen annan väg.

in english

A rough sketch, the original consciousness, Matsya, Fish-awareness from the original Ocean is Vishnus tears works as a TV, you start it and you can see any creature appear on the screen, your own thoughts determine what happens on the screen, you have reached a consciousness that is aware of all the creatures at the same time, you can see what they do, what they think, but you can also determine the future of these beings, you are the director, you have through an extensive testing finally accepted by Vishnu to free operate his all-consciousness through your own thoughts, and there are no limitation for what you can do, this original consciousness, which is possible for all people to operate if they have gone through all the tests before, is in an initial chaos, a symbolic water, there is no soul, no universe, Vishnu exists as a pure consciousness, and his tears, symbolically, has create chaos, which is everythings beginning, if you reach there, there are no limits, Matsya is the first Avastar of Vishnu. meant that by Vishnus tears created a new awareness, Matsya, he can move freely in the original water,which is the beginning of laksmis creation, the soul, being, life, existence, therefore, is the only thing you have your own thoughts, use them, there is no other way.