WHERE IS THE DOOR TO THE MAN`S HOUSE

From the Hobbesian perspective, the precepts are consistent with and are deduced from his first principle: self-preservation, which is why ‘men’ (sic) enter into the social contract and place themselves under a sovereign power for protection

Hur befria sig från självbevarelsedriftens ego-dimma, hur komma bort från självets självhävdelse emot helheten, emot det totala, inte bli sig själv, men alla, hur ta sig igenom alla de blockeringar andras självbevarelsedrift hävdar emot en själv, hur bli fri i den ändllösa kärlekens klara ljus som det sanna, det äkta och det autentiska i alla, hur kunna dansa i alla människors hjärta extatiskt och hängivet,dansa på de tunna molnen i varje människas himmel, dansa på hennes läppar i kyssen, dansa på hennes ögonlock då hon sover, dansa i hennes drömmar, jag kommer som en främling från ingenstans, hur finna dörren till människans hus, för jag älskar människan, men var är hon, för jag älskar sanningen i henne, hennes vackra ögon, jag sökte efter människan på mina färder upp i bergen och ner i dalarna, jag såg djuren, jag gav dem alla mitt bröd från väskan, det var natt, jag sov ensam på gräset, vart hade människan tagit vägen,var jag ensam på jorden,det viskades i vinden att människan är här fast osynlig längst ner på botten av det ursprungliga vattnet skyddad av Matsya,hon väntar på att bli upptagen av kärlekens fågel fenix, Självbevarelsedriften är vårt inre fängelse, hur komma ut ur det, vi har den fysiska kroppen, den är neutral varken ond eller god, den lever sitt eget liv från födelse till död, men vi har också två olika slags kroppar till i den fysiska kroppen, många har försökt beskrivit dessa kroppar, utan att ha lyckats övertyga världen om dess existens, för normalt talar vi endast om den fysiska kroppens existens, och sedan om psykiska processer, till exempel psyket, mind,ego o.s.v. men jag menar att vi har två olika celestiska kroppar i oss,i den högra halvan av vår kropp finns en anti-skapelse och i den vänstra halvan finns en skapelse som ännu ej är avslutad, vår personlighet består alltså av tes, antites och neutralitet , tre olika tillstånden som vi har möjlighet att utveckla i oss, och ego är anti-skapelsens centrum, men självet är ej skapelsens centrum, för självet är ett magiskt begrepp,utan annan realitet än att vara synomym till ego, i Upanisaderna försöker de föra in ett nytt begrepp, alltså Atman, men det är ej Atman som är skapelsens centrum, men kärleken, finns det något namn på kärlekens centrum, för ego kan kallas självbevarelsedriftens centrum, och då skulle begreppet ALLA kunna känneteckna kärlekens centrum, för den celestiska kroppen i den vänstra kroppshalvan är oss alla, där är vi alla från samma familj, från samma ursprung, där är vi alla bröder och systrar,där finns inte judar eller Brahmins, svarta eller vita,rika eller fattiga, abetstagare eller arbetsgivare, men människan, denna underbara fantastiska varelse, som det sades en gång i tiden hade befolkat planeten jorden, som då kallades kärlekens ö i världsaltet, men människan finns inte längre, hur kunna bli människan, hur kunna bli alla, det skulle vara den totala ego-dödens känsla, och ego-döden menas då död av självbevarelsedriften, är det verkligen möjligt att leva utan självbevarelsedrift, det är möjligt, det handlar om att kunna förstå oss själva rätt,självbevarelsedriften är alltså det som hndrar oss från att bli en människa i ordets egentliga mening, det gäller att överskrida vår självbevarelsedrift ifall vi ska kunna utveckla människan i oss, göra henne till en levande realitet, genom kärlek kan vi överskrida självbevarelsedriften, hon längtade efter att få födas,i varje människo-djurs ögon kunde jag känna att den längtan att få skapa fram sig själv som människa fortfarande fanns kvar, att människan inte var död, men hade gömt sig på botten av sina spänningar djupt nere i Muladharas heliga mörker, hon var fastkedjad av neutrala dialektikens temporära process (ego-kedjad) för att därigenom undkomma att drunkna i kaos eller brinna upp i ondskans kundalini hetsande lågor, det fanns alltså ingen syntes, men en neutralitet som fungerade som en slags åskledare mellan skapelse och anti-skapelse, (är det kanske i Muladhara blixten slår ner) och skapelsen som egentligen har tio olika centrum som alla är absoluta och statiska och alltså är fria från spänningar och som generellt centrum har kärlekens centrum som alltså är oss alla, fast det tionde centrumet är ännu ej instalerat därför är skapelsen oavslutad, och anti-skapelsen som har nio olika centrum så kallade chakran, som är relativa och dynamiska och som är ett slags slagg från skapelsen och som har en inneboende spänning mellan två motsatta tillstånd självbevarelse och död som skapar den här rädslan inom människan som gör henne ständigt förvirrad och nervös, och som vi måste överskrida genom kärlek och har som generellt centrum vårt ego, och som Hobbes sa söker detta ego efter ett skydd emot döden och framkallar därigenom en social organism, ett samhälle, en tillfällig falsk ordning,och som Heidegger sa att dödsångesten är då den centrala känslan i varje människas liv, som hon på alla sätt och vis försöker skydda sig emot, men Sören Kierkegaard sa att ångest är frihetens möjlighet, och här är vi inne på någonting intressant, vi måste alltså kasta vår mask och säga nej till samhällets skydd emot döden, och leva med ett autentiskt och äkta ansikte ,men vi är all rädda och skakade i vår hybrida människo-djurets gestalt, vi söker alla efter en faders skydd (som Anna Freud kallade försvars-systemet), vi behöver någon som kan försvarar oss emot världen för den är full av faror, Nelson Mandela ville ej ha någon advokat,han försvarade sig själv, vi måste bli som honom, han var sin egen far, samhället är alltså ett skydd emot varje människas frihet att kunna bli alla,ett skydd emot varje människas försök att bli sann, att leva sant utan mask mitt i samhälls-trafiken, fortsättning följer i nästa post,

