TO MIKE WHO ASKED ME WRITE ABOUT MICHAEL JACSON

Michael Jackson, en av förgrundsfigurerna i den nya svarta musiken, dog i går i en misstänkt hjärtattack, endast 50 år gammal, det var en chock för hans fans, han stod inför en omfattande turne, men döden förstörde plötsligt allting,kaos kom, alltså Matsya, och hans beundrar grät, och en liten skvätt av ursprungets vatten fyllde upp trottoarerna i New York City, Vishnu var där inom dem alla, men förstod dom, Michael Jackson, denne utkalkylerande sex magiker hade fyllt upp sina fans oskyldiga kroppar med spänningar som hade arresterat dom i hans kommersiella personlighet, varför ville de ha hans primitiva personlighet in penetrerad i sina kroppar, de kände en slags smekande sex-friktion i kroppen från hans röst, och musiken som all svart musik hypnotiserande magisk, fast Jimmy Hendrix, okey, Charlie Parker, John Coltrane med sin gråtande saxofon i supreme Love, det fanns poesi i den musiken, men Michael Jackson är ingen poet, men som en glittrande stjärna, han jobbade med effekter, och det gjorde han bra, han var ingen grym människa, verkade mild och vänlig, och blev med tiden den kanske vackraste mannen på jorden, men inte som James Dean, Marlon Brando och Robert Redford, de var födda vackra, men varför inte, ifall någon vill ändra sitt utseende, det finns inga lagar för det, han kanske kommer med någon ny och bättre ide än naturen, och hans ansikte blev mera kvinnligt med åren, råddjursaktigt, skyggt, och Osho, den flintskalliga Gurun från Poona i Indien, som utvisades från Amerika i slutet av 80-talet där han byggt upp ett fantastiskt ashram och förvandlat en nästan ren öken till ett blomstrande paradis startade sin karriär i Poona med att arrangera intima nakendanser för sina fans,och lyftes till skyarna av mängder av unga äventyrare från väst som befolkade hans ashram, för hans sex magiska öppna sätt, sex går alltid hem, Michael Jacson var alltså en återvändsgränd, samhället är fullt av sådana här labyrinter som folk fastnar i, Ragman här i Tamil Nadu, den kanske populäraste musikern, är också en sex magiker, hans musik påminner en aning om Michael Jacksons, judarna verkar ha bra musiker, Bob Dylan, Leonard Cohen, Simon and Garfunkel, med en tankeväckande filosofi i texterna, alla Michael Jacksons fans som gråter nu, det är Vishnus tårar som kommer ut i världen, hans sorg, dels för att han gav oss döden, det var för att påpeka att vi måste hålla oss till det absoluta, våga vara ensamma, dels för att så få söker hans tankar, men hur många grät när Lenny Bruce dog.

in english

Michael Jackson, one of the foreground figures in the new black music, died yesterday of a suspected heart attack, only 50 years old, it was a shock to his fans, he faced an extensive tour, but death suddenly destroyed everything,chaos came, therefore, Matsya, and his admiration was crying, and a small splash of the original water filled the sidewalks of New York City, Vishnu was there in them all, but understood them, Michael Jackson, this calculating sex magicians had filled up his fans innocent bodies with tension who had arrested them in his commercial personality, why they wanted to get his primitive character in penetrated into their bodies, they felt a sort of caressing sex-friction in the body of his voice, and the music as all black music hypnotized magic, though, Jimmy Hendrix, okay, Charlie Parker, John Coltrane with his saxophone crying in the Supreme Love, there was poetry in this music, but Michael Jackson is not a poet, but a glittering star, he was working with effects, and he did it good, he was not a cruel man, seemed relaxed and friendly, and became in time perhaps the most beautiful man on earth, but not as James Dean, Marlon Brando and Robert Redford, they were born beautiful, but why not, if anyone want to change his appearance, there is no law for it, he might comes with a new and better idea than nature, and his face was more female over the years, as a roe deer, shyly, and Osho, the bald-headed Guru from Poona in India, who was deported from America in the late 80s where he built up a fantastic ashram and transformed an almost pure desert to a thriving paradise started his career in Poona to arrange intimate nude dances for his fans, and was elevated to the skies of the quantities of young adventurers from the West who populated his ashram, for his sex magic transparent way, sex is always popular, Michael Jackson was a cul-de-sac, society is full of such mazes that people are trapped in, Ragman here in Tamil Nadu, perhaps the most popular musician, is also a sex magician, his music reminds a bit about Michael Jacksons, Jews seem to have good musicians, Bob Dylan, Leonard Cohen, Simon and Garfunkel, with a thoughtful philosophy in the texts, all Michael Jacksons fans crying now, it’s Vishnus tears coming into the world, his grief, and for that he gave us death, it was to point out that we must stick to the absolute, dare to be alone, partly because so few seek his thoughts, but how many wept when Lenny Bruce died.