THE MOST IMPORTANT OPPRESSORS OVER THE WORLD

Vi vill också vara med och leva, det är punkens motto, ett skrik från de förtyckta längst därnere, från de fattigaste kvarteren i London, från de nybyggda blänkande förstäderna till Stockholms city, God save the Queen, sjöng Six Pistols, ett aggressivt uppror emot etablissemanget, emot förtryckarna,som de upplevde hade tagit ifrån dem deras medfödda rätt till “ett liv på lika villkor för alla”, det var ett uppror som kom inifrån en hemsk förtvivlan, en djup besvikelse över att samhället gav det bästa till de rika, det sämsta till de ny-fattiga, de mest aggressiva ungdomarna fick utlopp direkt för sin besvikelse, de märkte också att de snabbt kunde vandra rakt upp emot berömmelse och rikedom, som Sex Pistol ifall de höll sin aggression vid liv, de ville vända upp och ner på de konservativa värderingarna, det var hatets uppror emot hatet, och startade på sjuttio-talet efter att det Marxistiska upproret på universiteten på 60-talet blivit revisionistiskt, sugits upp av de härskandes institutioner, vissa små ändringar hade gjorts till förmån för de Marxistiska rörelserna,då stillnade upprors glöden och de härskande kunde sitta kvar på sina troner, men punk-upproret kom direkt inifrån kroppen,från en förtvivlan och en sorg över att livet var bortkastat redan vid födelsen, att de aldrig kunde komma över barrikaderna och få sitta vid de rikas och de medelklassigas bord och njuta av livets kalas, till de fattiga ströddes små brända smulor, och för att inte tala om alla ungdomar som levde i slummen i Kenya eller i getton, de var inte ens medvetna om punk-upproret, de hade tryckts ner av hat från de vita härskarna i generation efter generation så djupt att de inte längre kunde känna varken förtvivlan eller sorg, de kunde därför inte heller kanalisera sitt hat,för de kände inte ens hat,de var förvirrade,först med de Svarta Pantrarna väckte de svarta upp sitt undertryckta hat till de vita, men i Afrika,de svarta var bedövade av förgiftad rädsla som de trängt ner i sina fötter, de rörde sig som slavar, förtrycket hade gått in i deras blod, de föddes förtryckta, redan i livmodern började de anpassa sig till förtryckarna, men punkarna fann en livgivande upprors-kanal i musiken, de kunde agitera på scenen, de kände sig helt fria att uttrycka sina ideer mitt framför ögonen på det härskande samhället till stort nöje för den dit kommna publiken som kringgärdade scenen, samhället ändrade sig en aning,punken fick sin plats i maskineriet, men förtryckarna satt kvar, den ryska revolutionen 1917 hade i alla fall gett upprorsmakarna tronen, de fick bli de nya härskarna, men punkarna jobbade inte partipolitiskt eller revolutionärt, de var ett spontant uppror från arbetarklassens ungdomar som växte upp på 1970-talet,men ändå var det faktiskt inte ett uppror från proletariatet, upproret kom från kroppen, det var i det närmaste ett biologiskt uppror, det biologiska i människan yttrade sig, dess aggressvia sida, det ville leva,inte bara överleva, men leva ut fullt, men punkarna kunde inte riktigt uppfatta vad som egentligen förtryckte dem, varför dom inte var fria att leva fullödigt, vad som egentligen hindrade dem, de slog till emot etablissemanget, men faktiskt är hela etablissemanget också förtryckt, de multinationella företagens ägare och ledarskick är faktiskt mera förtryckta än varje liten enskild punkare,de är faktiskt slavar,totalt underordnade sina rutiner,slavar i sina program som de försöker förverkliga, deras tankar handlar för det mesta om pengar, investera, de spelar då poker, leker, frigör sig, fast bara en aning, annars är de stela, byråkratiska och känslodöda, alla de förtryckare punkarna slog till emot är alltså inte mycket att hänga i julgranen, och hat emot hat, det är faktiskt det normala anti-sociala tillståndet, nummer 1 härskare i världen i dag är sathya Sai Baba, skådespelare,sångare,filosofer, psykologer, presidenter, ministrar runt hela världen har suttit vid hans fötter, han härskar mentalt och psykiskt över mänskligheten, över deras tankar och över deras känslor, nummer 2 är Namboothery i Kerala i Södra Indien, en liten grupp ortodoxa Brahminska präster, som genom olika experiment i mänsklig grymhet utvecklat sina mantra-paragrafer för att enklare och effektivare kunna förtrycka människor, speciellt på långt avstånd från deras mantra puja, de kallar sig präster, fast är i verkligheten mentala mördare, mentala psykopater, nummer 3 är Brahmins mantra präster, de flesta finns i Indien, men en del också i Amerika, England och Australien, också de brahminska mantra prästerna under Sai Babas regi av svarta vingar, nummer 4 är Dalai Lamas buddhistiska mantra präster från Laos, Kina, Tibet, Kambodja, Thailand osv, Buddha gjorde uppror emot ritualer, men Dalai Lama uppvisar en anti-Buddha personlighet, helt kallblodig och matkgalen, nummer 5 är den stora grupp av mantra präster runt Sai Baba som kallas Kali-Naiker och Kali-Chettiar,nummer 6 är Vatikanens grupp av mantra präster under Påvens regi de är ganska veka, nummer 7, Osama ben Laden,en maktgalen psykopat som mass-mördar oskyldig för att nå sina perversa syften, som ingen riktigt förstår vad de är, och Al-Qaeda, nummer 8, alla terroristorganisationer över hela världen, nummer 9,, President Obama U.S.A. hans vapen-makt, för Amerika är tydligen beredd att invadera vilket land som helst ifall det känner sig hotat, men politikerna över världen har bara den ekonomiska makten i sin hand, också naturligtvis inkluderande makten från arme` och polis, men den mentala och psykiska makten sitter i händerna på Sai Baba, därför är alla värderingar vi har idag ett resultat av Sai Baba och de prästerliga mantra gruppernas influens genom etern i tele-rymden, the Laws of Manu, som är en detalj-reglering av speciellt de Indiska människornas dagliga liv och tankar, och som håller Indien i ett järngrepp, utformades mycket skickligt av det brahminska prästerskapet för flera tusen år sedan, den finns på Penguin Classics, Nietzsche lovordade den, det är en blandning av bra och dåligt, politikerna har hand om pengarna, medan Sai Baba, Dalai Lama, Påven styr över våra tankar,