in english

How to free oneselves from the instinct of self-preservations ego-mist, how to get away from the self`s self-assertion against the whole, against the total, not to be oneself, but ALL, how to get through all the blocks others self-preservation assert against oneself, how to become free in the endless love clear light as the true, the genuine and authentic in all, how to dance in every human heart, ecstatic and devoted, dance on the thin clouds in every person’s heaven, dancing on her lips in the kiss, dancing on her eyelids when she sleeps, dancing in her dreams, I coming as a stranger from nowhere, how to find the door to the man’s house,I love the man,but where is she, because I love truth in her; her beautiful eyes, I searched the man on my trips into the mountains and down in the valleys,I saw the animals, I gave them all my bread from the bag, it was night, I slept alone on the grass, each man had gone, I was alone on earth, it whispered in the wind that man is here fixed invisible at the bottom of the original water protected by the Matsya,she is waiting to be taking up by love bird phoenix, self-preservation is our inner prison,how come out of it, we have the physical body, it is neutral neither bad or good, it lives its own life from birth to death, but we also have two different types of bodies in the physical body, many have tried to describe these bodies, without having succeeded convince the world of its existence, for normal, we are talking only about the physical body’s existence,and then on the mental processes, such as psyche, mind,ego o.s.v. but I mean, we have two different celestial bodies in us, in the right half of our body is an anti-creation, in the left half is a creation that have not yet been completed, our personalities are made up thus of the thesis, antithesis and neutrality, three different states that we have the opportunity to develop in us, and ego is anti-creation center, but the self is not the center of creation, for the self is a magical notion, without other reality than to be synomym to the ego, in Upanishads they try to bring a new concept,thus Atman, but it is not Atman which is the center of creation, but love, there is no name for the love center, the ego can be called self – preservations center, and then the concept of ALL to characterize love center, for the celestial body in the left body half is all of us, where we are all from the same family, from the same origin, which we are all brothers and sisters, there are no Jews or Brahmins, black or white, rich or poor, employee or employers, but man, this wonderful fantastic being,as it was once upon a time had populated the planet Earth, which then called love island in the cosmos, but the man no longer exists, how to become man, how to become all, it would be the total ego-death feeling, and ego-death meant the death of self-perservation, is it really possible to live without self-preservation, it is possible, it is about being able to understand ourself right, for self-preservation is what prevents us from becoming a man in the true sense, it is all about to exceed our self – preservation if we are to develop the human being in us, make her a living reality, through love, we can exceed the self-preservation, she longed after the birth, in any human-animal eyes, I could feel the longing to create herself as human still remains,that man was not dead but had been hiding at the bottom of her tensions deep in Muladharas holy night, she was chained to neutral dialectic temporary process (ego-chained) in order to escape drowning in chaos or burn up in the evil Kundalini mongering flames, there was therefore no synthesis, but a neutrality which acted as a kind of lightning conductors between creation and anti-creation, (is it perhaps in Muladhara lightning strikes down) and creation has actually ten different centers, each of which is absolute and static and therefore are free from tension and which generally center is the love- center, which therefore are all of us, though the 10th center is yet not installed therefore is the creation unfinished, and anti-creation, which has nine different centers, so-called chakran, which is relative and dynamic, which is a kind of slag from the creation, which has an inherent tension between two opposing states self-preservation and death that creates this fear in man who makes her constantly confused and nervous, and we must exceed with love and has as generally center our ego, and as Hobbes said searching this ego after a protection against death and thereby induces a social organism, a society, a temporary false order, and as Heidegger said that death anxiety is the central feeling in each person’s life, as she in every way trying to protect herselve against, but Søren Kierkegaard said that anxiety is the possibility of freedom,and here we are at something interesting, we must throw our mask and say no to society’s protection against death, and live with an authentic and real face, but we are all scared and shaken in our hybrid human-animal gestalt, we are looking for all after a father’s protection (as Anna Freud called defense- system), we need someone who can defend us against the world for it is full of dangers, Nelson Mandela would not have a lawyer, he defended himself , we must become like him, he was his own father, the community is a protection against every person’s freedom to become all, a safeguard against any man’s attempt to be true, to live true, without any mask in the center of social-traffic continued in next post,