TILL SATHEESH NR 7

Den andre Vishnu avataren, sköldpaddan kommer in på arenan först då himlen är skapad, hon är nummer 2 på den vanliga 10 avatars listan, hon är själen, den ursprungligaste själen, och vildsvinet nummer 3,han är handlingen det handlar här om Vishnus kosmiska kropp, den är 10 steg hög, den är vatten och luft, parallellt har vi Shivas kosmiska kropp, kundalini-elden, den består enligt alla gängsetagna böcker av 6 så kallade chakras, målningen hari-hara visar att Vishnus kropp är den vänstra halvan av människan, Shivas den högra halvan, alltså det första chakrat är avfallet, Shivas avfall från hans oheliga eld, motsvarande på vänstra delen Vishnus kropp är alltså Matsya, nummer 2 på Shivas kropp är sex-chakrat, och på motstående sida i Vishnus kropp har vi sköldpaddan, själen, kundalini-medvetandet är alltså fjärils-medvetandet, det himmelska medvetandet, Vishnus 2 till 10 steg, är fågel-medvetandet, det överblickande medvetandet som är början på all-medvetandet, ju högre upp vi kommer desto mer kan vi se av allt,och det ursprungliga medvetandet, fisk-medvetandet, Matsya, Shivas kropp är mer än 6 chakra hög, det sägs att de två astrala eldarna möts i 6e chakrat, i det tredje ögat, faktist är Shiva, det destruktiva, den 9e avataren, kalki den 10e, vi läser att ibland är Jesus den 9e avataren, ibland Buddha, ibland Krisnas bror balarama, men faktiskt är shivas medvetande, den oheliga kundalini-elden, den 9e avataren och detta medvetande som är kontrollerat av Vishnu skulle ta världen till den yttersta ondskan och förvirringen och då skulle Vishnu inkarnera som Kalki avatar
och avsluta sin skapelse som startade med Matsya,

in english

The second Vishnu avatar, Turtle comes into the stadium only when the sky is created, she is number 2 at the usual 10 Avatars list, she is the soul, the most original soul, and wild boar number 3, he is the action, it is about Vishnus cosmic body, it is 10 steps high, it is water and air, parallel, we have Shiva cosmic body, the Kundalini-fire, it is composed according to all currently understood books of 6 so-called chakras, painting Hari-Hara shows Vishnus body is the left half of the man, Shiva the right half, therefore, the first chakra is waste, waste Shiva from his un-holy fire, corresponding to left side Vishnus body is Matsya, number 2 on Shiva’s body is sex-chakra, and on the opposite side in the Vishnus body we have the turtle, the soul, Kundalini-consciousness is thus butterflies consciousness, the sky consciousness, Vishnus 2 to 10 steps, is bird- consciousness, the over-looking mind which is the beginning of all-consciousness, the higher up we get the more we see of all, and the original consciousness, fish-consciousness, Matsya, Shiva’s body is more than 6 chakra high, it is said that the two astral fires meet in 6e chakra, the third eye, really is Shiva, the destructive, the 9e avatar, kalki the 10e, we read that sometimes it is Jesus the 9e avatar, sometimes Buddha, sometimes Krisnas brother Balarama, but is actually Shiva consciousness, the unholy Kundalini-fire, the 9e avatar and this consciousness, which is controlled by Vishnu would take the world to the extreme evil and confusion and then Vishnu embody as Kalki avatar and finish his creation that started with Matsya,