in english

We also want to live, it’s the punk motto, a scream from the opressed furthest down there, from the poorest neighborhoods in London,from the newly gleaming suburbs of Stockholm city, God save the Queen, sang the Six Pistols, one aggressive rebellion against the establishment, against the oppressors, which they felt had taken away their birthright to “a life on equal terms to all”, it was a rebellion that came from inside a horrible despair, a deep disappointment that society gave the best to the rich, the worst to the new-poor, the most aggressive young people received direct outlet for their disappointment, they also noticed that they fast could walk straight up to fame and fortune, as the Sex Pistol if they held its aggression alive,they would turn upside down on the conservative values, it was hate rebellion against hatred, and started in the seventies-century after that the Marxist insurgency in universities in the 60s has become revisionist, been absorbed by the ruling institutions, some small changes had been made to favor of the Marxist movement, then stilled rebel fire, and the ruling could be left on their thrones, but punk-insurgency came directly from within body, from despair and grief that life was wasted already at birth, they never could get over the barricades and allowed to sit at the rich and the middle class table and enjoy life’s feast, to the poor scattered small burned crumbles, and not to mention all the youngsters who lived in the slums of Kenya or in ghettos, they were not even aware of punk-insurgency, they had pressed the hatred from the white rulers for generations so deeply that they could no longer feel either despair or sadness,they could therefore not channel their hatred, for they knew not even hate, they were confused first the Black Panthers brought the black up his repressed hatred for the white, but in Africa, the Blacks were stunned by the poisonous fear that were penetrated down in their feet, they moved as slaves, oppression had gone into their blood, they born oppressed, already in the womb, they began to adapt to the oppressors, but the the Punks found a life-giving rebel channel in music, they could agitate on the scene, they felt quite free to express their ideas in front of the dominant society to the great amusement of the audience that get there surrounded the stage, the community changed slightly, the punk got its place in the machinery, but oppression remained, the Russian Revolution of 1917 gave in all cases the rebels the throne,they had become the new rulers,but the punks worked not party political or revolutionary,they were a spontaneous uprising working class young people who grew up in the 1970s, but it was actually not a revolt of the proletariat, the uprising came from the body, it was almost a biological revolt,the biological in man spoke,ts aggressvia side, it wanted to live, not just survive,but live out fully,but punks could not really understand what is really oppressed them, why they were not free to live fully, what really prevented them, they struck the establishment,but actually the whole establishment also oppressed, the multinationals’ ownership and management condition is actually more oppressed than any small individual punks, they are actually slaves, total subordinate their routines, slaves to their programs as they attempt to realize, their thoughts are acting for the most about money,invest,when they play poker, playing, release themselves, though only slightly, otherwise they are rigid, bureaucratic and emotionally dead, all the oppressors the punks strike against are not much to hang in the Christmas tree, and hatred against hatred, it is actually the normal anti-social condition, number 1 opressor in the world today is satthya Sai Baba, actors, singers, philosophers, psychologists, presidents, ministers around the world have sat at his feet, he reigns mentally and psychologically over humanity, over their thoughts and feelings, the number 2 is Namboothery in Kerala in Southern India, a small group Brahminska Orthodox priests, who through various experiments of human cruelty developed their mantra-sections for easier and effectively to oppress people, especially at large distances from their mantra puja, they call themselves priests, though in reality mental killer mental psychopaths,number 3 is the mantra Brahmins priests,most are in India,but some also in America, England and Australia, also the brahmins mantra priests in Sai Baba’s direction under his black wings, number 4 is Dalai Lama’s buddhist mantra priests from Laos, China,Tibet, Cambodia, Thailand etc,Buddha rebelled against rituals, but the Dalai Lama shows an anti-Buddha’s personality,completely cold-blooded and power-mad, number 5 is the large group of mantra priests around the Sai Baba called Kali-Naiker and Kali-Chettiar, number 6 is the Vatican group of mantra priests under the Pope direction.they are quite weak, Number 7, Osama ben Laden,a power mad psychopath mass-murdering innocent to achieve his perverted purposes, no one really understands what they are, and Al-Qaeda, number 8, all the terrorist organizations Worldwide, the number 9,, President Obama USA his arms-power, America is apparently ready to invade any country if they feel threatened, but politicians across the world have only the economic power in his hand, also, of course, including forces from the army and police “, but the mental and psychic power is in the hands of Sai Baba, thus all values we have today is a result of Sai Baba and the priestly mantra groups’ influence through the ether in the telecom space, the Laws of Manu, which is a detail-specific regulation of the Indian people’s daily lives and thoughts, and that keeps India in an iron grip,was designed very cleverly by brahmins clergy for several thousand years ago, it is on Penguin Classics, Nietzsche praised it, it is a mixture of good and bad,the politicians in charge of money, while Sai Baba, Dalai Lama, Pope rules over our thoughts,